تدوین تأثیر شاخص‌های BREEAM وLEED بر بهسازی مدارس با رویکرد اکولوژیک‌(نمونه موردی‌ : مدارس دوره متوسطه استان‌های کویری ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران farzad.2811@yahoo.com

2 گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران m.rahmani@shdu.ac.ir (نویسنده مسئول)

3 گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران naseri_8224@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: پیامدهای منفی محیط‌زیستی در جهان اتفاق افتاد که ناشی از عدم توجه صحیح  به توسعه‌‌ اقتصادی و تأثیر آن بر محیط‌زیست طبیعی می‌باشد. در همین راستا رویکرد‌های مختلفی مربوط به معماری سبز وجود دارد که طراحان را به حفاظت از انرژی، در نظر‌گیری ویژگی‌های محلی مکان، کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف، کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر، توجه به اقلیم محل و کل‌گرایی تشویق  می‌نماید. استانداردهای بین‌المللی‌در کشورهای مختلف بر اساس این اصول تدوین شده‌اند که از آن جمله می‌توان به استاندارد LEED  به معنای راهنمای طراحی و محیطی انرژی و BREEAM ‌استاندارد ارزیابی کیفیت محیط زیستی ساختمان اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، تدوین  شاخص‌های‌BREEAM وLEED  ‌بر بهسازی مدارس با رویکرد اکولوژیک در مدارس دوره متوسطه استان‌های کویری ایران می باشد.
روش پژوهش: برای ارزیابی مولفه‌ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می‌شود و جامعه آماری شامل مدارس متوسطه استان‌های کویری می باشد که به طور تصادفی مدارس به همراه کاربران آن جهت پاسخ به پرسشنامه‌ها انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها: ضریب تاثیر ضایعات، مصالح و منابع، آلودگی، مدیریت، حمل و نقل و کارایی آب بر بهسازی مدارس بعنوان با تأکید بر رویکردهای اکولوژیک مثبت و معنی دار می‌باشد. از بین پارامترها، آب، الویت اول، و کارایی آب الویت دوم، مصالح و منابع، اولویت سوم، انرژی و جو الویت چهارم، حمل و نقل رتبه پنجم را به خود اختصاص می‌دهند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که شاخص‌های BREEAM  وLEED   برای بررسی بهسازی مدارس مناسب هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Effect of BREEAM and lEED Indicators on School's Improvement With Ecological Approach (Case study: Secondary schools of desert provinces of Iran)

نویسندگان [English]

  • Farzad Mohammdi 1
  • mohamad rahmani 2
  • Gholamhossein Naseri 3
1 PhD student, Department of Architecture, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Qom Branch, Shahab Danesh Non-Profit University, Qom, Iran. m.rahmani@shdu.ac.ir (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: negative environmental consequences happened in the world, which is caused by the lack of proper attention to economic development and its impact on the natural environment. In this regard, there are different approaches related to green architecture that encourage designers to conserve energy, consider the local characteristics of the place, work with the users of the building and the surrounding communities, reduce the use of non-renewable resources, pay attention to the climate of the place, and be holistic. International standards in different countries have been developed based on these principles, among which we can refer to the LEED standard, which stands for Energy and Environmental Design Guide, and BREEAM, the building environmental quality assessment standard. The purpose of the current research is to compile BREEAM and LEED indicators on the improvement of schools with an ecological approach in secondary schools in the desert provinces of Iran.
Method: Descriptive-analytical method is used to evaluate the components and the statistical population includes secondary schools in desert provinces, which schools and their users were randomly selected to answer the questionnaires.
Findings: The coefficient of impact of waste, materials and resources, pollution, management, transportation and water efficiency on the improvement of schools is positive and significant with an emphasis on ecological approaches. Among the parameters, water is the first priority, and water efficiency is the second priority, materials and resources are the third priority, energy and atmosphere are the fourth priority, and transportation is the fifth.
Conclusion: The results of the present study, based on exploratory factor analysis, show that BREEAM and LEED indicators are suitable for evaluating school improvements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leed index
  • Breeam index
  • Ecologic
  • Green schools
  • Desert provinces
اسلامیه، فاطمه؛ اولادیان، معصومه؛ صفری، محمود. (1398) "طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران"، مدیریت مدرسه، دوره هفتم، شماره2، صفحه 103-93.
بارشادت،نگین.(1397). تدوین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی دوره دوم متوسطه ایران با تاکید بر راهبردها و سیاست­های توسعه کشور، پایان نامه درجه دکتری تخصصی رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
بارشادت، نگین؛ شعاعی، حمیدرضا؛ رضوانی، علیرضا. (1398) "تبیین مولفه‌ها و شاخص‌های پایداری محیطی فضاهای آموزشی ایران با تاکید بر سیستم‌های ارزیابی فضاهای سبز آموزشی"،  محیط شناسی، 135.
زارعی، هادی، 1398، طراحی محله‌ی پایدار با رویکرد توسعه اکولوژیک در منطقه 22 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
میبودی، ح. لاهیجانیان، ا. شبیری، م. جوزی، ع.و عزیزی نژاد، ر.( 1395) . تدوین معیارهای استاندارد مدارس سبز در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی تعلیم و تربیت، جلد32، شماره3،صفحه 129-107.
میبودی، حسین. (1396 ). ارائه الگوی ارزیابی مدارس سبز ایران با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره فازی، پایان نامه درجه دکترای تخصصی رشته مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نیکومنش، علیرضا؛ شعاعی، حمیدرضا؛ بهمن پور، هومن. (1395) "کاربرد رویکرد معماری پایدار در طراحی مرکز آموزش اکولوژیک"، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه.