نقش آموزش شهروندی درمصرف صحیح آب درشهر تهران(مورد مطالعه منطقه ۲ و ۱۶)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی فرهنگی ، مدیریت اقتصاد ، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: صرفه جویی در مصرف آب برای نجات و دوام زندگی در زمین این یک اصل اساسی است، پس آموزش شهروندی به عنوان پایه مشارکت، ایجاد شناخت و تعامل با محیط برای حفاظت از فرهنگ محیط زیست قرار گرفته است.هدف از پژوهش بررسی نقش آموزش شهروندی در مصرف صحیح آب در شهر تهران(موردمطالعه منطقه۲و۱۶) می باشد.
 روش پژوهش: این پژوهش از نوع روش کمی و جمع آوری اطلاعات بصورت پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش ۴۶۷۶۱۱، نفر از بین شهروندان مناطق ۲ و ۱۶ شهر تهران بوده است.حجم نمونه برابر ۳۸۲نفر بوده است و طریقه روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه بندی شده است.دراین پژوهش در روایی از اعتبار صوری پرسشنامه و برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای گرونباخ استفاده شده است.ابزار گردآوری بصورت پرسشنامه محقق ساخته با ۲۷تا سوال انجام شده است.دراین پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از آمارهای استنباطی از جمله ضرایب همبستگی پیرسون،کندال و رگرسیون چندمتغیره انجام شده است.
یافته ها:نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که بین مصرف صحیح آب و آموزش شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است نقش آموزش شهروندی در مناطق ۲ و ۱۶ شهر تهران توانسته است در زمینه مصرف صحیح آب اثرگذار باشد و دراین پژوهش میتوان گفت مقدار ضریب همبستگی(R) بین متغیرها ۳۰۰/۰ می باشد که نشان می دهد بین (آموزش شهروندی در زمینه مصرف آب) همبستگی قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعدیل شده(R2) که برابر با ۰۹۰/۰ می باشد که نشان می دهد ۹ درصد از تغییرات آموزش شهروندی در زمینه مصرف آب می باشد. بنابراین آموزش شهروندی در زمینه مصرف آب در شهر تهران (مورد مطالعه منطقه ۲ و ۱۶) تاثیرگذار است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of citizenship education in proper water consumption in Tehran (case study of regions 2 and 16)

نویسندگان [English]

  • Melika yousefian 1
  • seyed reza salehi amiri 2
1 cultural planninig , Management and Economics azad university
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction & Objective of the research: Saving water consumption to save and sustain life on earth This is a basic principle, so citizenship education as a basis for participation, creating knowledge and interaction with the environment to protect environmental culture.
Investigating the role of citizenship education in proper water consumption in Tehran (case study of regions 2 and 16).
Methods: This research is a quantitative method and data collection was done by survey. The statistical population of the study was 467611 people from the 2nd and 16th districts of Tehran. The sample size was 382 people and the method of sampling method was random.
In this study, the face validity of the questionnaire was used for validity and Gronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. The collection tool was a researcher-made questionnaire with 27 questions. In this study, data analysis method was used.
Inferential statistics including Pearson correlation coefficients, Kendall and multivariate regression have been performed.
Results: The results of this study have shown that there is a significant relationship between proper water consumption and citizenship education.
Conclusion: The results of this study have shown that the role of citizenship education in districts 2 and 16 of Tehran has been effective in the field of proper water consumption and in this study it can be said that the value of correlation coefficient (R) between variables is 0.300 which shows
There is a strong correlation between (citizenship education in the field of water consumption).
But the value of the adjusted coefficient (R2) which is equal to 0.090, which shows that 9% of the changes in citizenship education are in the field of water consumption.
