بررسی تأثیرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت مطلوب شهری با تأکید بر نقش میانجی مشارکت شهروندان و تعدیلگر شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد واحد الکترونیک (مسئول مکاتبات)- maskaniinbox@gmail.com

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد/دکتری تخصصی علوم اقتصاد- amini_k_m@yahoo.com

3 مدیرگروه مدیریت بحران و مدیریت شهری و عضو گرو مدیریت آموزش عالی/دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی - reshadatjoo@srbiau.ac.ir

چکیده

هدف از پژوهش بررسی تأثیرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت مطلوب شهری با در نظر گرفتن متغیر میانجی مشارکت شهروندان و متغیر تعدیلگر شهر هوشمند. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می­باشد همچنین به‌منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش 2000 نفر از مدیران شهری و شهروندان مناطق 2، 3 و 19 شهر تهران می‌باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 322 نفر تعیین گردید. جهت بررسی پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تحلیل داده‌های از آزمون‌های توصیفی درصد، میانگین و انحراف معیار و معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار AMOS استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داده است که رابطه معنی‌دار مثبتی بین پیاده‌سازی شهر الکترونیک و مدیریت مطلوب شهری وجود دارد. همچنین نقش میانجی مشارکت شهروندان و تعدیلگر شهر هوشمند دراین‌رابطه تابید شده است. به همین تناسب پیشنهاداتی در راستای بهبود پیاده‌سازی شهر الکترونیک مطرح شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the implementation of the electronic city on the optimal urban management with an emphasis on the mediating role of citizens' participation and the moderator of the smart city

نویسندگان [English]

  • mehdi maskani 1
  • mohsen amini khozani 2
  • hamideh reshadatjoo 3
1 Department of Urban Management, Azad University, Department of Electronics
2 Assistant professor and full-time faculty member of Azad University/PhD in economics amini_k_m@yahoo.com
3 Director of the Crisis Management and Urban Management Group and a member of the Higher Education Management Group/Specialized PhD in Higher Education Management reshadatjoo@srbiau.ac.ir
چکیده [English]

Introduction and purpose of the research: Today, due to the complex problems of metropolises in various fields such as air pollution, increasing the level of citizens' expectations, traffic problems and the like, many metropolises of the world have turned to using information technology tools and applying new technologies in the field of city management. As a result, it led to the emergence of electronic cities and increased citizen satisfaction. Therefore, in this research, you intend to investigate the effects of the implementation of the electronic city on the optimal urban management, taking into account the mediating variable of citizens' participation and the moderating variable of the smart city.
Research method: In terms of the purpose, the present research is an applied research, and in terms of the method, it is a descriptive correlational type. In order to collect data, the library and field method was used with a questionnaire tool based on the Likert scale.
Findings and Conclusion: The results of this research have shown that there is a significant positive relationship between the implementation of electronic city and optimal urban management. Also, the role of the mediator of citizens' participation and the moderator of the smart city has been highlighted in this regard. Accordingly, suggestions have been made in order to improve the implementation of the electronic city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic city
  • optimal urban management
  • citizens' participation
  • smart city
احمدی، قادر، گلشاهی، مرتضی، و باقری، علی. (1396). ارزیابی شاخص‌های شهروند الکترونیک از منظر شهروندان (نمونه موردی: کلان‌شهر شیراز). برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم‌انسانی)، 21(3)، 1-26.
اسحاقیان، علی و فخیمی، اسماعیل (1401)، ، نقش شهروندان در دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، تهران،
اسدی زنوز، سحر (1399)، ، شهر الکترونیک بسترساز توسعه پایدار شهری، ششمین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران
جلالی، علی‌اکبر (1383)؛ «شهر الکترونیک» انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران، 45.
حضرتی، لیلان اکرم. خدیوی اسدالله (1389): «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه 1 شهرداری تبریز»، فصلنامه فرانسوی مدیریت سال سوم، شماره 12، بهار 1389
رجبی، آزیتا. حصاری نژاد، جعفر (1392): شرکت‌های مردم‌نهاد شهری، راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری. ( ص111-129) انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
ساداتی، سید امیرحسین (1400)، ، نقش فناوری اطلاعات در بهبود و توسعه فرهنگی - اجتماعی، ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران، تهران
عیوضلو، داوود، و رضویان، محمدتقی. (1397). ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کلان‌شهرها مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری موردمطالعه: کلان‌شهر تهران. جغرافیا و توسعه، 16(52)، 175-192. SID. https://sid.ir/paper/77325/fa
هایل مقدم، کیان. نوری کرمانی، علی (1396): برسی نقش مدیریت مطلوب شهری در هوشمندسازی شهر (موردمطالعه: منطقه 5 شهرداری تهران)، مجله علوم جغرافیایی، دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-138
وثوق، طاهره (1398)، ، ایجاد شهر الکترونیک راهبردی برای رسیدن به توسعه پایدار، ششمین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران،https://civilica.com/doc/1005711
یحیوی، سروش (1400)، ، سنجش توسعه خدمات دیجیتال و رضایت شهروندان در دوران کرونا در منطقه یک شهرداری تهران، اولین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط‌زیست،