تأثیر ادراک عدالت، هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری شهر قدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و اقتصاد ، علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ادراک­عدالت، هوش­هیجانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری شهرقدس انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری شهر­قدس است. روش­ گردآوری اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه می­باشد که روایی آن به روش روایی محتوایی تأیید شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای پرسشنامه‌‌ ادراک عدالت 81/0، برای هوش­هیجانی 83/0، سرمایه اجتماعی 86/0 و کارآفرینی درون سازمانی 84/0 به دست آمد. جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده­های متغیرها از آزمون کولموگروف - اسمیرنف استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار PLS به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته­های به دست آمده حاکی از آن است که ادراک­عدالت، هوش­هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبتی با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری شهرقدس دارند. با توجه به وجود رابطه و پیش­بینی کارآفرینی بر اساس ادراک ­عدالت، هوش­هیجانی و سرمایه اجتماعی پیشنهاد می­شود مدیران شهرداری شهرقدس، با کاربست ­عدالت سازمانی و تقویت هوش­هیجانی کارکنان و سرمایه اجتماعی، زمینه را برای کارآفرینی کارکنان فراهم نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perception-Justice, Emotional-Intelligence and Social Capital on Intra-Organizational Entrepreneurship of Quds Municipality Employees

نویسندگان [English]

  • sakineh letafat 1
  • rasoul karimitaher 2
1 Management and economics, humanities, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran
2 Lecturer and faculty member of Shahid Sattari University of Aviation Sciences and Technology, Tehran Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the effect of justice perception, emotional intelligence and social capital on the intra-organizational entrepreneurship of Quds Municipality employees. The statistical population of the research is all managers and experts of Quds city municipality. A simple random method was used to determine the sample size. The data collection tool is a questionnaire whose validity was confirmed by the content validity method and its reliability was calculated by Cronbach's alpha test, the desired coefficient for the justice perception questionnaire was 0.81, for emotional intelligence 0.83, and social capital 86. 0.0 and intra-organizational entrepreneurship was obtained 0.84. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of data distribution of variables. The data collection tool was a questionnaire and data analysis were done using PLS software in order to evaluate the structural equation model. The obtained findings indicate that the perception of justice, emotional intelligence and social capital have a positive relationship with the intra-organizational entrepreneurship of Quds Municipality employees. Considering the existence of the relationship and prediction of entrepreneurship based on the perception of justice, emotional intelligence and social capital, it is suggested that the managers of Quds city, by applying organizational justice and strengthening the emotional intelligence of employees and social capital, create the ground for entrepreneurship. Provide staff.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of justice
  • emotional intelligence and social capital
  • entrepreneurship
احمدی، ابراهیم و علیرضائی، محمد (1399). مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: فرماندهی پشتیبانی قرارگاه ستاد ناجا). فصلنامه دانش انتظامی مرکزی، (3)10، 40-11
الیاسی، سمانه ­و طباطبایی، سید­مهدی (1395). شاخص­های بهینگی انگیزش در کارکنان شهرداری­ها (مورد مطالعه سازمان شهرداری شهرستان ساوه). پنجمین کنفرانس ملی­ حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
امیری، داود (1400). عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شهرداری در محیط کاری. چهارمین همایش بین­المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
پورکیانی، مسعود؛ امیری، افلاطون و آذرپور، فاطمه (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان. مجله بهداشت و توسعه، (3) 2، 214-222
تیموری، نازنین؛ رنگریز، حسن؛ عبدالهی، بیژن و زین­آبادی، حسن­رضا (1397). اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی.فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه ­جامع امام حسین (ع).(1)10- 100-75
چطوخوشوی، محمد (1398). بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی درون سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شعب سرپرستی بانک صادرات اصفهان). پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
حاجی آقاپور، محمدرضا(1399). انگیزش در سازمان و راه­های ایجاد انگیزه در کارکنان شهرداری. اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری.
درتومی، شهلا ؛ فراحی، محمد مهدی و خوارزمی، امیدعلی(1397). بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری
دیانتی، ربابه و زارع زیدی، علیرضا(1396). نقش مدیریت منابع انسانی در تقویت کارآفرینی سازمانی. دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه(4)2.
رضایی دیزگاه، مراد؛ علیپور، حمیدرضا و رحیمی دیناچالی، عسکر (1390). رابطه ابعاد مختلف عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک. فراسوی مدیریت .(16)4 . 124-107
رئیسی، محمدرضا و اسکندری نداف، سپیده (1397). آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتماد پذیری مدیران و ادارک عدالت کارکنان. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.(18)5 .129-111
زیودار، مهدی و سالاری، جواد(1400). بررسی مفهومی کارآفرینی و سیر دیدگاه های آن. دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دامغان
سیدجوادین، سیدرضا؛ فراحی، محمدمهدی و طاهری عطار، غزاله (1387). شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی. مدیریت بازرگانی، (1)1، 55-70.
صلواتیان، سیاوش؛ فرهنگی، علی اکبر و حضوری، مژگان(1397). مقایسه ادراک عدالت رسانه ای از برنامه­های صدا و سیما بین مردم فقیر و غنی شهر تهران. دو فصلنامه علمی – پژوهشی رسانه و فرهنگ، (1)8- 120-91
طاهری­زاده، آسیه؛ میر­غفوری، سید­حبیب­اله و ناصر­صدرآبادی، علیرضا (1397). رابطه سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد مدل­سازی ساختاری: مورد مطالعه مدیران و کارکنان بیمارستان شهدای کارگر یزد. مدیریت سلامت، (72)21، 89-77
عطامهر، زهرا (1400). تبیین ارتباط بین سرمایه­های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی). هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
قلی­پور، رحمت اله؛ مدهوشی، مهرداد و جعفریان، وحید (1387). تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی و بر کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید). فرهنگ مدیریت، (17)6، 129-111
مسعودی، مجید(1399). مروری به رابطه بین تصمیم گیری مدیران و عدالت سازمانی ادراک شده . ششمین همایش بین­المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
مقری، مسیح (1400). پیش­بینی رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی و بازاریابی اخلاقی .چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
موسوی‌میرکلایی، ‌سید‌زمان. (2020). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی اداره پست استان مازندران). رهیافتی در مدیریت بازرگانی)، (1)1، 179-196
مهرابی طالقانی، علیرضا و محمدیان ساروی، محسن (1397). بررسی رابطه میان سبک­های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان . فصل­نامه علمی – پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.(20)10. 228-208