مطالعه نقش رهبری در خدمات ارائه شده به شهروندان با میانجی گری مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور گرمسار

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش رهبری در خدمات ارائه شده به شهروندان با میانجی گری مدیریت شهری می باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران شهرداری تهران (2000 نفر) تشکیل می­دهند. که 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار Spssوplsانجام شد.
یافتهها: یافته​های این تحقیق نشان داد رهبری بر مدیریت شهری، مدیریت شهری بر خدمات ارائه شده به شهروندان و رهبری با نقش میانجی مدیریت شهری بر خدمات ارائه شده به شهروندان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نتایج: پیشنهاد می شود ایجاد تحول اساسی و بنیادی در نظام برنامه ریزی، مدیریتی و اجرایی امور شهر به گونه​ای که زمینه برای هماهنگی سازمان​های متعدد دخیل در شهر فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد می شود نشست ها، همایش​ها و میزگردهای علمی و انتقادی از وضعیت شهر و برنامه​های شهر برای رسیدن به برنامه​های مطلوب توسعه و عمران شهربرگزار شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Leadership in Services Provided to Citizens through Urban Management Mediation

نویسنده [English]

  • neda khalilian rad
daneshjo
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to study the role of leadership in the services provided to citizens through the mediation of urban management.
Method: The research method of this study is descriptive-survey research. The statistical population of this study is comprised of managers of Tehran municipality (2000 Persons). 322 persons were selected as sample. Questionnaire was used for data collection and construct validity and reliability were assessed through factor analysis. Data analysis was performed using SPSS and pls software.
Results: The findings of this study showed that leadership has a positive and significant effect on urban management, urban management on services provided to citizens and leadership with a mediating role of urban management on services provided to citizens.
Results: It is suggested to make a fundamental and fundamental change in the planning, management and executive system of city affairs so as to provide the basis for the coordination of various organizations involved in the city; Consider the status of the city and the city's plans to achieve the desired urban development plans.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Citizen Services
  • Urban Management
افجه، ع.ا، (1394)، مبانی فلسفی و تئوری­های رهبری در رفتار سازمانی، تهران، سمت.
الوانی، س. م، (1393)، مدیریت عمومی، تهران، نی.
بارو، پی. ای، (1384)، سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهرکیا، تهران: سمت
برومند، ز، ( 1396)، رفتار سازمانی، تهران، انتشارات پیام نور.
بست، جان، (1381)، روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشاشریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد.
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران، (1391)، سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، با محوریت شهرداری مشهد.
جلالی، ع. ا، (1393)، شهر الکترونیک، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
جلالی، ع. ا.، (1384)؛ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، تهران: مرکز تحقیقات مخابرات.
حقیقی، م.ع.، رحیمی نیک، ا.، برهانی، ب، (1393) ، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، ترمه.
خاکی، غ. ر، (1388)، راهنمای رساله‏نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تهران: انتشارات درایت.
رابینز، ا.، (1395)، رفتار سازمانی، ترجمه اعرابی و پارساییان، تهران، انتشارات دفتر پژوهش​های فرهنگی.
ربیع جلالوند، م، (1386)، بررسی ارتباط بین نگرش مدیران نسبت به طبیعت انسان و سبک مدیریت آنان در دبیرستان­های پسرانه دولتی استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
