شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء شایستگی مدیران آموزش در صنعت هوانوردی با تکینک ORESTE (مورد مطالعه مراکز آموزش هوانوردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزش عالی-دانشکده مدیریت و اقتصاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-تهران-ایران

2 دانشیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از عوامل اثرگذار بر جایگاه پایین ایران درحوزه هوانوردی به فقدان مدیران شایسته در مراکز آموزش هوانوردی باز می‌گردد، در این راستا هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء شایستگی مدیران آموزش در صنعت هوانوردی با تکینک ORESTE بوده است.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران و خبرگان در صنعت هوانوردی بودند که با روش اشباع نظری 12 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمی کارکنان شرکت‌های هواپیمایی آسمان، ماهان، ایران ایر، کیش ایر، مستقر در شهر تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرداوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط خبرگان تائید و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی و (0.80) تایید گردید. سپس شاخص‌های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه مقایسات زوجی قرار داده شدند و با تکنیک اورسته رتبه بندی شدند.
یافته‌ها: 70 عامل موثر از ادبیات نظری و نظرات خبرگان شناسایی شدند، که به طور ویژه شایستگی مدیران را در جهت ارتقای آنها و میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها را بررسی و رتبه بندی نموده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که اولین شاخص تیم سازی با مقدار (1)، دومین شاخص تفویض اختیار با مقدار (0.840)، سومین شاخص مهارت‌های نوشتاری (0.74) بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting the Promotion of Competence of Training Managers in the Aviation Industry with the ORESTE Technique (Case Study of Aviation Training Centers in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Aylar Taherian 1
  • Mohammad Ali Hossieni 2
  • Nader Gholi Ghourchian 3
1 Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science & Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Rehabilitation Management Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Full Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: One of the factors affecting Iran's low position in the field of aviation is the lack of qualified managers in aviation training centers. In this regard, the aim of this study was to identify and rank the factors affecting the promotion of training managers in the aviation industry with ORESTE technique.
Method:The research method is applied and exploratory and has been done in two parts: quantitative and qualitative. The statistical population in the qualitative part were managers and experts in the aviation industry who were selected as the sample size by the theoretical saturation method. The statistical population in the quantitative part were the managers and  employees of Aseman Air, Mahan Air, Iran Air, Kish Air, that are based in Tehran in 2018, 250 people were selected as a sample by simple random sampling method.
Interviews were used to collect data in the qualitative part and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part, the validity of which was confirmed by experts and the reliability was checked with Cronbach's alpha (0.80).
Then, the identified indicators were placed in the form of a pairwise comparison questionnaire and ranked using the ORESTE technique.
Findings: 70 effective factors were identified from the theoretical literature and expert opinions, which In particular, has examined and ranked the competence of managers in order to promote them and the importance of each of the indicators.
Conclusion: The results showed that the first index of team building with a value of (1), the second index of delegation with a value of (0.840), the third index of writing skills (0.74).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • competency promotion
  • aviation industry
  • ORESTE
  • aviation training centers in Tehran
ایرانزاده، سلیمان، زنجانی، سعید. 1395. مدل شایستگی موردنیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک ISM، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هشتم، شماره 30.
فتاح پور مرندی، مرتضی، کاضف، سید محمد، سید عامری، میرحسن، شجیع، رضا. 1395. الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران با رویکرد نظریة داده بنیاد، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره4، شماره15.
قربان نژاد، پریسا، عیسی خانی، احمد، 1395، طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه ای تطبیقی، مدیریت در دانشگاه اسلامی 11(5).23-45.
مشبکی، اصغر، روئین، محمد جواد. 1390. بررسی میزان تأثیر شایستگی مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ناجا، فصلنامه نظارت و بازرسی، 5 (16). 34-56.
نور جهان، خضری، طاهری، عبدالمحمد، جمال زاده، محمد. 1396. ‹‹عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی››، فصلنامه رهیافتی تو در مدیریت آموزشی، 6 (22)، ص 208-185.
نیرومند، پوراندخت، رنجبر، محبوبه، صوفی، جهانیار بامداد. 1396. شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (ارائه یک چارچوب پیشنهادی). فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت؛ 2 (8): 101-73.