آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، رییس گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد، مشهد،

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی شهری، کارشناس گروه آموزش کارکنان شهرداری مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بهبود فرآیند نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد با استفاده از الگوی سه شاخگی می‌باشد، در الگوی مذکور، سازمان‌ها از سه منظر ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.
روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزار مصاحبه صورت گرفته است. روایی و پایایی ابزار از طریق معیار گوبا و لینکلن مورد تائید قرار گرفته است. از روش تحلیل محتوا در تحلیل یافته‌ها استفاده شده است.
جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق روسای ادارات برنامه ریزی و کارشناسان تحول و نوسازی شهرداری مشهد بوده اند که تعداد آنها 115 نفر بوده است و نمونه پژوهش را نیز با استفاده از فرمول کوکران 88 نفر تعیین شده است که در این تحقیق داده‌ها از 90 نفر جمع آموری شده است.
یافته ها: در این تحقیق با تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها آسیب‌ها در پنج دسته آسیب‌های فرآیندی، روشی، آسیب‌های مرتبط با مشارکت کنندگان و مربوط به اولویت بندی و زمانبندی آموزش کارکنان در شهرداری مشهد شناسایی شد.
نتیجه گیری: تحلیل یافته‌ها نشان داد که عمده آسیب‌ها در هر پنج دسته براساس الگوی سه شاخگی بیشتر مربوط به مسائل ساختاری بود که نیازمند هماهنگی بیشتر نیازسنجی آموزشی با ساختار، راهبردها و قوانین سازمان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Staff Training Needs Assessment in Mashhad Municipality Using a Three-Branch Model

نویسندگان [English]

  • salman alehasan 1
  • zohre shahmohamadi 2
  • morteza karami 3
1 Head of Education and Empowerment Group
2 Mashhad City Education Workers Training
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this study is to improve the educational needs assessment process of Mashhad municipal employees using a three-pronged model. In this model, organizations are examined from three structural, behavioral and contextual perspectives.
Method: In terms of methodology, this research has a qualitative approach that has been done with the help of interview tools. The validity and reliability of the instrument have been confirmed by Goba and Lincoln criteria. Content analysis method has been used in the analysis of findings.
Statistical population: The statistical population of this research was the heads of planning departments and experts of transformation and modernization of Mashhad Municipality and the sample of the research is all these people.
Results: In this study, by analyzing the interviews, injuries were identified in five categories of process injuries, methodological injuries, injuries related to participants and related to prioritization and scheduling of staff training in Mashhad Municipality.
Conclusion: The analysis of findings showed that the major injuries in all five categories based on the three-pronged model were more related to structural issues that require more coordination of educational needs assessment with the structure, strategies and rules of the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational needs assessment
  • pathology
  • three-pronged model
  • Mashhad Municipality
  • content analysis
ایزدی، صمد؛ ثفقیان، زهرا؛ عزیزی شمامی، مصطفی. (1398). نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی-استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره  15 , شماره  29 ،صص195-212.
توکلی دارستانی، شقایق؛ شهباز مرادی، سعید. (1387). آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم، شماره 4، 94-110.
دانایی فرد، حسن؛ کاظمی، حسین. (1389). پژوهش‌های تفسیری در سازمان (استراتژی‌های پدیدارشناسی و پدیدارنگاری). چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
محمودی کوچک سرایی، علی اصغر؛ فراهانی، مهدی؛ رسته مقدم، آرش. (1394). آسیب شناسی نظام آموزش با استفاده از الگوی سه شاخگی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره5، تابستان 1395، 27-51.
مختارزاده، آزاده، آقاجانی، فهیمه. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 2، پیاپی 15 و 16 ،صص 37-50.
معین الدینی، محمود. (1398). نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک, دوره  17 , شماره  77 ، صص203- 224.
مقیمی، سیدمحمد. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
میرزایی اهرنجانی، حسن. (1377). تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمان. تهران: دانشگاه آزاد سالامی واحد قزوین.