جهت‌گیری‌های هویتی و برند‌سازی در برنامه‌های توسعه شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف: هویت و برند از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مباحث مدیریت و توسعه شهری است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل جهت‌گیری‌های هویتی و برندسازی شهر تهران است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی، از نظر نوع داده از نوع پژوهش‌های کیفی و از نظر روش از نوع پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی است. برای جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش از روش مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. از طرح راهبردی-ساختاری شهر تهران (1386)، سند چشم‌انداز و جهت‌گیری‌های راهبردی تهران در افق 1404 و برنامه‌ پنجساله سوم شهرداری تهران (1402-1398) به عنوان منابع اطلاعات این پژوهش استفاده گردید. از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی برای مطالعه این منابع استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، جهت‌گیری‌های کلان هویتی و برندسازی شهری تهران بر ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و کالبدی با غلبه فرهنگ و نمادهای ایرانی-اسلامی مبتنی هستند.
نتیجهگیری: تحقق جهت‌گیری‌های هویتی و برندسازی شهری تهران به رویکردهای توسعه و وضعیت دیپلماسی و روابط بین‌المللی کشور از یکسو و منابع، ظرفیت‌ها و انطباق برنامه‌های اجرایی مدیریت شهری تهران با آن‌ها از سوی دیگر بستگی دارد. همچنین، برنامه‌های توسعه شهری تهران در زمینه هویت و برندسازی آن، با سازگارسازی مکانیکی دوگانه‌ سنت و مدرن مواجه می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Branding Orientations in Tehran's Urban Development Plans

نویسندگان [English]

  • Mousa Kamanroudi Kojouri 1
  • Arezoo Malekshah 2
1 Department of Geography and Urban Planning-Faculty of Geographical Sciences-Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Law-Faculty of Law and Political Science,-Islamic Azad University,-South Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Identity and brand are the most important and strategic issues of urban management and development. The aim of this study was to identify and analyze identity orientations and branding in Tehran.
Method: In this study, library studies were used to collect data. Were used the Strategic-structural plan of Tehran (2007), Vision Document and Strategic Orientations of Tehran in horizon 1404 and The Third Five-Year Plan of Tehran Municipality (2019-2013) as information sources of this study. To study these resources, themed analysis method was used as one of the qualitative research methods.
Results: Based on the findings of this study, Tehran's macro-identity orientations and urban branding are based on different aspects of natural, social, cultural, political, economic, legal and physical with the dominance of Iranian-Islamic culture and symbols.
Conclusion: The realization of Tehran's identity orientations and urban branding depends on the development approaches and the state of diplomacy and international relations of the country on the one hand, and the resources, capacities and adaptation of Tehran's urban management executive plans with them on the other. Also, Tehran's urban development programs in the field of identity and branding are faced with dual mechanical adaptation of tradition and modern.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Identity
  • Urban Brand
  • Tehran
بهزادفر، مصطفی. (1387). هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران. چاپ اول، انتشارات نشر تهران، تهران.
بیکر، بیل. (1393)؛ برندسازی مقصد گردشگری: ضروریاتی برای موفقیت در برندسازی مکان. ترجمه‌ علی صمیمی و ساسان قاسمی. چاپ اول، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران.
پائولا دامری، رناتا؛ رزنتال-سابروکس، کامیل. (1399). شهر هوشمند: چگونگی ایجاد ارزش عمومی و اقتصادی با فناوری پیشرفته در فضای شهری. ترجمه موسی کمانرودی کجوری؛ افشار حاتمی؛ مظهر احمدی؛ حسن آهار؛ سامان حیدری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، تهران.
رضوی‌پور، مریم سادات؛ ذاکری، محمدمهدی؛ احسان جباری. (1391). هویت ایرانی-اسلامی شهر تهران در گذر زمان. مجله مطالعات ملی، 13(3)، 147-133.
شورای اسلامی شهر تهران .(1386). چشم‌انداز و جهت‌گیری‌های استراتژیک تهران در افق 1404. مصوب تاریخ 21/01/1385.
شورای اسلامی شهر تهران .(1398). برنامه عملیاتی پنجساله سوم شهرداری تهران (1398 تا 1402). مصوبه جلسات صد و سیزدهم الی صد و هجدهم دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .(1386). طرح راهبردی-ساختاری (جامع) شهر تهران. مصوبه تاریخ 05/09/1386.
عاملی، سید سعیدرضا؛ اخوان، منیژه. (1391). بازنمایی عناصر هویت‌بخش شهری در سفرنامه‌ها (مطالعه مقایسه‌ای تهران و شهرستان‌های استان تهران). مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(4)، 100-75.
غراب، ناصرالدین. (1390). هویت شهر. چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران.
کمانرودی کجوری، م.؛ تولایی، سیمین؛ جاودان، مجتبی. (1399). مدیریت مصرف مکان در گردشگری. چاپ اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، تهران.
کمانرودی کجوری، موسی. (1393). آسیب‌شناسی مدیریتی جهت‌گیری‌های برنامه‌ای و اجرایی هویت‌یابی برندسازی شهری تهران. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد.
کمانرودی کجوری، موسی؛ جنگجو، شهرام. (1391). بسترهای مدیریتی لازم برای تحقق حکمرانی خوب شهری در تهران. مجموعه مقالات همایش حکمروایی خوب شهری، جلد دوم، شهرداری تهران، 123-107.
کمانرودی کجوری، موسی. (1384الف). ساخت سیاسی-مدیریتی و توسعه شهری. فصلنامه اقتصاد سیاسی، 3(11)، 102-86.
کمانرودی کجوری، موسی. (1384ب). موانع ساختاری مدیریت توسعه شهری در ایران. فصلنامه اقتصاد سیاسی، 3(10)، 64-48.
کمانرودی کجوری، موسی. (1384پ). موانع ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران. فصلنامه جستارهای شهرسازی، 4(13)، 61-52.
نقی‌زاده، محمد. (1392). هویت شهر (مبانی، مؤلفه‌ها و جلوه‌ها). چاپ اول، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی، تهران.