تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در مشتریان یخچال اسنوا شهرستان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت. واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ایران.

2 مربی گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در مشتریان یخچال اسنوا شهر اراک، انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی بود. جامعه آماری مورد مطالعه مشتریان یخچال اسنوا شهر اراک بود، که تعداد آنها جز جوامع نامحدود می باشد. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر، به روش نمونه گیری، تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد رفتار نوآورانه کانتر (1988)، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1981)، مدیریت ارتباط با مشتری عباسی (1388) و مزیت رقابتی لی و همکاران (2006)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین امتیاز و در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 21 و PLS3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در مشتریان یخچال اسنوا شهر اراک، تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of innovative behavior on organizational performance by explaining the mediating role of customer relationship management and competitive advantage in the customers of Snowa refrigerator in Arak city.

نویسندگان [English]

  • maziyar kohzadichegeni 1
  • mohamad taherirozbahani 2
1 Management. Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
2 Instructor of Public Administration Department, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the impact of innovative behavior on organizational performance by explaining the mediating role of customer relationship management and competitive advantage in the customers of Snowa refrigerator in Arak city. The method used in this research was a descriptive-survey method and applied in terms of purpose and from the field branch. The statistical population studied was the customers of Snowa refrigerator in the city of Arak, whose number is one of the unlimited communities. Using Cochran's sample size formula, 384 people were selected as a sample by simple random sampling. In this research, the standard questionnaires of Kanter's innovative behavior (1988), Hersey and Goldsmith's organizational performance (1981), Abbasi's customer relationship management (2008) and Lee et al.'s competitive advantage (2006) were used. In order to check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was calculated, which indicated the satisfactory reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, descriptive statistics including: mean, standard deviation, minimum and maximum score, and structural equations were used in the inferential statistics section using SPSS version 21 and PLS3 software. The results indicate that innovative behavior has a positive and direct effect on organizational performance by explaining the mediating role of customer relationship management and competitive advantage in the customers of Snowa refrigerator in Arak city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative behavior
  • organizational performance
  • customer relationship management
  • competitive advantage
  • Snowa refrigerator
آزاد، ناصر. ارشدی، ایمان. (1398). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری )مورد کاوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران). بررسی‌های بازرگانی. 26-38
آقاداود،  سیدرسول. حاتمی، محمود. حکیمی نیا، بهزاد. (1397)، بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان) . فصلنامه تخصصی علوم  اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر- سال چهارم- شماره یازدهم- 127-170
امینی، آرمین. انعامی علمداری، سهراب. (1389)، مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان های دفاعی، نشریه علوم سیاسی، شماره 10
بیاضی طهرابند، علی. عقیلی، حسن. نجف آبادی فقیهه، معین، (1398)، مدل جامع مدیریت عملکرد سازمان ها، ماهنامه تدبیر، شماره 211
حاجی کریمی، عباسعلی. کریم نژاد، المیرا. (1394)، تأثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و  موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 22
 حسینی، احمد. شمس، فاطمه. (1393)، تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 75
حسینی، سید صمد. شفایی، سعید. (1394)، شناخت سرمایه فکری دیوان محاسبات کشور و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
خوراکیان، علیرضا. کدخدا، نگار. ملازاده یزدانی، بهاره. (1396)، بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تاکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مطالعه موردی پژوهشکدۀ هوا خورشید)، نشریه علمی پژوهشی، سال ششم، شماره اول
خوش سیما، غلامرضا.جعفرنژاد، احمد. (1396)، ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانهای تولیدی. ایران، دوماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد،سال هجدهم- دوره جدید، شماره 47
رجاء، سید حسین. (1391)، مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
رضائی، روح اله. شبانعلی فمی، حسین. صلاحی مقدم، نفیسه. (1394)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 11، شماره 2
زنجیر چی، سید محمود. ابراهیمی، علی. (1398)،تأثیر توانمندی های چابکی بر مزیت های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت های پارک علم و فناوری یزد(؛ پژوهشنامه مدیریت اجرایی، علمی –پژوهشی، سال ششم،. شماره ی یازدهم.
کاوسd، الهه. چاوش باشی، فرزانه. (1397)، مدل هایی برای ایجاد نوآوری در سازمان ها، پژوهشنامه نوآوری و کارآفرینی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره 20
 محرابی، جواد. بابای اهری، مهدی. طاعتی، مریم. (1389)، ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 4
ملاحسینی، علی. فتحی، فرید. (1396)، بررسی متغیر های موثر بر الگوی نوآوری در شرکت های متوسط و کوچک شهر کرمان، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 138