تاثیر فضیلت‌های اخلاقی بازاریابی بر بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه‌مند در مشتریان مواد غذایی کاله شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت. دانشکده مدیریت.دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 مربی گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فضیلت‌های اخلاقی بازاریابی بر بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه‌مند در مشتریان مواد غذایی کاله شهر همدان، انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه مشتریان مواد غذایی کاله شهر همدان می باشند، که تعداد آنها جز جوامع نامحدود می باشد. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد فضایل اخلاقی بازاریابی زمان یاد (1395)، بازاریابی اینترنتی بابایی (1392) و بازاریابی رابطه‌مند نگی و کتما (2013)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین امتیاز و در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 21 و PLS3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که فضیلت‌های اخلاقی بازاریابی بر بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه‌مند در مشتریان مواد غذایی کاله شهر همدان، تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ethical virtues of marketing on internet marketing and relational marketing in food customers of Kale city of Hamedan

نویسندگان [English]

  • akbar ghorbanichegeni 1
  • mohamad taherirozbahani 2
1 management Group. Faculty of Management, Islamic Azad University, Borujerd branch
2 Instructor of Public Administration Department, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the effect of ethical virtues of marketing on internet marketing and relational marketing in food customers of Kale, Hamadan city. The method used in this research is descriptive-survey method and applied in terms of purpose and from the field branch. The statistical population under study is the food customers of Kale city of Hamedan, whose number is unlimited. Using Cochran's sample size formula, 384 people were selected as a sample by simple random sampling. In this research, the standard questionnaires of Zaman Yad marketing ethical virtues (2015), Babaei internet marketing (2012) and Negi and Katma relational marketing (2013) were used. In order to check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was calculated, which indicated the satisfactory reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, descriptive statistics including: mean, standard deviation, minimum and maximum score, and structural equations were used in the inferential statistics section using SPSS version 21 and PLS3 software. The results indicate that the ethical virtues of marketing have a positive and direct effect on internet marketing and relational marketing in food customers of Kale city of Hamedan.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical virtues of marketing
  • internet marketing
  • relational marketing
  • Kale food
آراسته، علیرضا. منصوری، علی. فروزند، محمدرضا. گنج خانلو، غلامحسین. (1394)، نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار، سومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار، اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی
آیلین، رضا. بیگی، قلی. 1395، بازاریابی (ارسالی نویسنده). مقالات متفرقه: modir.ir. صفحات 60-65
بافقی، وحید. زنبق، زهرا. (1401)، نحوه ی ایجاد و گسترش بازاریابی اینترنتی، همایش مدیریت و تجارت الکترونیک
توکلی، زهره. (1396)، فروش اینترنتی، مجله مدیریت دولتی، دوره ی دوم، شماره چهارم
 ثریایی، علی. یونس نیا، میثم. (1398)، تاثیر بکارگیری بازاریابی اینترنتی در بهبود وضعیت شرکت ها در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی الکترونیکی
حقیقی نسب، منیژه. رستمی، محمدرضا. خوب بخت، فرزانه. حکیمی فر، نازنین. (1398)، تأثیر بازاریابی رابطه مند برعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نشریه علمی حسابداری مدیریت، سال دوازدهم، شماره 42
خزایی، زهرا. 1394، اخلاق فضیلت مدار، مجله نامه مفید. شماره 28. صفحات 40-43
رضوی سنگدهی، سید احمد. (1397)، دیجیتال مارکیتینگ، سومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار
سعیدنیا، حمیدرضا. بنی اسدی، مهدی. (1396)، "الگوها یرفتارمشتریدرخریداینترنتی"، ماهنامه تدبیر، مهر 86، شماره 185، ص55.
شجریان، بابک. نیکخواه تکمه داش، یونس. حاجی اصغری، سیدیوسف. (1397)، حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه های پیام نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان، فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 1، شماره 2
عسگرپور، عسگر. راهچمنی، احمد. (1397)، تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط مشتری فروشنده و عملکرد مالی، نشریه مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره ی 34
فرشچیان، فاطمه. (1401) ، بررسی تاثیر ارتباطات بازاریابی رابطه مند بر روی عملکرد مالی شرکت، همایش بهبود و بهینه سازی سازمان کسب و کارها : دوره ی 2
فروزند، محمدرضا. (1395)، کسب و کارهای آنلاین، مجله پیام مدیریت، دوره ششم، شماره هشتم
کاتلر، فیلیپ، 1396،  مدیریت بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. (چاپ پانزدهم). اصفهان: انتشارات آموخته
گنج خانلو، غلامرضا. (1399)، عملکرد فروشگاه های اینترنتی، سومین کنفرانس تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
نصراصفهانی، هما. (1396)، تاثیر بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صادرات (مطالعه موردی: شرکت پاکسان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز ری