سنجش رضایتمندی کیفیت محیط سکونتی از دیدگاه ساکنین مسکن مهر با تاکید بر بعد کالبدی ـ بصری(نمونه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران علوم تحقیقات.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش سعی برآن است تا ضمن سنجش رضایت مندی کیفیت محیط سکونتی، به بررسی بازخورد سیاست مسکن مهر در ابعاد مختلف از جمله در بعد کالبدی عدم سنخیت و تناسب ویژگی​های مکانی و همچنین دور بودن این سایت​ها از مرکز شهر اردبیل که خود نیازمند زیر ساخت​های هزینه بر و طولانی مدت است و هم چنین از بعد معضلات اجتماعی پروژه مسکن مهر در شهر اردبیل که به دلیل دور بودن از شهر، از بافت اجتماعی خاصی برخوردار نبوده اند از سوی دیگر، ساخت مسکن مهر بدون توجه به بافت اجتماعی ساکنین آن و آسیب​های اجتماعی فرا روی آن ایجاد شده و فاقد هویت شهری بوده است.
روش پژوهش: روش انجام مطالعه در این تحقیق با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روش توصیفی_تحلیلی و پیمایشی است. جهت گیری اصلی این پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری ساکنین مجتمع​های مسکن مهر شهر اردبیل می­باشد که بر اساس فرمول کوکران؛ 374 نمونه انتخاب و بر اساس روش تصادفی ساده توزیع گردید.
یافته‌ها: یافته​ها نشان داد که وضعیت بعد کالبدی با میانگین 3.014 و وضعیت بعد بصری با میانگین 3.076 در حد مطلوب می​باشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش پیش رو نشان می​دهد، میزان رضایتمندی از کیفیت مسکن مهر در سطح متوسط رو به بالایی ارزیابی شده است.  لازم به ذکر است که ایجاد زمینه​های لازم برای تقویت مشارکت ساکنان در ادارة امور محلة مسکونی خود، ایجاد زمینه برای تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت احساس تعلق به مکان از جنبه​های مؤثر بر افزایش کیفیت سکونتی می​باشد که می​بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the satisfaction of the quality of the residential environment from the point of view of the residents of Mehr Housing with emphasis on the physical-visual dimension(case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Elham Nouri Imani 1
  • Asghar Malak Fazli 2
  • ahmad saeidnia 3
1 PhD Student of Urban Planing, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Faculty of Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 ostad
چکیده [English]

Introduction and purpose of the research: In this study, while measuring the satisfaction of the quality of the residential environment, it is tried to examine the feedback of Mehr housing policy in various dimensions, including the physical dimension of incompatibility and appropriateness of spatial features and the distance of these sites from the center. The city of Ardabil, which itself needs costly and long-term infrastructure, as well as the social problems of the Mehr Housing Project in Ardabil, which did not have a special social context due to its remoteness from the city. Attention has been paid to the social fabric of its inhabitants and the social damage caused to it, and it has lacked an urban identity.
Method: The research method in this research is based on descriptive-analytical and survey method according to the nature of the work. The main focus of this research is applied. The statistical population is the residents of Mehr housing complexes in Ardabil. According to the Cochran's formula, 374 samples were selected and distributed based on simple random method.
Results: The findings showed that the physical dimension with an average of 3.014 and the visual dimension with an average of 3.076 is optimal.
Conclusion: The results of the forthcoming research show that the level of satisfaction with the quality of Mehr housing has been evaluated at a moderate to high level. It should be noted that creating the necessary grounds for strengthening the participation of residents in managing the affairs of their residential neighborhood, creating grounds for strengthening social interactions and strengthening the sense of belonging to the place are effective aspects of increasing residential quality that should be given serious attention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr Housing
  • Satisfaction
  • Physical
  • visual
  • Ardabil
پاکزاد، جهانشاه، 1381، میزگرد نقش فضاهای شهری در تأمین امنیت اجتماعی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 41
پورمحمدی، محمدرضا، 1393، برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، تهران
پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار و عابدینی، اصغر، 1391، تحلیلی بر سیاست​های تامین مسکن دولت با تأکید بر برنامه​های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات شهری، تابستان، شماره 3
حسینی، سید باقر و رزاقی اصل، سینا، 1387، حرکت و زمان در منظر شهری؛ انگاره​ها و مفاهیم طراحی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، دوره 19، شماره 6
رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا، 1388، سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواب، پژوهش​های جغرافیای انسانی (پژوهش​های جغرافیایی)، بهار، دوره 41، شماره 67
رهنما، محمد رحیم و کمانداری، محسن، 1394، سنجش میزان رضایت مندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی در شهر کرمان (مطالعه ی موردی: پروژه ی مسکن مهر شهرک مهرگان)، جغرافیای اجتماعی شهری، بهار، شماره 2
سازمان آمار، 1395، سرشماری نقوس و مسکن، استان اردبیل، شهرستان اردبیل
سازمان هواشناسی استان اردبیل، 1398
سایت استانداری اردبیل، 1398
سایت شهرداری شهر اردبیل، 1398
سایت فرمانداری شهرستان اردبیل، 1398
شکرگزار، اصغر، 1385، توسعه مسکن شهری در ایران، انتشارات حق شناس، تهران
فریدمن، آوی، 1395، مبانی مسکن پایدار، ترجمه: هانی منصور نژاد، انتشارات کتابکده کسری، تهران
کالن، گوردون، 1382، گزیده منظر شهری، ترجمه: منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
لینچ، کوین، 1374، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
مدنی پور، علی و مرتضایی، فرهاد، 1392، طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی_مکانی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران
مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن و کیش بافان، بی بی فاطمه، 1390، بررسی میزان مشارکت اقتصادی اجتماعی در تعاونی​های مسکن مهر و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1388-89، جامعه شناسی کاربردی، زمستان، شماره 44