تحلیل روابط مدیریت شهری با مسئولیت‌پذیری از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جهانگردی و گردشگری گرایش گردشگری مذهبی موسسه خردگرایان مطهر

2 دانشیار گروه گردشگری و جهانگردی دانشگاه خردگرایان مطهر

3 مربی گروه گردشگری و جهانگردی دانشگاه خردگرایان مطهر

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نواحی شهری، به علت آنکه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند، اغلب مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. در حال حاضر، گردشگری شهری برای بسیاری از مدیران، مسئولان شهری و حکمرانی مطلوب شهری امری نمادین و اقتصادی با اهمیت به شمار می‌رود که مستلزم ارزیابی، تعریف و تعیین هدف، داوری میان گزینه‌های گوناگون در زمینه سرمایه گذاری و آماش و ایجاد ساختار مدیریت مناسب است.
هدف پژوهش: بررسی تاثیر نحوه و شیوه مدیریت شهری بر میزان رعایت مسئولیت‌پذیری از سوی گردشگران.
روش انجام پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع توصیفی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع همبستگی است. برای دستیابی به ادبیات نظری پژوهش از روش توصیفی و اسنادی با مرور ادبیات مربوط به مفاهیم مدیریت شهری، مسئولیت‌پذیری و گردشگری شهری استفاده شد. به منظور گردآوری داده‌ها، از روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بهره گرفته شده است و جامعه آماری تحقیق را گردشگران شهر مشهد تشکیل داده اند.
یافته‌های پژوهش: نتایج کلی نشان داد که میانگین‌های مدیریت شهری و ابعاد آن در رابطه با فعالیت‌های بخش خدمات گردشگری متوسط رو به بالا می‌باشد و همچنین ابعاد بعد مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز به همین ترتیب دارای میانگین بالایی بوده اند.
نتایج پژوهش: به طور کلی مشخص شد که مدیریت شهری در مشهد به طور مستقیم و معناداری بر میزان و سطح مسئولیت‌پذیری گردشگران اثر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Urban Management and Tourists' Responsibility (Case study of Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • Roya shaddel 1
  • ezatalah mafi 2
  • maryam rajabi 3
1 Master's student in the field of tourism and religious tourism of the khradgrayan Motahar
2 Associate Professor of Department of Tourism and Tourism of Motahar Khordharayan University
3 Instructor of the Department of Tourism and Tourism of Motahar Khordarhairan University
چکیده [English]

Introduction: Urban areas, because they have many historical and cultural attractions, are often considered important tourist destinations. At present, urban tourism for many managers, city officials and good urban governance is considered a symbolic and economic matter of importance, which requires evaluation, definition and determination of goals, arbitration among various options in the field of investment and development, and creating a structure. Management is appropriate.
The purpose of the research: to investigate the effect of urban management on the level of responsibility compliance by tourists.
Method: The current research is descriptive in terms of purpose and correlational in terms of research method. To obtain the theoretical literature of the research, a descriptive and documentary method was used by reviewing the literature related to the concepts of urban management, responsibility and urban tourism. In order to collect data, the method of library and field studies was used with the questionnaire tool based on the Likert scale, and the statistical population of the research was formed by the tourists of Mashhad city.
Findings: The general results showed that the averages of urban management and its dimensions in relation to the activities of the tourism service sector are medium to high, and the dimensions of social responsibility also have high averages.
Research results: In general, it was found that urban management in Mashhad has a direct and significant effect on the amount and level of responsibility of tourists.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • urban management
  • responsibility of tourists
  • Mashhad city
ابراهیمی، مازیار، رمضانی پور، مهرداد. 1397. سنجش میزان مسئولیت‌پذیری زیست محیطی گردشگران (مطالعه موردی : شهرستان رامسر). جغرافیا و روابط انسانی دوره 1 پاییز 1397 شماره 2.
امیری، آزیتا. ۱۳۹۸. ارزیابی پتانسیل گردشگری ساحلی شمال ایران با استفاده از شاخص‌های نسل دوم و سوم زیست اقلیمی. نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره ۸، سال ۳۰، صفحات ۲۱۳-۲۲۶.
آقاعلیخانی، مصطفی, بخشنده، نصرت عباس, رحمانی، محمود. 1397. نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری، مطالعه موردی: شهر رامسر. نشریه مدیریت شهری، شماره تابستان 1397, دوره 17, شماره 51، صفحه 183 - 197.
باقری، ندا، رضویان، محمدتقی، توکلی نیا، جمیله. 1398. نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی سال یازدهم پاییز 1398 شماره 4 (پیاپی 44).
بیکی، پریسا. 1399. تبیین نقش گردشگری بر ابعاد پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر مرزی خواف). فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحات 65-92.
پوراحمد، احمد, بهدوست، فرانک, فرهودی، رحمت اله. 1394. بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه. نشریه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، تابستان 1394، دوره 5, شماره 15، صفحات 85 - 100.
پورخسروانی، محسن. 1395. ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری شهری سیرجان. نشریه جغرافیایی فضای گردشگری، پاییز 1395, دوره 5, شماره 20، صفحات 59 - 79.
جمشیدی، محمدجواد، برک پور، ناصر، کلانتری، خلیل. ۱۳۹۸. تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد. نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۱۴، شماره ۴۷، صفحات ۲۲۱-۲۶۰.
حسینی، مهدی. 1392. نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری نمونه موردی (شهر نیشابور). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم - تهران، دانشکده جغرافیا.
حیدری سورشجانی، رسول, دهقان، جزی ابوالفضل. 1398. تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه‌های گردشگری شهر اصفهان). نشریه پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 7, شماره 4، صفحات 763 - 784.
رخش ماه، آمنه، رخش ماه، اسماعیل، کسالایی، افسانه. 1396. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری، مطالعه موردی : شهر یاسوج. نشریه نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره 11، شماره 42 (زمستان 1398).
زندیه، مهدی، گودرزیان، شروین. 1393. رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری. نشریه باغ نظر، شماره پاییز 1393، دوره 11، شماره 30، صفحه 59 - 66.
سجاسی قیداری، حمداله، دلیر، الهه. 1396. تحلیل سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان‌های شهرستان خواف). مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شماره 9، صفحات 55-29.
صابری، زینب. 1393. بررسی موانع گردشگری شهری شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری.
ضیایی، محمود، اسدیان اردکانی، فائزه. 1400. چهارچوبی برای سطح بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعه پایدار مقصدهای گردشگری؛ نمونه پژوهش: شهرستان میبد. برنامه ریزی فضایی سال یازدهم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 40)، صفحات 26-1.
طایی، آلاء. 1395. برآورد ظرفیت برد گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر کاشان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
کلباسی ماسوله، رقیه. 1393. تحلیل و سطح‌بندی بازار گردشگری روستایی شهرستان رشت با بهره‌گیری از مدلEP. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار، دانشکده حسابداری و مدیریت.