ارائه مدل اثررفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش. گروه تربیت بدنی . دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. شاهرود . ایران .

2 گروه تربیت بدنی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شاهرود ، شاهرود . ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارائه مدل تاثیر رفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی می‌باشد. پژوهش حاضــر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصــیفی پیمایشی است که به صورت حال نگر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه پرسنل فدراسیون فوتبال 153 نفر می‌باشند که به صورت کل شمار بررسی شد.ند ابزار تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز (سخاوالکر و تادانی، 2013) می‌باشد. از نرم افزار Amos برای تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیره‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد زیست محیطی موثر است و مدل بدست آمده از برازش کافی برخوردار است. بنابراین شیوه‌های مدیریت زیست محیطی بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارد. مدیران باید برای ایجاد زمینه‌های فراگیری دانش سبز در سازمان به استخدام افراد با مهارت‌ها و توانایی‌های مناسب بپردازند. فرصت‌های آموزشی فرهنگ سبز را برای کارکنان مهیا سازند و افراد را در معرض برنامه‌های متنوع آموزشی قرار دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of behavior compatible with the urban environment on environmental performance

نویسندگان [English]

  • amir mohamad davoodzade 1
  • seyed mostafa tayebisani 2
1 PhD student in Strategic Management in Sports. Physical Education Group. Faculty of Humanities. Islamic Azad University, Shahroud Branch. Shahroud .Iran
2 Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate and provide a model of the impact of environmentally friendly behavior of employees on environmental performance. The current research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method, which was conducted in a retrospective manner. The statistical population of the research is all the personnel of the football federation, 153 people, who were examined as a total number. The research tool is the standard questionnaires of green human resources management (Sakhawalkar and Tadani, 2013). Amos software was used for analysis and relationships between variables. The results showed that green human resource management is effective on employees' environmentally friendly behavior and environmental performance, and the obtained model has sufficient fit. Therefore, environmental management methods affect the organizational commitment of employees. Managers should hire people with appropriate skills and abilities to create green knowledge learning areas in the organization. Provide green culture training opportunities for employees and expose employees to various training programs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban environment
  • adaptive behavior
  • environmental performance

احمدی. اعظم. 1394. تاثیر مدیریت سبز در توسعه پایدار و کارایی ادارات و نهادهای دولتی و نقش دیوان محاسبات کشور در نظارت آن، کنفرانس جهانی افق‌های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

درویشی. یوسف.، 1400، بررسی و ارزیابی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر شکل‌گیری معماری ساختمانها جهت مدیریت بهینه گرمایش و سرمایش ساختمانهای شهری، نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، سال چهاردهم، شماره اول، 125-101 صص.
علمی. محمود.، 1399. عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت شهروندان تبریز در روند تئسعه پایدار شهر، فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، سال 13، شماره سوم، 21 ص.