نقش بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری در خیابان لاله زار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و طراحی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا،واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می​رود، ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. خیابان لاله زار در پواقع در منطقه 12 شهر تهران، با توجه به پتانسیل​های شاخص و متنوع گردشگری، در صورت برنامه ریزی​های کارشناسانه در حوزه بازآفرینی شهری، این توانایی را دارد که به یکی از قطب​های گردشگری کشور به ویژه در حوزه گردشگری نو تبدیل شود. نظر به اینکه یکی از روشهای پیاده سازی بازآفرینی شهری، برنامه ریزی گردشگری بافتهای فرسوده می​باشد که از اهداف اصلی این پژوهش است. در صدد برآمدیم با تمرکز بر ساختار گردشگری این محدوده را با ارزیابی پتانسیل ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای منطقه مورد مطالعه قرار دهیم. لذا بدیهی است روش مطالعه در این مقاله کیفی و ابزار اصلی آن مصاحبه عمیق و تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT، انجام گرفته است.
جهت تدقیق موضوع، راهبردهای مبتنی بر اصل رویکرد بازآفرینی در بافت​های تاریخی مبتنی بر رویکرد گردشگری ارائه شده است که با اعمال این راهبردها و سیاست ها به ارتقاء و توسعه زیرساختها و شبکه معابر از طریق تعریف و تقویت مسیر پیاده گردشگری و تجهیز و گسترش فضاهای عمومی و بازآفرینی عرصه​های فضای شهری در پیادهروی خیابان لاله زار و توسعه و تأمین خدمات شهری از طریق معاصرسازی و یا ایجاد کاربری​های جدید و همچنین الگوسازی با استفاده از مفاهیم و الگوهای باارزش موجود در بافت تاریخی- فرهنگی این خیابان قدیمی کمک می​کند، که نهایتا اجرای چنین راهبردهایی امکان حضور و مشارکت ساکنان و سرمایه گذاران برای جذب گردشگران را ارتقاء خواهد داد. نتایج تحلیل سوات نشان داد که ؛ راهبردهای رقابتی بیشترین مساحت را در نیاز به بازآفرینی منطقه به خود اختصاص دادند. این نشان می​دهد که وضعیت نهایی راهبردی منطقه بیشتر به سوی راهبردهای تنوع یعنی بهره گیری از پتانسیل​های منطقه در راستای غلبه بر تهدیدهای احتمالی تمایل دارد که در برنامه ریزی​های مربوط بایستی بیشترین تمرکز بر این بخش معطوف گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Regeneration with Tourism Approach in Lalehzar St., Tehran

نویسندگان [English]

  • ahmadreza yazdani 1
  • paravneh zuvyar 2
  • bahman kargar 3
1 student
2 azad uni
3 azad uni
چکیده [English]

Tourism is considered as one of the most important ways of economic development and growth in the world, but in Iran, for many reasons, it has not yet found its real place. Lalehzar Street, in fact, in the 12th district of Tehran, considering the significant and diverse potentials of tourism, in case of expert planning in the field of urban regeneration, has the ability to be one of the tourism hubs of the country, especially in the field of new tourism. To be converted. Considering that one of the methods of implementing urban regeneration is tourism planning of worn-out tissues, which is one of the main goals of this research. We intend to study this area by evaluating the potentials, weaknesses, opportunities and threats of the region by focusing on the tourism structure. Therefore, it is obvious that the study method in this qualitative article and its main tool is an in-depth interview and data analysis using SWOT model.
In order to investigate the issue, strategies based on the principle of recreating approach in historical contexts based on tourism approach have been presented. By applying these strategies and policies to upgrade and develop infrastructure and network of roads by defining and strengthening the tourism sidewalk and equipping and expanding spaces. Public and recreation of urban spaces in Lalehzar Street and the development and provision of urban services through modernization or the creation of new uses as well as modeling using valuable concepts and patterns in the historical-cultural context of this old street helps. Finally, the implementation of such strategies makes it possible to attend The project will promote residents and investors to attract tourists. The results of the Swat analysis showed that competitive strategies accounted for the largest area in the need to recreate the region. This suggests that the region's ultimate strategic position tends toward diversification strategies, that is, the exploitation of the region's potential to overcome potential threats, which should be the focus of most planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Regeneration
  • Urban tourism
  • development stimuli
ادب مورا، (1387)، بازآفرینی زبان الگوهای مشترک میان لایه​های قدیم و جدید شهر. اولین همایش بافت فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار، ارزش ها و چالش ها.
ایزدی، محمد سعید، (1389)، تحقق راهبرد مشارکت از طریق برنامه جامع بازافرینی شهری، دومین همایش نوسازی بافت​های فرسوده شهر تهران، تهران.
آیینی، محمد (1388)بازآفرینی بافت​های فرسوده. روزنامه اقتصاد ایران.
پالیزبان، فاطمه (1387)، بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی فعالیت​های پژوهشی در دانشگاه​های غرب ایران ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از دید اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 1387 88، -پایان نامة کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان..
حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین یزد.
حناچی، پیروز، عشرتی، پرستو، (1390)، واکاوی اصلی ترین چالش​های مفهوم منظر فرهنگی با تکیه بر بازشناخت و تحلیل کارنامه هچده ساله این مفهوم در مرکز میراث جهانی یونسکو، در فصلنامه دانشگاه هنر.
دادرس، راحله، (1391)، بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تاکید بر گردشگری شهری، مطالعات معماری ایران، سال اول، شماره 2.
زیاری، کرامت االله (1383)، مکتب ها نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطق های، انتشارات دانشگاه یزد، .یزد.
زین الدینی میمند، فاطمه (1386)، بررسی قوت ها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان کرمان از دیدگاه مدیران، دبیران و کارشناسان، پایان نامة کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
ضرغام، حمید، (1376)، راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، نخستین همایش جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، کیش.
فلامکی؛ محمد منصور، (1383)، باز زنده سازی شهرها و بناهای تاریخی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
کاظمی، مهدی (1386)، مدیریت گردشگری، انتشارات سمت.
محمدی ده چشمه، مصطفی و علی زنگی آبادی (1386)، امکان سنجی توانمندی​های اکوتوریسم استان چهارمحال بختیاری، به روشSWOT، مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره، 47 تهران.
مکارتی، جان، (1390)، شراکت، برنامه ریزی تعاونی و بازآفرینی شهری، ترج محمد هادی خلیل نژاد. تهران: دانشگاه تهران.
موحد، علی، (1386)، گردشگری شهری اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.
موسوی، سیدعلی (1388)، بررسی نقش جاذبه ها و توانمندی​های گردشگری سپیدان در جذب گردشگران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.