ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مراغه

10.30495/ums.2023.31243.10237

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نقش اصلی مبلمان شهری در سطح خیابان‌ها و فضاهای شهری ایجاد مکان‌هایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب، باشد. طراحی مناسب و به‌کارگیری مبلمان شهری متناسب با محیط در بخش‌های باز شهر که به‌ آن‌ها فضاهای شهری می‌گوییم، امری ضروری در برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود. فضاهایی همچون میدان‌ها و پارک‌ها، پیاده‌روها و... تأثیر زیادی در کیفیت زندگی شهری بر جای می‌گذارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان وضعیت رضایت شهروندان از مبلمان شهری در شهر مریوان به‌عنوان یکی از شهرهای توریستی ایران می‌باشد.

روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز بر اساس روش کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه)، می‌باشد.

یافته ها: تحلیل آماری آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام‌گرفته است. در این پژوهش میانگین رضایت از مبلمان شهری در یک طیف ۵ وجهی۶۸/۲ که از نمره متوسط پایین‌تر است

نتیجه گیری:نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت مبلمان در این شهر از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. عامل دسترسی، توجه به شرایط اقلیمی، توجه به استاندارهای رایج، مدنظر قرار نگرفته و به‌صورت نامرتب و درهم‌ریخته بدون توجه به معیار و ضوابط خاصی احداث ‌شده است و طراحی و احداث مبلمان شهری در مقایسه با استانداردهای رایج دارای سطح پایینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Citizens’ Degree of Satisfaction with Urban Furniture (A Case Study: Marivan City)

نویسندگان [English]

  • OMID mobaraki
  • somayeh pirkhazranian
UNIVERSITY OF MARAGHEH
چکیده [English]

The main role of the urban furniture, all over the streets and urban areas, is to speak for humane identity of the area and bring about a favorable townscape. Appropriate design of urban furniture and proportionate utilization of them throughout open areas of the city, which are called ‘Urban Space’, is of crucial importance in urban planning. Areas such as city squares, parks, sidewalks, etc. have a great influence on the quality of urban life. Current paper aims to study and evaluate citizens’ degree of satisfaction with urban furniture in Marivan city, as one of Iran’s tourist-attracting cities.The type of study, is practical and the method which has been used is, descriptive- analytic.Data have been collected using, data sources and previous studies (from libraries etc.), and action research methods (such as observations, interviews, questionnaires and surveys).Statistical analysis of the collected data has been done by SPSS software.In this study a five point likert scale has been used the average of citizens’ degree of satisfaction has been recorded 2.68, which is below the average point. The results of the study show that, the urban furniture are not in good condition.Availability factor has been neglected, regional conditions and common standards have also been disregarded. Street furniture have been established and installed disorderly, regardless of any standards and criteria.The design and establishment of urban furniture are below common proposed standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban furniture
  • Street Furniture
  • Urban Furniture Index
  • Marivan