طراحی مدل مدیریت شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهرداریهای استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،گروه منابع انسانی،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران mortezavaalizadeh@gmail.com

2 دانشیار گروه مدیریت،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران baleandisheh@gmail.com

3 استادیار گروه مدیریت،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران info@dehaghan.ac.ir

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:   شهرهای امروزی بعنوان یکی از عظیم ترین دستاورد های فرهنگ و تمدن بشر عصر حاضر مطرح هستند . نگریستن از نگاه عدالت محوری به مقوله مدیریت شهری از اصولی ترین ارکان حکمرانی شهری است .اگر عدالت اجتماعی را مجموعه ای از استراتژیها ،تصمیم گیریها ،قوانین،رفتارها،خدمات ،اقدامات عمرانی وکمک های اجتماعی و توزیع فرصتها، توسط مدیریت شهری(با فرض برخورداری و دستیابی برابر شهروندان) بدانیم، ضرورت تحقق حکمرانی شهری عدالت محور مشخص می شود. هدف پژوهش طراحی الگوی مدیریت شهری مبتنی بر عدالت در شهرداریهای استان اصفهان
روش پژوهش: روش ترکیبی (کمی وکیفی) بر اساس رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده،  ابتدا روش کیفی برای احصاء مؤلفه‌های مدل اولیه و روش کمی برای تعیین اعتبار سنجی مؤلفه‌های به دست آمده جهت بومی‌سازی و تخصصی سازی مدل به کارگرفته شده است.
یافته‌ها: در مرحله کدگذاری باز، تعداد 179 مفهوم اولیه ،استخراج گردید. در مرحله کد گذاری محوری 32 مقوله فرعی  و نهایتا در مرحله کدگذاری انتخابی با 5 مقوله اصلی ، دسته بندی انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده مدل معادلات ساختاری و نرم افزر اسمارت پی. ال. اس نسخه 2 تجزیه و تحلیل گردید.
نتیجه گیری: با توجه به مدل ارائه شده و نیز راهبردهای پیشنهادی در این پژوهش،پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،شهروندی و رفتاری معنوی ، محقق می گردد.که بیشترین تاثیر در پیامد های شهروندی خواهد بود .
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an urban management model based on social justice in the municipalities of Isfahan province

نویسندگان [English]

 • morteza vaalizadeh 1
 • alireza shirvani 2
 • mashaallah valikhani 3
1 Public Administration, Dehaghan Free University, Dehaghan, Iran
2 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

 
 Today's cities are considered as one of the greatest achievements of human culture and civilization in the present era. Looking at the category of urban management from the point of view of justice is one of the most fundamental pillars of urban governance. If social justice is a set of strategies, decisions, laws, behaviors, services, construction measures and social assistance and distribution of opportunities, by urban management (assuming the enjoyment and equal access of citizens), the necessity of realizing justice-oriented urban governance becomes clear. The purpose of the research is to design an urban management model based on justice in the municipalities of Isfahan province.
Research method:
 a combined method (quantitative and qualitative) was carried out based on the foundational data theory approach, first, a qualitative method was used to count the components of the initial model and a quantitative method was used to determine the validation of the obtained components for the localization and specialization of the model.
Findings:
 In the open coding phase, 179 primary concepts were extracted. In the axial coding stage, 32 subcategories were classified and finally in the selective coding stage with 5 main categories. The data obtained using the structural equation model and Smart PLS software( version 2 )was analyzed.
Conclusion:
 According to the presented model as well as the proposed strategies in this research, the social, economic, citizenship and spiritual behavioral consequences will be realized, which will have the greatest impact on the consequences of citizenship.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban management
 • social justice
 • municipalities of Isfahan province
 1. اکبری، محمود و رضایی، محمدرضا (1397). ارزیابی تغییرات کاربردی اراضی در منطقه سه کلانشهر اصفهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9 (34)، 104-93.
 1. طهماسبی‌زاده، فرشاد و خادم‌الحسینی، احمد (1397). تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 7 (26)، 28-17.
 1. یغفوری، حسین؛ قاسمی، سجاد؛ قاسمی، نرگس (1396). بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات با تاکید بر مدیریت شهری در محلات منطقه 19 تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 32 (3)، 128-114.
 2. نیک‌پور، عامر؛ مهرعلی‌تبار، مرتضی؛ رضازاده، مرتضی؛ الهقلی، فاطمه (1397). توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی از منظر عدالت اجتماعی در شهرستان‌های مازندران، فصلنامه جغرافیا، 8 (4)، 158-148.
 3. امانپور، سعید؛ حسینی، نبی الله؛ ملکیف سعید (1396). بررسی و تحلیل خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی در کلان شهر اهواز، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 7 (25)، 68-55.
 4. تابعی، نادر؛ موحد، علی، تولایی، سیمین، کمان رودی کجوری، موسی (1396). بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)، فصلنامه برنامه­ریزی فضایی، 6 (2)، 36-23.
 5. الماسی مفیدی, حسین, زندمقدم, محمدرضا, زیویار, پروانه. (1398). بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10 (1)، 94-79.
 6. نصیری هنده خاله, اسماعیل, اسمعیلی, فضل اله, یونسی سندی, ریحانه, نظافت تکله, حسن. (1400). ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری با تاکید برشاخص ترکیب کاربری اراضی (مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، 25 (78)، 376-363.
 7. کمان رودی کجوری, موسی, پریزادی, طاهر, آگاه, فرهاد, مومنی بیدزرد, آزیتا, شفیعی, فاطمه. (1400). ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 23 (5)، 25-66.
 1. قلعه نوئی, محمود, شمس, مجید, ملک حسینی, عباس. (1401). بررسی لایه‌های ذهنی عدالت فضایی شهری در شهر جدید پرند. جغرافیا و مطالعات محیطی، 11 (42)، 22-8.
 2. رفیعیان، مجتبی؛ قاسمی، ایرج؛ نوذری، کمال. (1398). تحلیل گفتمان عدالت فضایی در سند سیاست‌گذاری مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهر، 6 (1)، 89-71.

وارثی، حمیدرضا، قادر رحمتی، صفر،؛ باستانی فر، ایمان. (1396). بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت، مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه،  5 (9)، 106-91.

 1. امانپور، سعید، حسینی شه پریان، نبی اله، ملکی، سعید .(1395). تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، 4 (3)، 517-495.