نقش بازآفرینی شهری در زیست پذیری شهری (نمونه مطالعاتی: محله جاوید زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تعیین نقش بازآفرینی شهری در دستیابی به زیست پذیری شهری در محله جاوید زنجان انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی و میدانی و از طریق آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل در نرم افزار (GIS,SPSS,EXCEL)قرارگرفت واز نظر هدف کاربردی بود.
یافته‌ها: جامعه آماری پژوهش شامل ساکنین محله جاوید است.حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 296 نفربرآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه زیست پذیری و هویت محقق ساخت با 26 گویه است.
نتیجه گیری: روایی پرسشنامه از لحاظ صوری و محتوایی به تایید رسید. محاسبه پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 831/0 به دست آمد برای تجزیه و تحلیل داده​ها ازآزمون K-S و ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون استفاده شد. نتایج نشان داد بازآفرینی شهری در دستیابی به زیست پذیری شهری در محله جاوید زنجان کمک می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Regeneration in Viability(Case Stady: Javid Zanjan Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Najafi 1
  • hamideh reshadatjoo 2
  • alireza estelaji 3
1 Department of Urban Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University of Science and Management, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 ostad
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of urban regeneration in achieving urban viability of Javid , Zanjan neighborhood. The research method in terms of descriptive-analytical method of data collection and field research and inferential statistics analyzed in (GIS, SPSS, EXCEL) software. The statistical population of the study included residents of Javid neighborhood of Zanjan. The sample size was estimated at 296 people according to the Cochran table and a simple random sampling method was used to select the sample. The data collection tool was questionnaire of viability and identification of the researcher with 26 items. The validity of both questionnaires was to be 0/831 through Cronbakhs alpha, respectively K-S and Pearson correlation coefficient and regression were used to analyze the data. The results showed that urban regeneration helps to achieve urban viability in Javid, Zanjan neighborhood.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • Regeneration
  • Javid neighborhood
ابلقی، علیرضا (1388)«بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی؟»نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، دوره1، شماره4، 124-113.
اشکوری، حسین (1391)«اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای»انتشارات پیام، تهران.
بندرآباد، علیرضا و فرشته احمدی نژاد (1393)، ارزیابی شاخص­های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار.
بندرآباد، علیرضا (1390) شهر زیست پذیر ؛ از مبانی تا معانی، انتشارات آذرخش، تهران.
حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه (1387)؛ مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
خراسانی، محمدامین (1391)، تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان ورامین. رساله دکتری به راهنمایی دکتر محمدرضا رضوانی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
خراسانی، محمدامین، رضوانی، محمدرضا و همکاران (1391)، سنجش و ارزیابی روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی: شهرستان ورامین). پژوهش​های روستایی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1391.
داداشپور، هاشم.تدین، سپیده (1394)«شناسایی پهنه​های همگن جریانی براساس جا به جایی فضایی و الگوهای سفر مطالعه موردی:منطقه کلان شهر تهران» مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان، دوره4، شماره14، 61-76.
رضوانی، محمدرضا؛منصوریان، حسین (1387)، «سنجش کیفیت زندگی:بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل​ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره2، 1-26.
شکویی، حسین (1395)، «اندیشه نو در فلسفه​های محیطی و مکتب​های جغرافیایی»، تهران، انتشارات گیتاشناسی.
صحی زاده، مهشید وایزدی، محمد سعید (1383)؛ حفاظت وتوسعه شهری، دورویکرد مکمل یا مغایر، مجله آبادی، شماره 43، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
عبداللهی، مجید وهمکاران (1388)؛ بررسی نظری مفهوم محله و باز تعریف آن با تاکید بر شرایط محله​های شهری ایران، پژوهش​های جغرافیای انسانی، شماره 72.
عندلیب، علیرضا (1389)؛ اصول نوسازی شهری، رویکردی تو به بافتهای فرسوده، تهران، انتشارات آذرخش.
عینی لو، ع.ا، بیات، م.و، بهرامی، ع.ع (1393)«انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی، مطالعه موردی:شهرستان ق بخش کهک»، مجله مسکن و محیط روستا. 1-120.
کامروا، سید حمد علی (1389)، شهرسازی معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، م (1391)«ارائه الگوی فضائی توسعه شهری برمبنای اصول شهر زیست پذیر»، نشریه مهندسی ساختمان، شماره47، 108-110.
موحد، علی.صمدی، سپیده (1390)«ارزیابی کمی و کیفی اراضی شهری» پژوهشگاه جغرافیای انسانی، شماره4، 45-66.