تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت امورفرهنگی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم و تحقیقات تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. ebhajiani@gmail.com

3 دانشیارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.dr.salehiamiri@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مکان‌ها سازنده بخشی از هویت افرادند.هویت مکان بر کیفیت رابطه انسان- مکان مؤثر است. شهرهای امروزی، متاثر از شهرنشینی و سیستم شهرسازی جدید کارکرد هویتی خود را از دست داده‌اند و به محیط هایی تهی از هویت منبعث از مکان تبدیل شده اند هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مدلی هویت یابی مکانی در شهر جدید پرند است
روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است به این ترتیب که روش کیفی اساس کار بوده و روش کمی (استفاده از یافته‌های میدانی از جمله پرسشنامه، برای تکمیل اطلاعات کیفی) در کنار آن استفاده شده است
یافته‌ها: اطلاعات حااصل از پرسشنامه و مصاحبه‌های عمیق، نشان دادند که؛ شهر پرند اگرچه به لحاظ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ دهتده ﻃﺒﻴﻌﻰ دارای وضعیت مناسبی است؛ به لحاظ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖدهتده اجتماعی و مصنوع، دارای ناهمخوانی و عدم تجانس فراوانی است
نتیجه گیری: بحران و یا فقدان هویت منبعث از مکان به شکل نگرفتن فرهنگ مشترک و عدم ارتباط با محیط شهری و نهایتا پایین بودن احساس تعلق مکانی، همبستگی و مشارکت اجتماعی، کاهش انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تأثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی در بین ساکنان شهر جدید پرند منجر شده است. در پایان مدل پیشنهادی (مطلوب) پژوهش جهت برنامه ریزی و رفع مشکلات در این زمینه ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of an Optimal Patern of Spatial identity in New Cities(Case Study of Parand New City)

نویسندگان [English]

  • maryam soufi 1
  • ebrahim hajiani 2
  • seyed reza salehi amiri 3
1 Cultural Affairs Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Ministry of Science, Research and Technology,tehran,iran
3 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran- dr.salehiamiri@gmail.com
چکیده [English]

Introduction and purpose of the research : Location identity affects the quality of human-location relationship and individual identity. One of the plausible reasons for the failure of the new cities is their lack of identity. The crisis of identity will have unpleasant consequences. The purpose of this investigation is recognition of a desirable spatial identification pattern in the newly established city of Parand
research method :For the purpose, the qualitative method has been basically employed and the quantitative method (using numbers and figures as descriptive to complete the qualitative information) has been also used. Studying the three components of spatial identification
Research findings:  Research has found that Parand enjoys an appropriate status in terms of the natural identity components however the city suffers from an incompatibility and heterogeneity in terms of the artificial and social identity makers and this has contributed to absence of common culture and the lack of communication with the urban environment and finally crisis of identity.
Conclusion :Therefore, it is suggested to adopt a participatory and bottom-up approach and appropriate social and cultural management for expanding the social and cultural capital indicators that create common culture and communication with the urban environment
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location identity
  • The  crisis of identity
  •   place
  • New city
  • Parand
آﺗﺶ، فرهاد، ابراهیم زاده، عیسی (1382)، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان (ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻳﺮان)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ شهرداری ها، شماره 75.
امیر یار احمدی، محمود (1378). به سوی شهر سازی انسانگرا. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
اﻣﻴﻦ زاده ﮔﻮﻫﺮ رﻳﺰی، ﺑﻬﺮام و ﺗﻘﻲ زاده، محمد (1383)، ﺷﻬﺮﻫﺎی جدید: ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻠﻲ ارزش‌ﻫﺎی ﻣﻬﺠﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ
بهزادفر، مصطفی، پاکزاد، جهانشاه. (1386). ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮی ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮ.
پیران، پرویز (1384) شهرهای جدید بی تاریخ و بدون فرهنگ: مساله هویت یابی. همایش بین‌المللی شهرهای جدید.
حاجیانی، ابراهیم (1388)، جامعه شناسی هویت ایرانی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک تهران.
حاجیانی، ابراهیم. (1395) و روش شناسی طراحی و تدوین مدلی مطلوب در پژوهشهای راهبردی فصلنامه راهبرد شماره 78.
شکوئی، حسین. (1388). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا: فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی.جلد دوم، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
ﻃﺎﻫﺮی، ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ (1381)، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﺯی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی، ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
فرید، ﻳﺪاﷲ. (1371). ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺷهر شناﺳﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، دوم ﭼﺎپ ﺗﺒﺮﻳﺰ
میرزایی، حسین. (1384). هویت شهری و عناصر ساختاری آن.
http: //ugeography.persianblog.ir/post/84
ﻳﺰداﻧﻲ، ﻣﺤﻤﻮد. (1386). ﻫﻮﻳﺖ، ﺷﻬﺮ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎره1.
Bonaiuto, M. Fornara, F. and Bonnes, M (2002), Indexes of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome, Landscape and Urban Planning, 988, 1-12.
Carmona, M., Heath, T. Oc, T. and Tiesdell, S. (2003), Public Places- Urban Spaces, Architectural Press, Oxford.
Carmona, M. Tiesdell, S. (2007), Urban design reader, Architectural Press, Oxford.
Dougherty, Dana Lyn, (2006), “Embodynig the city: Identity and use in urban public space”, Virginia.
Gospodini, Aspa (2002), European cities and place-identity, University of Thessaly, Dept. of Planning and Regional Development, Discussion Paper Series, 8 (2): 19-36, Greece.
Kaltenborn, B.P. (1998), Effects of sense of place on responses to environmental impact: a case study among residents in an Arctic community, Applied geography, 169-89 18 (2).
Lalli, M, (1988), “Urban Identity. In Environment Social Psychology”, Dordrecht: Kluwer.
Lansing, J. B., Marans, R.W. and Zehner, R. B. (1970), Planned residential Environments, Ann Arbor, University of Michigan, Survey Research Center.
Mack, Natasha. Woodsong, Synthia. Macqueen, Kathleen. Guest, Greg. Namey, Emily (2005), Qualitative Research Methods: A Data Collector FIELD GUID, Published By family health international.
Montgomery, J (1998), Making a city: Urbanity, vitality and urban design, Urban Design, no. 1, 93-115.
Nasr, T. (2013), Components of the Physical Identity of Iranian Cities, (Ph.D) Theses in Urban Planning, Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch.
Proshansky, H, (1978), “The city and self-Identity, Environment and Behavior”, vol10.
Qazimi,Shukran (2014), Sense of Place and Place Identity, Epoka University, European Journal of Social Sciences Education and Research, Vol 1, No 1, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Architecture, Tirana/Albania.
Relph, E. )1976 (, Place and Placelessness, Pion Limited, London.
Relph, E. )2007 (, Spirit of Place and Sense of Place in Virtual Realities, Techne, 10)3 (, 17-25.
Richardson, Stephen A, Dobrenwend, Barbara Snell. Interviewing and Its Forms and Functions. Basic Books, INC Publisher, New York London.
Shamai,S. (1991), Sense of place: an empirical measurement, Isreael, geoforum, Vol.22, pp: 347-358.
Steele, F (1981), The Sense of Place, Boston, CBI Publishing Company.
Turner, P., & Turner, S. (2006). Place, sense of place, and presence, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 15 (2), 204-217.
Twigger, Clare L. Uzzel,David L. (1996), Palce and Identify Processes, Journal of Environmental psychology, No 16, Academid Press Ltd, University of Surrey, pp 205-220.