تحلیلی بر نقش حکمرانی مطلوب در کیفیت زندگی شهروندان(مطالعه موردی: مهرشهر استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، البرز. pegah.aghayari@gmail.com (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، البرز. kordi.145@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی نقش حکمرانی مطلوب در کیفیت زندگی شهروندان، مورد مطالعاتی مهرشهر استان البرز با ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی می‌باشند.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی از نظر روش در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری جامعه آماری متشکل شده از تمامی ساکنین مهرشهر کرج می‌باشند. اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده است، شامل6 متغیر و 24 گویه می‌باشند، پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از روایی محتوا تائید شده است،‌ روش جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق روش میدانی و کتابخانه‌ای بوده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای مسئولیت‌پذیری (82/0)، همکاری (61/0)، ارتباطات (60/0)، مشارکت (55/0) و شفافیت به ترتیب بر کیفیت زندگی تاثیرگذار هستند.‍‍‍
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ضریب مسیر بین تمامی متغیرها با کیفیت زندگی معنادار می‌باشند، به عبارتی تمامی شاخص‌ها بر کیفیت زندگی، تاثیرگذار می‌باشند. و دیگر شاخص‌ها را می‌توان شفافیت، همکاری، مشارکت، ارتباطات، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را نام برد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Good Governance in the Quality of Life of Citizens(Case Study: Residents of Mehrshahr Alborz)

نویسندگان [English]

  • pegah Aghayari 1
  • morad kordi 2
1 MSc, Department of Business Management, Faculty of Management, Payame Noor University ,Alborz, Iran
2 Assistant Prof. of Department of Public Administration Kordi.145@gmail.com
چکیده [English]

Introduction and purpose:  The purpose of this study is to investigate the effect of governance on the quality of residents’ life in smart cities by presenting and evaluating a conceptual model and the case of study is the residents of Shahrdari zone, Mehrshahr, Alborz province.
Methods: It is applied research in terms of purpose and descriptive research in terms of nature. Analyzing the data has been done using the structural equations of the statistical population consisting of the residents of Shahrdari zone, Mehshahr, Karaj. The data was collected through a questionnaire - 384 questionnaires were distributed- of which 358 were accepted. It contained 6 variables and 24 items. its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha and also its validity was confirmed using content validity. The data collection method was also through field and library research.
Results: The results show that the variables of responsibility and accountability (0.82), cooperation (0.61), communication (0.60), participation (0.55) and transparency respectively affect the quality of life.
Conclusion: The results show that the path coefficient is significant with the quality of life among all other variables. In other words, all indicators affect the quality of life, and other indicators can be called transparency, cooperation, participation, responsibility and accountability, and communication.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goverance
  • Quality of life
  • Smart cities
  • Mehrshahr Alborz
احمد پوراحمد، کرامت اله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد، شهرام پارسا پشاه‌آبادی، (1396). مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. باغ نظر، سال پانزدهم، شماره 58 ، فروردین 1397.
اربابی سبزواری، آزاده.، خمجانی، شبناز.، سجودی، پیمان. (1395)، بررسی رابطه شهر هوشمند و توسعه پایدار مبنی بر توسعه تکنولوژی رویکرد مدل مناسب برای کلانشهر تهران، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد. Tehran،https://civilica.com/doc/611154
تفنگ‌چی، سینا،. سلطانی‌ف، محمد.، مجیدی قهرودی، نسیم، (1395). فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند. مطالعات رسان‌های، سال دهم، زمستان 1394.
روستایی، شهریور.، پورمحمدی، محمدرضا.، قنبری، حکیمه. (1396). بررسی نقش ساختاری حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهرهای هوشمند (نمونه مورد مطالعه: شهرداری تبریز). نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هشتم، شماره سی و یکم، زمستان 1396 شاپا چاپی: 5229 -2228 ،شاپا الکترونیکی: 3845- http://jupm.miau.ac.ir/ صص146-123.
کریمی ثانی، وجیهه.، رهنما، محمد رحیم.، خوارزمی، امید علی. (1394). مدل سازی معادلات ساختاری ابعاد موثر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار. شهر پایدار، دورة 2 ، شمارة1، بهار 1394 -123-1 ص.
معین مهدی زاده، (1398). بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش‌های دستیابی به شهر هوشمند پایدار. نشریه علمی تخصصی شباک.
هاشمی سیدعلی، راه‌نجات میترا،‌ شریف‌زاده فتاح، سعدی محمدرضا،‌(۱۳۹۹).نسبت‌سنجی‌حکمروایی‌خوب‌و‌شهر‌هوشمند )مطالعه‌موردی:شهر تهران(.  فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، سال نهم، شماره سی وچهارم، بهار 1399 ،صص 90-6.