اولویت‌بندی راهبردهای توسعه ورزش در شهر شاهرود با رویکرد لجستیک معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30495/ums.2023.73751.10654

چکیده

هدف پژوهش: هدف تحقیق ارائه راهبردهای مطلوب جهت توسعه لجستیک معکوس ورزش در شهر شاهرود است.

روش انجام پژوهش: از نوع آمیخته اکتشافی بوده؛ ابتدا از روش تحلیل محتوای کیفی و انجام مصاحبه با متخصصان، عوامل موثر بر توسعه لجستیک معکوس ورزش شاهرود تعیین شد. 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع داده‌ها انجام شد. در مرحلۀ کمی، از مؤلفه‌های استخراج شده، پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای تدوین شد؛ با توزیع بین نمونه‌های آماری (127 نفر)، داده‌ها جمع‌آوری شد و اولویت‌بندی مقوله‌ها صورت گرفت.

یافته‌ها‌: نشان داد بین راهبردهای شناسایی شده، «سیاست‌گذاری در ورزش شاهرود مبتنی بر اهداف زیست محیطی» باید در بالاترین اولویت قرار گیرد؛ بعد «نظارت بر حُسن انجام فعالیت‌های لجستیک معکوس» و سپس راهبرد «تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام اقدامات لجستیک معکوس در بدنه ورزش شهر» اولویت عملیاتی شدن دارند. در نهایت «آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی متخصص در ورزش شاهرود» باید مورد توجه قرار گیرد.

نتایج: پیشنهاد می‌گردد سیستم‌هایی برای بازگشت آسان محصولات به مبداء طراحی شده و به آسانی در دسترس مشتریان قرار گیرند؛ محصولات ورزشی به صورت شفاف معرفی شود تا اعتمادسازی صورت گیرد؛ و با کیفیت‌ترین محصولات و خدمات ورزشی ارائه شوند تا در توسعه فعالیت‌های ورزشی نیز اثربخش باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of sport development strategies in Shahrood city with reverse logistics approach

نویسندگان [English]

  • meysam ghanbariyan 1
  • Ali Fahiminezhad 2
  • bagher morsal 2
  • Mahdi Goudarzi 3
1 PhD. Student of Sport Managment,, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Payamnoor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the research: The purpose of the research is to provide optimal strategies for the development of reverse logistics of sports in Shahrood city.

The research method: it was of mixed exploratory type; First, the effective factors on the development of reverse logistics in Shahrood sports were determined from the method of qualitative content analysis and conducting interviews with experts. 16 semi-structured interviews were conducted until data saturation was reached. In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire was compiled from the extracted components; By distributing among the statistical samples (127 people), data was collected and categories were prioritized.

Findings: It showed that among the identified strategies, "politicization in Shahrood sports based on environmental goals" should be given the highest priority; Next, "supervising the quality of reverse logistics activities" and then the strategy of "providing financial resources needed to carry out reverse logistics measures in the sports body of the city" have the priority to be operationalized. Finally, "Training and empowerment of human forces specialized in Shahrood sports" should be taken into consideration.

Results: it is suggested that systems be designed for easy return of products to the origin and be easily available to customers; Sports products should be introduced transparently to build trust; and provide the highest quality sports products and services to be effective in the development of sports activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reverse logistics
  • strategy
  • environment
  • sports
  • Shahrood