ارزیابی نقش بومیسازی المانها بر هویت بخشی مبلمان شهری (مطالعه موردی منطقه5 شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان، ایران Am_mirzaei116@yahoo.com

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان ایران dr.zandmoghadam@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکلات ناشی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش ضروری مینماید. امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی و زیباسازی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می​شود. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش بومی سازی المان​ها بر هویت بخشی مبلمان شهری منطقه 5 شهرکرج است.
روش: پژوهش حاضر بعنوان یک مطالعه کاربردی بر مبنای شیوه توصیفی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه383نفرمی باشند. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ در شاخص​های مورد سنجش (بیش از7/0) روایی ابزار تحقیق مورد پذیرش است.جهت تجزیه و تحلیل داده​ها براساس تکنیکهای جدول آماری توصیفی و مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است.
یافته ها: یافته​های مطالعه حاصل از مدل SWOT نشان داد که درراهبرد تهاجمی، مهمترین مولفه S10 O10. افزایش اوقات فراغت با ایجاد مبلمان شهری در مراکز خدماتی متعدد در بخش مرکزی با وزن 731/0، در راهبرد تدافعی، گزینه​های W4 T9. مشارکت دادن مردم در طراحی و ساخت مبلمان شهری و مکان یابی صحیح آن براساس نیاز مردم با امتیاز 924/0، در راهبرد بازنگری مهمترین گزینه W6 O3. افزایش بودجه توسعه مبلمان شهری به منظور طراحی و ساخت مبلمان با کیفیت با امتیاز 1 ودر راهبرد تنوع، مهمترین مولفه این راهبرد از نظر جامعه آماری گزینه T5S5. تنوع سازی کاربری​های مختلف با هویت فرهنگی و کالبدی در محلات با وزن 0.852 می​باشد.
نتیجهگیری: شهروندان منطقه 5، با رضایت از وضعیت فعلی، در صدد ارتقاء شاخص​های مثبت و امکانات و توانمندی​های طراحی و معماری منطقه با استفاده از مدیریت شهری هستند. در نهایت می​توان گفت، اگر به مبلمان شهری توجه نشود، فضاهای شهری نیز آرامش و سکون لازم را ندارند و شهروندان نیز رغبتی پیدا نمی کنند تا از این فضاها بهره برداری نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuating the Role of Localization of Elements on the Identification of Urban Furniture in District 5 of Karaj

نویسندگان [English]

  • alimohammad merzaei 1
  • mohammadreza zandmoghadam 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Semnan, Iran am_mirzaei116@yahoo.com (Corresponding Author
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Islamic Azad University, Semnan, Iran. dr.zandmoghadam@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: With the increasing expansion of urbanization and the increase of urban population and the resulting problems, providing facilities for the well-being of citizens becomes more and more necessary. Today, the importance and role of urban furniture in urban services and beautification is not hidden from anyone and urban furniture is an essential and integral component of cities. The purpose of this study is to evaluate the role of localization of elements on the identity of urban furniture in District 5 of Karaj.
Method: The present study is an applied study based on a descriptive method of correlation. According to Cochran's formula, the sample size is 383 people. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the validity of the research instrument. Cronbach's alpha coefficient in the measured indices (more than 0.7) is the validity of the accepted research tool. For data analysis based on descriptive statistical table techniques and SWOT analytical model has been used.
Findings: The findings of the SWOT model study showed that in aggressive strategy, the most important component is S10 O10. Increase leisure time by creating urban furniture in various service centers in the central part with a weight of 0.731, in a defensive strategy, W4 T9 options. Involve people in the design and construction of urban furniture and its correct location based on the needs of the people with a score of 0.924, in the strategy of reviewing the most important option W6 O3. Increasing the budget for the development of urban furniture in order to design and manufacture quality furniture with a score of 1 and in the strategy of diversity, the most important component of this strategy in terms of the statistical community is the option T5S5. Diversification of different uses with cultural and physical identity in neighborhoods weighing 0.852
Conclusion:Citizens of District 5, satisfied with the current situation, are seeking to upgrade the positive indicators and design and architecture facilities and capabilities of the district using urban management. Finally, it can be said that if we do not pay attention to urban furniture, urban spaces do not have the necessary peace and quiet and citizens do not want to use these spaces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban space
  • urban identity
  • urban elements
  • region 5
  • Karaj city
آزادخوانی، پاکزاد و طهماسبی کیا، زهرا (1395) بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری ورضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری کرمانشاه)، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، زمستان، صفحه110-93
امیری، حکمت، بیرانوندزاده، مریم و خداداد، مهدی، (1395)، رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان پارک​های محلات شهری در کلانشهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال هشتم، شماره بیستم و هشتم، زمستان، صفحه 56-47
ایستگلدی، مصطفی، فهیمه، خواجه نبی، حاجی زاده، فاضل و ستارزاده، نظام الدین (1397) سنجش میزان رضایت مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعة موردی:مناطق پنج گانة شهر زاهدان)، مجله پژوهش​های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره6، شماره4، زمستان، صفحه752-735
بذرگر، محمدرضا (1396)بررسی نقش المانهای شهری در تقویت هویت کالبدی؛ مطالعه موردی شهر شیراز، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره 30، پاییز، صفحه 100-83
پوراحمد، احمد، و شماعی، علی (1390) بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران، تعداد صفحات 402
حکمت نیا، حسن، (1393)، سطح بندی توسعه یافتگی محله​های شهری با تاکید بررضایتمندی استاندارد مبلمان شهری (مطالعه موردی محله​های شهر ابرکوه) پژوهش​های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره دوم، شماره 4، صفحه 519-501
درویشی، یوسف (1393) چالش​های مبلمان شهری در شهر اردبیل، نهمین سمپوزیوم پیشرفت​های علوم و تکنولوژی، کمسیون اول همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد، 29 آبان، صفحه11-1
زنگی آبادی، علی، تبریزی، نازنین، (1383)، طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری، انتشارات شریعه توس.
زینلی قطب آبادی، امینه (1397) بررسی و تحلیل مولفه​های هویت بخشی شهری (نمونه موردی شهر بابک) پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست، بهمن، صفحه16-1
فرمانداری شهرستان کرج، (1399)، ویژگیهای جغرافیایی شهرستان کرج. معاونت برنامه ریزی
قنبری، ابولفضل، (1389)، استانداردهای مبلمان شهری، انتشارات مهر ایمان، تبریز.
محمدی، علیرضا و پیشگر، الهه (1397) تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: حاشیه رودخانه بالیخی چای شهر اردبیل) آمایش جغرافیایی فضا، دوره 8، شماره 27، صفحه 20-1
مرتضایی، سید رضا، (1382)، رهیافت​هایی در طراحی مبلمان شهری، انتشارات سازمان شهرداری​های کشور، تهران.
یوسفی، اسماعیل، رحمانی، امیر و قربانخانی، محسن (1393) ارزیابى نقش المان هاى شهرى بر ارتقاى حس مکان در فضاهاى شهرى (نمونه موردى: شهر همدان)، مطالعات محیطى هفت حصار شماره دهم، سال سوم، زمستان، صفحه 81-71