برآورد ارزش تفریحی - حفاظتی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت فضاهای سبز شهری به روش ارزشگذاری مشروط(CVM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم

10.30495/ums.2023.19967.10089

چکیده

افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سالهای اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از فضاهای طبیعی می‌شود. از آنجا که این دسته از فضاها بیشتر در زمره کالاهای عمومی با دسترسی آزاد قرار دارند، اغلب بازدیدکنندگان از ارزش واقعی تفرج در این فضاها غافل‌اند و این موضوع به طور معمول منجر به عدم استفاده بهینه و مطلوب از این مکان‌ها می‌شود. هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه اصفهان و شناسایی عوامل موثر بر تمایل افراد به پرداخت به عنوان ابزار مدیریتی مؤثری جهت تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی طرح های توسعه ای به روش ارزشگذاری مشروط بوده است. داده ها با انتخاب نمونه های تصادفی به تعداد 300 نفر از بازدیدکنندگان، با کمک پرسشنامه گزینش دوگانه دوبعدی، جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تحلیل Logit بیانگر آن است متغیرهای در آمد فرد، سن، تحصیلات، کیفیت پارک و علاقمندی به محیط زیست تأثیر معنی دار مثبت در برآورد تمایل افراد به پرداخت داشته اند و متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار در ماه219/1959 تومان بوده که با توجه به تعداد سه میلیون بازدیدکننده و متوسط بعد خانوار 8/3 نفر مبلغ کل ارزش تفریحی سالانه پارک کوهستانی صفه 842/751/546/1 تومان برآورد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Willingness to Pay for Conservation Of cities green spaces: contingent valuation method

چکیده [English]

The Present study is conducted for estimation of social value of Isfahan environment (Sofe Mountaineer Park as a case study) by conditional valuation method. In addition, it is specified influential factors on visitors’ willingness to pay for the park. Economical valuation of tourism centers is used by managers of the centers as effective managerial means for deciding on programming expansion plans. The purpose of the present study is estimation of the value of Sofe Mountaineer Park and identification of effective factors on people willingness to pay in a conditional valuation method. Data was collected by selecting random samples of 300 people of visitors, by dual dimensional selection questionnaire. Results of Logit analysis, including variables of income, age, study, park quality, liking environment, have a positive significant effect on estimation of people willingness; and average payment willingness of family per month was 219/1959 tomans that by considering 3 million visitors and average number of 3.8 people for every family, total amount of money of the total social value of Sofe Mountaineer Park was 1.546.751.842 annually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent valuation
  • Highland Park
  • dual two-dimensional questionnaire
  • willingness to pay
  • Logit Model