ارزیابی عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهر بانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت شهری، بر رعایت اصولی چون شفافیت، مشارکت و قانون مداری تاکید دارد تا بتواند بستری فراهم نماید تا تعاملی پویا بین حکومت، بازار و بازیگران اجتماعی برقرار شود. از آنجایی که شورا‌های اسلامی شهر از نهاد‌های مدنی حاکمیتی می‌باشند که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را در حوزه شهر‌ها بر عهده دارند از این رو آسیب شناسی فعالیت‌های این نهاد در جهت توانمند سازی و ارتقای کیفیت محیط بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد شوراها در مدیریت شهری بانه می‌باشد.
روش پژوهش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش ترکیبی (کمی و کیفی)  متناسب با موضوع استفاده شده است. همچنین 400 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در میان ساکنین شهر بانه توزیع شده است. سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری از روش اعتبار عاملی، ضرایب بارتلت و KMO در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های آماری T-Test  و کولموگروف-اسمیرنوف و Chi-Square تحلیل شده و از آزمون رگرسیون نیز جهت رسیدن به پاسخ سوالات پژوهش استفاده شده است
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون‌ها نشان دهنده رضایت نسبتا پایین ساکنین از عملکرد مدیریت شهری می‌باشد بررسی‌های انجام شده نشان داده اند مولفه اقتصادی کمترین سطح رضایت ساکنان را تضمین نموده و اقدامات شورای شهر در مولفه عمرانی، کالبدی، زیست محیطی تا حدودی توانسته است رضایت بالاتری را کسب نماید.
نتیجه گیری: ارتقای مشارکت مردم در مدیریت شهری و بهبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها می‌تواند راهکاری مناسب در جهت بهبود عملکرد مدیریت شهری بانه باشد. در نهایت سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی در راستای نقش و اهمیت شورا‌ها در جهت ارتقای کیفیت محیط ارایه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of the City Council in Urban Management(Case Study: Baneh City)

نویسندگان [English]

  • Hajir Fattahi
  • Farzin Charehjoo
Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objectives: Good urban governance, as a new approach in urban management, emphasizes the observance of principles such as transparency, participation and the rule of law in order to provide a platform for dynamic interaction between government, market and social actors. Since the Islamic councils of the city are governing civil institutions that are responsible for the realization of civil rights in the city, so the evaluating of the activities of this institution to empower and improve the quality of the environment is very important. The main objective of this study is to evaluate the performance of councils in Baneh urban management.
Method: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. To analyze the data and information, a combined method (quantitative and qualitative) appropriate to the subject has been used. Also, 400 questionnaires were randomly distributed among the residents of Baneh. Measuring the validity of the measurement tool using factor validity, Bartlett coefficients and KMO in SPSS software. The collected data were analyzed using T-test, Kolmogorov-Smirnov and Chi-Square statistical tests and regression test was used to answer the research questions.
Results: The results of the tests show the relatively low satisfaction of residents with the performance of urban management. Studies have shown that the economic component has guaranteed the lowest level of satisfaction of residents and the actions of the city council in the civil, physical, environmental component to some extent has been able to obtain higher satisfaction.
Conclusion: Promoting public participation in urban management and improving the performance of municipalities can be a good way to improve the performance of Baneh urban management. Finally, executive policies and strategies were presented in line with the role and importance of councils in improving the quality of the environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • City Council
  • Urban Services
  • Baneh City
ابن رسول، سید اصغر؛  غضنفری، مهدی؛ شعبانی، مهدی. (1390). طراحی چارچوب اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن. مدیریت بهبود، 5 (1)، 102
‏‫اشراقی جزی، علیرضا. (۱۳۹۶). بررسی نقش شورای اسلامی در مدیریت و توسعه شهری(مورد مطالعه: شوراهای اسلامی دوره سوم و چهارم شاهین شهر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز پیام نور وزوان.
