طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران با رویکرد مدیریت شهری در شهرداری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و عضو هیآت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دکترای مدیریت و عضو هیآت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، جنوب

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس بین الملل قشم. (نویسنده مسئول) movahedizadeh@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مقدمه: شایسته سالاری نظامی است که بر اعمال ضوابط و به کارگیری علم و منطق (نه روابط و ذهنیات) در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها دلالت دارد، طوری که افراد بر اساس قابلیت‌ها و مهارت‌ها گزینش شوند. به تمامی داوطلبان در زمینه جذب، فرصت برابر داده شود و از هرگونه تبعیض جلوگیری به عمل آید و برای سنجش و ارزیابی استعدادها و توانمندی‌های افراد، ابزارهای علمی مورد استفاده قرار گیرد.
هدف: طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران با رویکرد مدیریت شهری در شهرداری مشهد.
روش پژوهش: روش ترکیبی (کیفی و کمی).
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله الگوی شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد می‌باشد که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته بندی شدند با بهره‌گیری از معادلات ساختاری که با استفاده از نرم افزار Amos انجام شد.
نتیجه‌گیری: نشان داد که شایستگی فردی با ضریب 0.87، دارای بیشترین میزان تأثیر در ساخت الگو و مدل شایسته سالاری می‌باشد. مهم ترین مانع در تحقق شایسته سالاری در شهرداری مشهد، ضعف نظام ارزشیابی (رویکرد مدیریت شهری) می‌باشد که در قالب دو بَعد اصلی موانع و ویژگی‌ها بررسی شد و نشان داد که مهم ترین مانع اجرایی و فرهنگی نبود هماهنگی و وجود ابهام در وظایف متولیان و مهم ترین ویژگی توجه ویژه به خدمات شهری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of the Meritocracy of the Managers with the Urban Management Approach of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • serajhoddin Mohebi 1
  • parvaneh Gelerd 2
  • Hamidreza Movahedizadeh 3
1 Assistant professor of public management in the department of management and accounting at Islamic Azad University
2 Assistant professor in the department of management and accounting at Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Ph.D., Ph.D., a Ph.D. student in Government Management, Management of Human Resources, International Islamic Azad University of International. (Corresponding Author) movahedizadeh@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: Introduction A meritocracy is a military meritocracy that applies to the application of the criteria and the application of science and logic (neither relationships nor relationships)in choices and appointments so that individuals are selected based on competences and skills. All candidates in the field of attraction should be given equal opportunity to prevent any discrimination and be used to gauge people's talents and abilities.
Aim: design a meritocracy of the managers with the urban management approach in the city of Mashhad.
Method: composite method (qualitative and quantitative)
Results: based on the Competency pattern of urban managers of Mashhad city has 122 free codes, categorized in 15 axial coding and four selected codes by using Amos structural equations using Amos software.
Conclusions: Individual competence with 0.87 coefficients has the highest impact on pattern construction and meritocracy. the most important obstacle in meritocracy in the city of Mashhad is the weakness of the assessment system (urban management approach), which in two main dimensions of barriers and characteristics was studied and showed that the most important administrative and cultural barrier was not the coordination and lack of ambiguity in the tasks of trustees and the most important characteristic of special attention to urban services.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • approach
  • urban management
  • Mashhad municipality
ایمانی، حسین. آرین قلی پور عادل آذر علی اصغر پورعزت(1399). تبیین شاخص‌های نظام آموزش منابع انسانیدر راستای ارتقای سلامت نظام اداری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال هفتم زمستان 1399 شماره 27
امامی میبدی، احمدعلی. رحیمیان، حمید. عباس پور، عباس. غیاثی ندوشن، سعید. (1398). «طراحی الگوی شایستگی‌های رهبری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران». فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال یازدهم، شماره 2 (شماره پیاپی 63).
آراسته، حمیدرضا. حسن پور، اکبر. ایزدی، احمد. بستانی املشی، طهمورث. (1397). «طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت­های تابعه». فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 18.
الوانی، سید مهدی. اردلان، امید. محمدی فاتح، اصغر. (1395). «ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی سال هشتم ، شماره 1 (پیاپی 23).
بخت آزما و همکاران(1399) "طراحی الگوی سالمت سازمانی برای بیمارستانهای ایران" فصلنامه علمی نظارت و بازرسی ناجا، سال پانزدهم، شماره پنجاه و ششم، تابستان 1400
پیری، رمضان. عباس پور، عباس. رحیمیان، حمید. ملکی، حسن. اسکندری، حسین. (1399). «طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی». فصلنامه علمی مدیریت مدرسه، دوره هشتم، شماره 1.
حسین پور، داود. کرمانشاهی، شقایق. (1395). «طراحی الگوی سازمان شایسته‌محور، با تأکید بر مدیریت راهبردی شایستگی». مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 16.
خشوعی، مهدیه سادات. عریضی، حمیدرضا. نوری، ابوالقاسم. جهان بازی، افشین. (1392). «طراحی الگوی شایستگی مدیریتی». مطالعات مدیریت راهبردی، دوره چهارم، شماره 14.
خنیفر، حسین. ابراهیمی، صلاح الدین. سفی، علی. فیاضی، بی بی مرجان. (1399). «طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه». فصلنامه علمی مدیریت مدرسه، دوره هشتم، شماره 2.
رنجبر، منصور. خائف الهی، احمد. دانایی فرد، حسن. فانی، علی اصغر. (1392). «ارزیابی الگوی شایستگی‌های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری». مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، دوره بیست و سوم، شماره 109.
عسگری، ناصر. نیکوکار، غلامحسین. صفری، حسین. غلامی، مهراداد. (1394). «الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز 1404». مدیریت در دانشگاه اسلامی 9/سال چهارم، شماره 1.
غلام زاده، داریوش. صحت، سعید. ستاری لقب، بهروز. (1392). «شناسایی و تعیین شاخص‌های شایستگی مدیران در یک شرکت بیمه ای (نمونه مطالعه: مدیران میانی)». تازه‌های جهان بیمه، شماره 178.