مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر میزان تمایل و مشارکت خیرین در بخش کاربری‌های شهری (مطالعه موردی: توسعه اماکن ورزشی در استان‌های گلستان و تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. simer.mehraban@gmail.com

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. zy.fallah@gmail.com (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. t.bahlekeh@gmail.com

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. askari.asra@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:  نقش مهم حامیان مالی و خیرین در کمک به توسعه­ بخش­های مختلف کشورها کاملاً آشکار است و خیرین و واقفین در این زمینه جایگاه ویژه­ای را پیدا کرده­اند. هدف از این تحقیق،‌ بازشناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر میزان تمایل و مشارکت این گروه از افراد جامعه به منظور توسعه اماکن ورزشی و ارتقای سرانه‌های مرتبط با آن است. بدین منظور مولفه‌های بازشناسایی‌شده در دو استان گلستان و تهران مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گرفتند.
روش پژوهش:  تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. برای بازشناسایی عوامل موثر از روش کیفی مبتنی بر راهبرد نظریة داده بنیاد و کدگذاری نکات کلیدی استفاده شد. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی تحقیق، شامل صاحبنظران و متخصصین حوزه مدیریت اماکن ورزشی بود. از تکنیک FAHP برای وزن‌دهی و اولویت‌بندی مولفه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها:  در مجموع 112 کد اولیه از مجموع 16 مصاحبه استخراج گردید که این کدها طی فرایند کدگذاری به 13 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 6 مقولة اصلی استخراج گردید. در استان گلستان مقوله «عوامل اقتصادی» با وزن 54884/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مقوله «توسعه ورزش» با وزن 05222/0 کمترین اولویت را دارا بودند. از سوی دیگر، نتایج برای استان تهران نشان داد که مقوله «عوامل اقتصادی» با وزن 72314/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مقوله «اعتمادسازی» با وزن 06652/0 کمترین اولویت را دارا می‌باشد. نکته حایز اهمیت آن است که در هر 2 استان معیاری که دارای بالاترین وزن بوده است، «شرایط اقتصادی» است.
نتیجه گیری:  به‌منظور گسترش کمّی و کیفی فرهنگ خیریه در جامعه و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی خیرین و ترغیب آن‌ها در تأمین نیازهای ورزشی جامعه در مناطق مختلف کشور و همچنین هدایت اصولی و ساماندهی کمک‌های مالی و تخصصی خیرین، لازم است تا سازوکار معینی پیش­بینی و اتخاذ گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Factors Affecting the Willingness and Participation of Donors in the Urban Uses Sector (Case Study: Development of Sports Facilities in Golestan and Tehran provinces)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Deldadeh Mehraban 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Bahlakeh 3
  • Asra Askari 4
1 Physical Education, Sports Management, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The important role of financial supporters and financial supporters in helping to develop different sectors of countries is quite obvious, and donors have found a special place in this regard. The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the will and participation of this group of individuals in the development of sports venues and promote related per capita. For this purpose, the components identified in the two provinces of Golestan and Tehran was compared and comparatively comparable.
Method: The present study is a type of applied research and a descriptive-surrounding data collection. Key points were used to identify effective factors based on the foundation's data strategy and coding. The statistical population of the research in the qualitative section of the research included experts and specialists in the field of sports management. The FAHP technique was used to weight and prioritize components.
Findings: A total of 112 initial codes were extracted from a total of 16 interviews, which were reduced to 13 subs -categories during the coding process, and finally 6 main categories were extracted on the basis of secondary open codes. In Golestan province, the "economic factors" category of 0.54884 had the highest importance and the "development" of 0.05222 had the lowest priority. On the other hand, the results for Tehran province showed that the category of "economic factors" weighing 0.72314 has the highest degree of importance and the "trusting" category of 0.06652 has the lowest priority. The important point is that in all two provinces that have the highest weight, the "economic conditions" are "economic conditions".