Therefore, citizenship education in the field of water consumption in the city of Tehran (studied in areas 2 and 16) is effective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CITIZENSHIP EDUCATION
  • CORRECT WATER USE
  • CITIZEN
  • ENVIRONMENTAL CULTURE
- آقازاده، احمد.(۱۳۹۱). اصول و قواعد حاکم برفرآیند تربیت شهروندی و بررسی سیرتحولات و ویژگی های این گونه آموزش ها درکشور ژاپن. فصلنامه های نوآوری های آموزشی.شماره ۵
- امیرمغیسی، مهران.(۱۳۸۶). قانون صرفه جویی انرژی در ایران،یک الزام.فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی.سال چهارم.شماره ۱۵
 - اصغری،محمد.(۱۳۹۶).آب و زیستگاه های شهری.تهران:انتشارات سرا.چاپ اول
- احمدی،سیروس.[همکاران]. (۱۳۹۲). بررسی رابطه مسئولیت پذیری و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب. جامعه شناسی کاربردی . شماره ۵۰
- اوگاوا، نسونئو.(۱۳۹۷).کاربرد تنظیم و برجسته سازی.ترجمه زهره بیدختی.فصلنامه رسانه.شماره ۲
 - برسون،جان.(۱۳۸۹). اخلاق محیط زیست. ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده.تهران:انتشارات زعیم
- باکاک،رابرت.(۱۳۸۱).مصرف انرژی. ترجمه:خسروصبوری. تهران:نشر پژوهش شیرازه
- توسلی،غلامحسین.(۱۳۹۰).واقعیت اجتماعی شهروندی درایران.مجله انجمن جامعه شناسی ایران،دوره پنجم.شماره ۲
- خطیب،رضا.ناهید نادری.(۱۳۸۸).بررسی سطح رفتاری شهروندی سازمانی کارکنان،تهران:پژوهشنامه مدیریت اجرایی.شماره۹
- خطیب زنچانی،نازیلا.(۱۳۸۶).آموزش شهروندی نیاز جامعه امروز.روزنامه کیهان،شماره ۱۸۷۰۳
- سعیدی،پدرام.(۱۳۹۰).نگرش شورا و شهرداری به آموزش شهروندی.تهران:فصلنامه شهرداری ها.شماره ۲۱
- ساری صراف، بهروز.(۱۳۹۷).بحران آب و همکاری های بین المللی.تهران.شماره۱۲،۱۱
- شربتیان،محمدحسن.(۱۳۹۲).تاملی برمبنای فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن.فصلنامه فرهنگی-پژوهشی فرهنگ خراسان جنوبی.دوره۵.شماره۳
- شیانی،ملیحه.(۱۳۸۱).تحلیل جامعه شناختی از وضعیت شهروندی درلرستان.تهران:مجله انجمن جامعه شناسی ایران
- صرافی،عبدالله.(۱۳۸۷).تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت کشور.مجله پژوهش های جغرافیایی.شماره۳۳
- عاملی،سیدرضا.نجمه محمدخانی.(۱۳۹۵).ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی،آموزشی و رسانه ایرانی.فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره۴
- کیان فر، محمد.(۱۳۹۴).بحران آب از دیدگاه مشترک،تهران.شماره۲
- علاقه مند،علی.(۱۳۸۹).جامعه شناسی آموزش و پرورش.تهران:نشر روان
- فیتزیتریک،تونی.(۱۳۸۱).نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست).ترجمه هرمز همایون پور.تهران:نشرگام نو
- قائدی،یحیی.(۱۳۹۴).تربیت شهروندی.فصلنامه ی نوآوری های آموزشی.شماره ۱۷
- لطف آبادی،حسین.(۱۳۸۵).آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان فصلنامه نوآوری های آموزشی.دوره پاییز.شماره ۱۷
- میلر،جورج.(۱۳۷۱).زیستن در محیط زیست، ترجمه مجید مخدوم.تهران:انتشارات آراد
- مکنون،رضا.(۱۳۹۳).مصرف غیرمجاز ۸۳درصدی کشور را وارد تنش آبی کرده.خبرگزاری فارس
- یزدان داد،حسین.(۱۳۸۸).بررسی عوامل موثر برالگوی مصرف بهینه آب و بهینه سازی آن دربخش خانگی.سومین همایش ملی آب و فاضلاب.مشهد