تبیین مولفه‌های تاثیرگذار در سیاست‌گذاری فرهنگی با رویکرد توسعه شهری (مورد مطالعه: زبان‌های خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران gladiolus89@gmail.com

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروهمدیریت و برنامه ریزی فرهنگی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگیbaratlou@ihcs.ac.ir

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانdr.salehiamiri@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه‌ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری‌های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شود. «توسعه پایدار» را مفهومی می‌دانند که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می‌دهد. پایداری شهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های سیاست‌گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام می‌یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است. فراگیرشدن موضوع جهانی شدن به مثابه فراگیرشدن نوعی گفتمان غالب، دربرگیرنده جنبه‌هایی گوناگونی از همبستگی‌ها و همگنی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی است و ارتباط مستقیم آن با «زبان» به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت، امر «مواجهه با زبان خارجی» را در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی با هدف توسعه شهری تبدیل به یک مسئله می‌کند.
روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزارگردآوری داده‌ها، پرسش نامه ی محقق ساخته، شامل25 سؤال بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل نخبگان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زبانی کشور می‌باشند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فرهنگی در مواجهه با زبان‌های خارجی متاثراز مهمترین عناصر توسعه شهری یعنی مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
نتیجه گیری: در این مقاله، به تبیین مولفه‌های تاثیر گذار در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در مواجهه با زبان‌های خارجی با هدف توسعه شهری پرداخته شده است که در عصر پروژه جهانی سازی به تعبیر مخالفین و پروسه جهانی شدن به تعبیر موافقین معادلات و مفروضات قبلی را دچار چالش ساخته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the influential components in cultural Policy-making with the approach of sustainable urban development (case study: foreign languages)

نویسندگان [English]

  • Gelayol Niazadeh 1
  • Fatemeh Baratlou 2
  • seyed reza salehi amiri 3
1 Cultural Planning and Management Department, Faculty of economics and management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 ISCS Scientific Board Member, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Cultural Management and Planning, Faculty of Economics and Management, Tehran
چکیده [English]

Introduction:   One of the important topics in the field of urban issues is the concept of sustainable urban development, which is considered as development based on real needs and rational decisions, taking into account various economic, social, political and cultural considerations. "Sustainable development" is considered as a concept that determines the continuous provision of people's needs and satisfaction along with increasing the quality of human life. Urban sustainability, which is consistent with criteria such as social justice, citizen participation and social solidarity, increasing the efficiency of social institutions, promoting citizenship culture and the efficiency of policies and policy-making programs in the metropolitan area and optimizing civil relations, is an ideal for the dynamic quality of urban life and it is a new way of living. The pervasiveness of globalization as a dominant discourse encompasses various aspects of cultural, social, political, economic, and ideological solidarity and homogeneity, and its direct connection to "language" as one of the most important elements of identity makes "foreign language facing" as a challenge in the field of cultural policy-making, with the aim of urban development.
Method: The method of this research was descriptive-survey and data collection tool, a researcher-made questionnaire, including 25 questions. The statistical population of this research includes the cultural, political, social and linguistic elites of the country.
Findings: The results of this research showed that cultural policy-making dealing with foreign languages ​​is affected by the most important elements of urban developments such as social, economic, political and cultural components.
 Results: In this article, the components influencing Islamic Republic of Iran cultural policy-making facing foreign languages with the aim of urban development were explained that has challenged the previous equations and assumptions in the era of the globalization project- according to the opponents- or the process of globalization- according to the proponents.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development
  • foreign languages
  • policy
  • policy-making
  • cultural policy-making
  • culture
احمدی، حمید (1386)، «مدخلی بر واکاوی پدیده قوم گرایی در سپر جهانی شدن»، مجله سیاست داخلی، سال اول، شماره 3.
اصغرزاده نسرین، خراسانی اباصلت. تأثیر استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان واسط آموزش علم در بین المللی شدن دانشگاهها: مطالعه تطبیقی در اروپا. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۵; ۲۲ (۳):۸۹-۱۱۱.
آذرشب، محمد علی؛ همایونی، سعدالله (1394) «واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری های/ برنامه ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران)»، علم زبان سال سوم پاییز و زمستان 1394 شماره 5.
بابازاده، جمیله. (1388). «زبان، فرهنگ اصطلاحات و ارتباط آن‌ها با آموزش زبان‌های خارجی، پژوهش زبان‌های خارجی. ش 55. صص 19ـ28.
بابیوردی، اسماعیل؛ کریمیان، علیرضا (1393) «جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران»، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل، دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، از 77 تا 102.
بیانچینی، فرانکو (1380)، «فرهنگ شهری: برنامه ریزی فرهنگی و برنامه ریزی شهری»، مترجم: سید محمود نجاتی حسینی، مدیریت شهری، شماره 8.
تقویان، ناصرالدین علی؛ قائدی، یحیی؛ ضرغامی، سعید؛ غلامی، جواد (1393) «کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام»، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 3، تابستان 1393، از 77 تا 116.
تقی زاده، علی، (1395)، «پیچیدگی‌های زبان، چگونه حرف می‌زنیم؟»، سایت علمی دکتر مجازی.
ربیعی، مجید؛ نیازآذری، کیومرث؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ (1391) «سیاست‌گذاری و فرآیند خط مشی عمومی در نظام آموزشی»، مهرالنبی، 440.
سبکتکین، قربانعلی؛ خسروجردی، زهرا (1392) «فرهنگ، زبان وآموزش»، (چاپ در مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات) ایران سال نهم بهار 1392، شماره 30، از 55 تا 71.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ هشتم). تهران: انتشارات آگاه.
سرمدی، محمدرضا و حیدری زاده، نسرین، (1393)، «فرصت‌ها و چالشهای نظام تعلیم و تربیت ایران در برابر جهانی شدن»، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.
طالبی، ابوتراب؛ علیزاده، ابوتراب (1397) «مطالعه پدیدار شناختی تجربه تبعیض و نابرابری قومی در بین دانشجویان کرد در دانشگاه‌های ایران»، جامعه شناسی ایران، زمستان 1397، از 1 تا 25.
طاهری، محمدرضا و محمدی، زینب، (1394)، «ایده آلیسم و تأثیر آن در آموزش و پرورش»، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران.
نادری، ابوالقاسم؛ گودرزی، محمد علی (1397) «بررسی وضعیت سرمایه انسانی دبیران شهر صحنه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، زمستان 1397.
هاشمی، محمد رضا؛ شمسایی، سعیده؛ شمس، محمد علی (1389) «تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چهارچوب نظریه هوش داستانی» نشریه مطالعات زبان و ترجمه، تابستان 1389، شماره 1.