‏‫امامی، کاظم. (۱۳۹۷). تحلیلی بر عملکرد شوراهای اسلامی شهرها و تأثیر آن بر برنامه ریزی شهری مورد مطالعه: شهر زرین شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، دانشگاه دانشکده معماری - شهرسازی.
‏‫امیری، حسنی. (۱۳۹۷). نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت و توسعه فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر روانسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، مرکز پیام نور روانسر، جغرافیا - جغرافیای سیاسی ـ آمایش و مدیریت سیاسی فضا.
‏‫بختیاری، افسانه. (۱۳۹۵). ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر ابهر)دوره چهارم (95-1392). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
‏‫بزی، خدارحم؛ میرکتولی، جعفر؛ و زایدلی، حاجی سلطان. (۱۳۹۶). ارزیابی نقش و تأثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه‌ی موردی: شهر گرگان. جغرافیا و توسعه، (46)، 147-168.
پارساییان، علی؛اعرابی، سید محمد. (1377). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها: گروه (جلد 2). دفتر پژوهشهای فرهنگی، 32-38
‏‫توکلی نیا، جمیله؛ و نورمحمدی، مهدی. ( 97). نگرشی بر عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری. شورا و شهرداریها، 9(92)، 72-78.
‏‫خیرالدین، رضا؛ دانشپور، سید عبدالهادی؛ و رازپور، مهدی. (۱۳۹۵). بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه. برنامه ریزی شهری، 7(25)، 63-84.
‏‫رخشانی نسب، حمیدرضا؛ و کریمی، طیبه. (۱۳۹۸). سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شورای اسلامی شهرها (مطالعه موردی: شهر جیرفت). فصلنامه آمایش محیط، 12(47)، 1-22.
‏‫رزاقی اصل، سینا؛ و سوری، الهام. (۱۳۸۵). نقش آفرینش شوراها در مدیریت شهری با تاکید بر آسیب شناسی شوراهای گذشته. شهرداریها، 6(75)، 18-21.
‏‫رضازاده، لاله؛ قهرمانی، مریم؛ و گودرزی سروش، خلیل. (۱۳۹۸). بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان). مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، 4(7)، 14-23.
‏‫سالاری، محمد. (۱۳۹۶). شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 7(2)، 287-305.
‏‫شربتیان، محمدحسن؛ عرفانیان قصاب، المیرا؛ و رضازاده، مرضیه. (۱۳۹۷). مطالعه جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی با حکمروایی شهری شهروندان مطالعه موردی شهروندان 20 تا 45 ساله شهر قاین. فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 4(6)، 107-133.
علوی متین، یعقوب؛دادجویان، علیرضا؛نژاد ایرانی، فرهاد. (1388). ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز و نقش آن در اجرای پروژه‌های شهرداری مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری تبریز. فصلنامه علمی-پژوهشی فراسوی مدیریت، 10، 189-218
‏‫فرامرزنسب، رضا؛ کهندل، کهندل؛ احمدی، زهرا؛ و رحیمی، کاظم. (۱۳۹۸). نقش و جایگاه شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری. پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، 56(5)، 107-118.
‏‫فنی، زهره؛ و نورمحمدی، مهدی. (۱۳۹۰). نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص: شهر سلطانیه، استان زنجان، طی سال‌های 1377-1386). صفه، 21(52)، 169-184.
‏‫قنبری، سیروس؛ یشکار، اسلام؛ و افراز، مهدی. (۱۳۹۴). نقش شورا در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر چابهار). همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، 1-12.
‏‫متقی، افشین؛ قربانی سپهر، آرش؛ و سلطان محمدی، زهرا. (۱۳۹۸). واکاوی نقش دولتهای محلی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی؛ شهرهای ایران). فصلنامه علمی-پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، 11(4)، 325-350.
‏‫مختاریان، آرزو. (۱۳۹۳). سنجش عملکرد دوره‌ی سوم شورای اسلامی شهر اصفهان در انطباق با حکمروایی خوب شهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی.
موسوی، محمد. (1394). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن. فصینامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(2)، 99-106