سنجش نحوه‌ی استفاده از فضاهای اجتماعی تاریخی در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران arash.didehrowshan@yahoo.com

2 استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران hamed.moztarzadeh@gmail.com (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مکان‌های معنی‌دار در‌یک بستر اجتماعی و براثر تعاملات اجتماعی میان افراد در‌یک محیط فیزیکی شکل می‌گیرند که با بسترهای فرهنگی، اجتماعی و فعالیتی حاکم بر آن جامعه در پیوند هستند. ازاینرو، مقاله حاضر قصد دارد سنجش نحوه‌ی استفاده از فضاهای تاریخی در شهر شیراز را مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش: جهت شناخت حضور پذیری افراد در مکان‌های تاریخی در بخش اصلی تحقیق‌یعنی مطالعه موردی از روش میدانی استفاده شده است. نمونه موردی انتخابی مرکز تاریخی شهر شیراز و نمونه‌های منتخب این پژوهش نیز‌یک مجموعه تاریخی و بازار آن (مجموعه زندیه)‌ یک مکان مذهبی (مجموعه شاهچراغ) و‌یک محله مسکونی (محله سنگ سیاه) همگی از مرکز تاریخی شهر شیراز می‌‌باشند.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد عمده افرادی که در فواصل طولانی در مراکز عمومی ‌‌و جمعی حضور می‌‌یابند، معتقد به وجود احساس آرامش، امنیت، آزادی فعالیت‌های متنوع اجتماعی، دسترسی آسان، هم آوایی با طبیعت در فضا، مباحث حفاظت‌های اقلیمی‌‌و همچنین وجود سایر فعالیت‌های جنبی و امکاناتی چون کافه‌ها و رستوران‌ها جهت برگزاری جلسات شخصی و گردهم آمدن افراد هستند.
نتیجه گیری: مجموعه زندیه شیراز با وجود خدمات و تسهیلات و جذابیت‌هایی که دارد به عنوان فضایی موفق عمل کرده و از اجتماع پذیری بالایی نیز برخوردار است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the way of using historical social spaces in Shiraz city

نویسندگان [English]

  • arash Didehrowshan 1
  • Hamed Moztarzadeh 2
1 Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: Meaningful places are formed in a social context and as a result of social interactions between people in a physical environment, which are linked with the cultural, social and activity contexts that govern that society. Therefore, this paper aims to evaluate the use of historical spaces in the city of Shiraz.
Methodology: In order to know the presence of people in historical places, in the main part of the research, which is a case study, the field method has been used. The selected case sample of the historical center of Shiraz city and the selected samples of this research are also a historical complex and its bazaar (Zandiyeh complex), a religious place (Shahcheragh complex) and a residential neighborhood (Sang-e-Siah neighborhood), all of which are from the historical center of Shiraz city.
Findings: The results show that the majority of people who attend public and community centers for long distances believe in the feeling of peace, security, freedom of diverse social activities, easy access, harmony with nature in space, climate protection issues and also the existence of other activities. Adjacent facilities such as cafes and restaurants are for holding personal meetings and gathering of people.
Conclusion: The Zandiyeh complex of Shiraz, despite its services, facilities and attractions, has functioned as a successful space and has high sociability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • presence
  • measurement of social spaces
  • Shiraz
  • historical centers
  • historical social centers
آقاجانپور، علی. (۱۳۹۷). روان شناسی محیط. تهران: انتشارات سیمیا
بهزادفر، مصطفی و نورمحمدزاده، حسین. (1391)، بافت شناسی بافت کالبد تاریخی شهر یزد با نگرش سیستمی، مقاله منتشر شده در شماره 29 دو فصلنامه مدیریت شهری، تهران.
حاج محمدلو، فاطمه و قدوسی فر، هادی. (1396)، بررسی مولفه های اجتماعی پذیری در فضاهای عمومی، مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار.
مضطرزاده، حامد و حجتی، وحیده. (1395)، معیارهای ساختار محلات شهری پایدار با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات آذرخش، تهران