Conclusion: In order to expand the qualitative and qualitative expansion of the charity culture in the community and to use the benefits and capabilities of the charity and encourage them to meet the sports needs of the community in different regions of the country, as well as guide and organize the charity's financial and specialized assistance, it is necessary to make a definite mechanism, Predict and adopt.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Benefits
  • Sports Per capita
  • Places Development
  • Tehran Province
  • Golestan Province
افشاری، مصطفی؛ فتاح پورمرندی، مرتضی؛ میرصفیان، حمیدرضا؛ محمدحسن، فهیمه. (1397). حمایت مالی:  رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 10(47):  67-84.
امیری‌پریان، سارا، دورودیان، علی اصغر، هنری، حبیب، صفانیا، علی محمد. (1399). طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 11(4)، 57-29 صص.
پدرام، حمیدرضا؛ ترکفر، احمد؛ میرحسینی ، سید محمد علی. (1401). عوامل مؤثر بر بهره وری اماکن ورزشی مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان فارس. دوماهنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 13(1):  124-138.
پوراحمد، احمد؛ منوچهری میاندوآب، ایوب؛ رفیعی مهر، حسین؛ آقاصفری، عارف (1392). بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها (مطالعه موردی:  شهر لالجین). مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 12: ص 5-14.
حسن‌زاده سروستانی، حسین؛ حاجی رستملو، مهدی؛ تمییزی‌فر، مهدی. (1395). تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیرین. اولین همایش ملی خیرماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، تهران، ایران.
حسن‌شاهی، هانیه؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل. (1396). ارزیابی جایگاه وقف و امور خیریه ورزشی در بین واقفان استان کرمان. اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان.
حیدری‌فرد، سمیه، شریفیان، اسماعیل. (1396). شناسایی و مقایسه موانع مشارکت خیرین در توسعه فضاهای ورزشی. مطالعات مدیریت ورزش، 9(41):  81-96.
خادم، امیر رضا. (1398). شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 18(43 ):  1-22.
خسروی‌زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا؛ حقدادی، عابد (1393). موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی. مطالعات مدیریت ورزشی، 6(24): ص 207-222.
رضائی، صادق؛ فراهانی، ابوالفضل؛ دورودیان، علی اصغر؛ صفانیا، علی محمد. (1399). طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 9(3)، 57-68.
ریاحی سامانی، نادر (1390). وقف و امور خیریه در آئینه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مجله وقف میراث جاویدان، شماره 74: ص 37-62.
شیرویی، اعظم؛ کشکر، سارا؛ اسماعیلی، رضا؛ اسدی، حسین (1396). مطالعه‌ی جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری). مدیریت و توسعه ورزش،  6(3): ص 31-47.
عرب‌زاده، مریم؛ زارعی، علی؛ خدایاری، عباس؛ پورکیانی، محمد؛ هنری، حبیب. (1400). تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش9(1):  173-188.
کرمی، صادق؛ فردوسی، محمدحسن؛ اسمعیلی، محسن؛ رفیعی دهبیدی، وحید. (1401). طراحی الگوی پارادایمی جذب خیرین در توسعه ورزش. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۱۰ (۳۶) : ۱۳۲-۱۱۳.
محقق منتظری، معصومه. (1399). ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مراکز ورزشی (مطالعه ی موردی:  احداث مجموعه ورزشی نارمک). ارزیابی تاثیرات اجتماعی, 1(1 ):  65-87.
مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری نفوس و مسکن. www.amar.org
نادرطهرانی، ساجده؛ سلیمی، مهدی؛ رحیمی سرشبادرانی، قاسم؛ نظری، رسول. (1401). ارائه مدل توسعه پایدار در اماکن ورزشی ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. ۱۰ (۳۶) : ۱۴۶-۱۳۳.
وزارت ورزش و جوانان. (1398). زیرساخت‌های ورزش کشور، گزارش تفصیلی،‌ جلد 1، 334 ص.
یعقوبی، علی؛ پورکیانی، محمد، امامی، فرشاد، علوی، سیدحسین. (1399). ارائه مدل کیفی عوامل مؤثر بر جذب خیرین ورزش دانشجویی کشور (مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد). پژوهش در ورزش تربیتی، 8(21), 59-84.