طراحی و برازش الگوی مدیریت کسب و کارهای استارت آپی در ورزش با رویکرد شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران vhdrahimi2008@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران s.ehoseini245@gmail.com (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران. n_msport@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: اولین و بهترین پیش­نیاز برای آغاز به کار یک شرکت دانش بنیان داشتن ایده کسب و کار است که می­تواند بر پایه مفهوم فنی یا علمی باشد ایده­های جدید و قابل ثبت به عنوان اساس اولیه شرکت جدید ممکن است از منابع مختلفی نشات بگیرد مهم­ترین قسمت رایج و معمول آن از دانشگاه یا بخش­های تحقیق و توسعه داخل شرکت­های علمی و تحقیق محور منشاء می­شود (بریدر و همکاران[i]، 2016). اسـتارت­آپ­ها[ii] کسب و کار­های نوپایی هستند که بر اساس یک ایده جدید مبتنی بر یک نیاز به دنبال تولید ارزش و اتخاذ راه حلی برای حل یکی از معضلات اجتماع و گسترش فعالیت خود هستند. در این میان استارت­آپ­های ورزشی از اهمیت ویژه­ای در میان کسب و کارهای نوپا برخوردارند (سلیمی و ریحانی، 1398). هدف از پژوهش حاضر پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت کسب و کارهای استارت آپی در ورزش بود.
روش پژوهش: این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری شامل خبرگان، اساتید، مدیران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و مشاوران حوزه صنعت ورزش بوده است و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید.
یافته‌ها: این پژوهش با هدف ارائه مدل کسب و کار استارت­آپی در ورزش، با 22 مصاحبه انجام شده است. اطلاعات مستخرج از مصاحبه‌ها از منظر مولفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی مشتمل بر 271 جمله و 53 کد باز جدید، در جدول شماره 3 آمده است. کدگذاری داده­های حاصل از مصاحبه­ها در این مطالعه، با سه رویکرد انجام یافته است: 1. کدگذاری باز 2. کدگذاری محوری 3. کدگذاری انتخابی که بعد از طبقه بندی در مدل پارادایمی شکل شماره (1) قرار گرفته شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد با توجه به الگوی نهایی پژوهش نقش منابع در بلوغ کسب و کار پیچیده بوده و تابعی از چگونگی بکارگیری کارا و اثربخش آن ها در قالب اکوسیستم بازار و سهم شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Fitting the Model for Managing Startup Businesses in Sports with a Smart City Approach

نویسندگان [English]

  • vahid rahimi 1
  • seyed emad hoseini 2
  • nasrollah mohamadi 3
1 1. PHD Student of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Management of physical education and sports sciences, shahid beheshti University, tehran
3 3. Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of startup business management in sports. Therefore, this research is based on the purpose of basic research and has been done in terms of collecting exploratory information using the foundation data theory method. The statistical population included experts, professors, managers, business owners, entrepreneurs, and sports consultants in the sports industry and targeted sampling method with snowball techniques. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted. The final model of the total conditions of causal (28 concepts and 2 categories), axial (33 concepts and 2 categories), substrates and fields (21 concepts and 2 categories), strategies (20 concepts and 2 categories), intervention (4 concepts and 1 category), and implications (17 concepts and 2 categories) manage business startup businesses in sport. The Kappa Cohen method was used to measure reliability and quality control. The kappa coefficient was calculated to equal to 0.789, which is located at a valid agreement level. According to the final pattern of research, the role of resources in business maturation is complex and is a function of how effective and effective use in the market ecosystem and company share.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Design
  • Start-Up Business
  • Sport
Ahmadi, A. (2019). Toddlers (startups) in the field of sports, the fifth national conference of the Iranian Sport Management Association, Tehran. (Persian(.
Amini, M., Atghia, N., Norouzi Seyed Hosseini, R. (2020). Identifying Components and Levels of Knowledge-Based Economy in Sport (A Qualitative approach). Sport Management Studies, 12(60), 41-60. (Persian).
Bandura, A., & Hall, P. (2018). Albert bandura and social learning theory. Learning Theories for Early Years Practice, 63.
Bryder, K., Malmborg-Hager, A., & Söderlind, E. (2016). Virtual Business Models: Entrepreneurial Risks and Rewards. Woodhead Publishing.
Chan, J. K. L., & Quah, W. B. (2012). Start-up factors for small and medium-sized accommodation businesses in Sabah, Malaysia: Push and pull factors. Asia pacific journal of tourism research, 17(1), 49-62.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of Qualitative Research. Techniques and procedures for developing grounded theory, 3.
Dehghanpouri, H., Kashef, S., Khodadadi, M. (2019). Modeling the organizational and human factors of knowledge management maturity aligned with business in sport of Iran. Journal of Sport Management, 11(2), 291-303. (Persian).
Farshian, R., Ranjbarali, N. (2015). Examined the role of government support from new startup businesses in the motivational process of entrepreneurship, Annual management conference and business economy, Tehran. (Persian(.
Hayduk, T. (2020). The future for sport entrepreneurship. In Sport entrepreneurship and public policy (pp. 135-152). Springer, Cham.
Kafshdooz Mohammadi, F., Hosseininia, G., Meiguonpoory, M., Vazifehdust, H. (2021). Scientometrics and presenting the Future Research Path to the Development of Startup Business Ecosystems. Scientometrics Research Journal, 7(14), 51-76. (Persian).
Kavetsos, G., & Szymanski, S. (2010). National well-being and international sports events. Journal of economic psychology, 31(2), 158-171.
Kozechian, H., Ehsani, M., Azimzadeh, S., Kordnaeij, A., Pitts, B. (2014). A model for small and medium-sized sport enterprises start-up. Sport Management and Development, 3(1), 51-68. (Persian).
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Establishing trustworthiness. Naturalistic inquiry, 289(331), 289-327.
North, D. C. (2005). The contribution of the new institutional economics to an understanding of the transition problem. In Wider perspectives on global development (pp. 1-15). Palgrave Macmillan, London.
Salamzadeh, A., & Kawamorita Kesim, H. (2015). Startup companies: Life cycle and challenges. In 4th International conference on employment, education and entrepreneurship (EEE), Belgrade, Serbia.
Salimi, F., Reyhani, M. (2019), examined the legal protection of sports boat in the legal system of Iran, the third National Congress of the Achievements of Sport and Health Sciences, Rasht. (Persian(.
Spender, J. C., Corvello, V., Grimaldi, M., & Rippa, P. (2017). Startups and open innovation: a review of the literature. European Journal of Innovation Management.
Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107-125.