پیاده محوری با رویکرد طراحی و مناسب‌سازی مبلمان شهری (موردمطالعه: حدفاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

10.30495/ums.2023.32366.10249

چکیده

مبلمان شهری در ایجاد حس هویت، شادابی و خوانایی یک شهر نقش مهمی دارد و متداول‌ترین عبارت در حوزه تجهیزات شهری تلقی شده و به مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می‌شوند گفته می‌شود. پژوهش حاضر باهدف طراحی و مناسب‌سازی مبلمان شهری در مسیر پیاده راه‌ها حدفاصل فلکه اول تا دوم صادقیه صورت گرفته است. روش پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پرسش نامه است. داده‌های به‌دست‌آمده توسط ضریب همبستگی پیرسون و همچنین تحلیل عاملی صورت گرفته و ارزش‌گذاری آن‌ها با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه‌ای صورت گرفته است و بررسی پایایی پرسش‌نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده است. در تحلیل عاملی‌4‌عامل‌(اجتماعی-اقتصادی، کالبدی-فضایی، دسترسی ترافیکی، طراحی شهری) به‌عنوان مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری طراحی مبلمان شهری شناسایی شدند که یافته‌ها نشان می‌دهد که عامل طراحی شهری شامل:‌زیبایی‌شناختی، کیفیت مبلمان شهری، حس مکان درمسیرپیاده راه‌ها، اثربخشی طبیعت در فضای شهری و حضور یکپارچگی مبلمان شهری مهم‌ترین عوامل در طراحی مبلمان شهری محدوده موردمطالعه می‌باشند. براین اساس می‌توان گفت که تأثیر رنگ‌ها در محیط شهری‌، وجود فضا‌های مکث برای استراحت و توقف‌ در محیط، مدرن بودن و جدید بودن مبلمان و... به‌عنوان مهم‌ترین، عوامل مطلوب در طراحی و مناسب‌سازی مبلمان شهری درمسیرپیاده راه محدوده موردمطالعه‌ شناسایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pedestrian with approach urban design and fitting furniture (Case Study: Intermediate between Square 1 and 2 Square Sadeghieh)

نویسندگان [English]

  • mohamadbagher khosravi 1
  • maryam bagher piri 2
1 azad university
2 shahr-e- university
چکیده [English]

Urban furniture plays an important role in creating the sense of identity, freshness and readability of the city, and the most commonly used term in the field of urban equipment is considered to be the set of components that are arranged in urban spaces. The present study was designed with the aim of designing and fitting urban furniture on the sidewalks between the first to second Sedghieh squares. The research method is descriptive-analytic and based on a questionnaire. The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient as well as factor analysis and their valuation using Likert scale 5 was performed and the reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha method. In factor analysis, four factors (socio-economic, physical-space, traffic access, urban design) were identified as the most important factors in the design of urban furniture design. The findings show that urban design factor includes: aesthetics, urban furniture quality, sense of location in the roadway, nature's effectiveness in the urban space and the presence of urban furniture integrity, the most important factors in the design of urban furniture are the study area. Accordingly, it can be said that the effect of colors in urban environment, the existence of pauses for rest and stopping in the environment, modernity and newness of furniture, etc. As the most important factors in designing and fitting urban furniture in the roadway to the study area has been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban design
  • urban furniture
  • pedestrian roads
  • Sadeghieh region