رضاییان، ع، (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
رمضانی نژاد، ر، همتی نژاد، م. ع.، اندام، ر، زارع، ص.، صادقپور، ن، (139)، رابطه سبک​های رهبری تحولگرا و عملگرای مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره1، شماره 63.
رنای شورت، جان؛ هیون کیم، یونک، (1394)، جهانی شدن و شهر، ترجمه پانته‌آ لطفی کاظمی، تهران: شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهر
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دفتر تشکیلات و روش‏های اداری، (1390)، مجموعه اهداف، وظایف و نمودار تشکیلاتی وزارتخانه‏ها و سازمان‏های دولتی، تهران.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان همدان، (1384)، طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان.
سرمد، ز، بازرگان، ع، حجازی، ا.، (1383)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه
سعیدنیا، ا، (1383)، کتاب سبز راهنمای شهرداری‏ها- مدیریت شهری- جلد 11، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور.
سید جوادین، ر.، امیر کبیری، ع.ر.، (1393)، نگاهی جامع به نظریات مدیریت و سازمان، تهران، نگاه دانش.
سیدحسینی، س. ح، (1380)، سیستم­های حمل و نقل هوشمند، تهران: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، جزوه درسی چاپ انتشارات دانشگاه.
ﺷﺮﻣﺮﻫﻮﺭﻥ، ﺟﺎﻥ ﺁﺭ وﻫﺎﻧﺖ، ﺟﻴﻤﺰ ﺟﻲ و ﻭﺍﺯﺑﻮﺭﻥ، ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺍﻝ، (1396)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﻳﺰﻱ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﻪ­ﻱ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
شکیبامقدم، م، (1394)، مدیریت سازمان‏های محلی و شهرداری‏ها، تهران: انتشارات میر.
طاهری، ا.، (1384)، روش تحقیق و مأخذشناسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
طاهری، ابوالقاسم (1387)؛ اداره امور شهرداری‏ها، تهران: نشر قومس
طرقی، ج.، اسمائیلی، ع.، (1396)، دانش مدیریت، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
عرفانی، ن.، (1386)، بررسی رابطه سبک مدیریت با جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور، پیک نور- علوم انسانی، دوره 2، شماره2، 113-123.
علاقه بند، ع.، (1393)، مدیریت عمومی، تهران، روان.
غلامی، م.، (1388)، مبانی مدیریت تئوری­های سنتی، نگرش­های­جدید، انتشارات ­ارگ: 245-239.
فیضی، م.، چوپانی، ح. ، حیات، ع.ا.، (1388)، بررسی رابطه بین سبک­های مدیریت مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستان­های شهرستان سنندج، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 3، 103.
قاسمی، ب.، (1394)، تئوری​های رفتار سازمانی، تهران، هیات.
کاظمیان، غ. ر؛ سعیدی رضوان، ن، (1383)، امکان‏سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‏ها، جلد سوم: بررسی و تحلیل وظایف شهرداری‏ها در وضع موجود، تهران: سازمان شهرداری‏های کشور.
کونتز، ه.، اورانل، س.، ویریچ، ه.، (1394)، اصول مدیریت، ترجمه محمد هادی چمران، تهران، علمی.
لوتانز، ف.، (1394)، رفتار سازمانی، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران، انتشارات موسسه بانکداری ایران.
مقیمی، س. م، (1392)، اداره امور حکومت­های محلی، مدیریت شوراها و شهرداری‏ها، تهران: سمت
مورهد و گریفین، (1396)، رفتار سازمانی، ترجمه الوانی و معمار زاده، تهران، مروارید.
میچل، ت.، (1393)، مدیریت در سازمان، ترجمه نظری نژاد، مشهد، آستان قدس.
نادری، ع. ا.،؛ سیف نراقی، م، (1395)، روش‏های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات دفتر تحقیقات بدر، تهران،
هادی خامنه، ا.، (1391)، بررسی ارتباط هوش هیجانی فرماندهان و مدیران انتظامی تهران بزرگ با سبک­های مدیریتی و موفقیت شغلی آن­ها، فصلنامه پژوهش­های مدیریت انتظامی، دوره 7، شماره1، 104.
هاشمی، ف. ا.، (1389)، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران
هرسی، پال و بلانچارد، هنس، (1396)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علاقه بند، تهران، امیرکبیر.
هوی، وین، سیسل، میکسل، (1389)، تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت، ترجمه میرمحمد سید عباس زاده، دانشگاه ارومیه.
وبستر، ف، (1383)، نظریه‏های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران، موسسه قصیده‏سرا.