ارائه مدل تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری کسب و کارهای ورزشی در کلانشهر‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،واحد آیت اله آملی،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران. mnaghibhoseini@gmail.com

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران. s.ehoseini245@gmail.com (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد آیت اله آملی، آمل. f_emami2007@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در طول پنجاه سال گذشته، تحقیق در خصوص اقتصاد ورزش، رشد اقتصادی این صنعت را نشان می­دهد (آقایی شهری و همکاران، 2018: 631). ورزش از بزرگ­ترین و پردرآمدترین صنایع در قرن 21 به شمار می­رود (جوانی، 2018: 573). امروزه بازار اقتصاد جهانی تفاوت بارز و شایان ملاحظه­ای نسبت به قبل کرده است. در سراسر دنیا کسب و کارها تلاش می­کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند (ضیایی و طوطی فر تهرانپور، 2016: 627). گرایش روبه­رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده است تا صنعت ورزش روند درآمدزایی درخور ملاحظه­ و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها داشته باشد (آذریان سوسهاب و همکاران، 2020: 121).
روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از مصاحبه نیم ساختار یافته انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط کوربین و استراوس (2008) انجام شد..
یافته‌ها این پژوهش با هدف ارائه مدل کسب و کار استارت آپی در ورزش، با 22 مصاحبه انجام شده است. اطلاعات جامعه نمونه افراد مورد مصاحبه در جدول (2)، ارائه شده است. کدگذاری داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در این مطالعه، با سه رویکرد انجام یافته است: 1. کدگذاری باز 2. کدگذاری محوری 3. کدگذاری انتخابی که بعد از طبقه بندی در مدل پارادایمی شکل شماره (1) قرار گرفته شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که صنعت ورزش یکی از پرسودترین صنایع در دنیاست. امروزه شرکت‌های ورزشی این فرصت را پیدا نموده اند که محصولات و خدمات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی توسعه دهند. شبکه‌های اجتماعی به عنوان جنبه‌های ساختاری و تعاملی یک نظام حمایتی بر مبنای تعداد افراد، نوع، فراوانی، دوام، پایداری و شدت روابط متقابل بین افراد تعریف می‌گردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی توانایی به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها و برخوردهای خود را دارند. این امر به خلاقیت، ارتباطات آزاد و به اشتراک گذاری دانش در بین کاربران کمک می‌کند. شبکه‌های اجتماعی برای صاحبان کسب و کار به طور فزاینده ای مهم می‌شوند زیرا شرکت‌ها را به بازارها، ایده‌ها، اطلاعات، مشاوره، فرصت‌های تجاری و سایر منابع دسترسی می‌دهند. بنابراین در این پژوهش، سعی شد با کشف این موارد، درکی از مدل کسب و کار در ورزش ایران حاصل گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide the Effect of Social Networks on Creating Sports Businesses in Metrocity

نویسندگان [English]

  • seyed maryam naghib hoseini 1
  • seyed emad hoseini 2
  • farshad emami 3
1 PHD Student of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Management of physical education and sports sciences, shahid beheshti University, tehran
3 Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amoly, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors influencing social networks on the creation of sports businesses and providing a paradigm model.The present study was based on the purpose of the type of fundamental research and was conducted according to exploratory information and using the foundation theory method. The data collection tool was a deep semi-structured interview. The statistical population includes experts, professors, managers, business owners, entrepreneurs, and sports consultants, and the targeted sampling method with snowball technique. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted.The final model of the total causal conditions (24 concepts and 2 categories), substrates and fields (37 concepts and 3 categories), strategies (21 concepts and 4 categories), intervention (11 concepts and 2 categories), and implications (13 the concept and 2 categories of social networks are formed on creating sports businesses. The Kappa Cohen method was used to measure reliability and quality control. The coefficient of kappa is calculated equal to 776/0, which is at a valid agreement level. In order to establish and set up business in sports, providing infrastructure and appropriate social networking conditions can be an effective way to mobilize business space in the country's sports.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Business
  • Sports
Aghaei Shahri, M. S., Memari, Z., & Saadati, M. (2018). A Recognition of Areas and Infrastructures of Iran Sport Industry. Journal of Sport Management, 10(4), 627-645. (Persian).
Javani, V. (2018). Explaining the implementation of resistive economy in sport industry. Journal of Sport Management, 10(3), 567-580. (Persian).
Ziyae, B., Toutifar Tehranpour, M. (2016). Investigating the Relationship between Perceived Service Quality and Customer Loyalty with an Emphasis on the Mediating Role of Business Image and Trust in Sport Businesses. Journal of Sport Management, 8(4), 619-635. Doi: 10.22059/jsm.2016.59785. (Persian).
Azarian Soosahab, M., Kashef, S. M., Behnam, M., & Badri Azarin, Y. (2020). The Effect of Open Mindedness on Radical Innovation through Social Networks and Organizational Learning in Iranian Private Clubs of Football Premier League. Sport Management Studies, 12(63), 113-138. (Persian).
Hosseinpour, M., jamshidi, M., karimi, H., Bakhsham, M. (2020). Designing the Pattern of Factors Affecting the Success of Small and Medium Enterprises Using a Structural Interpretive Approach. , 12(48), 94-118. (Persian).
Homauni Bayee. M., Shafiee. M., & Nabipoor. E. (2015). Identify financing mechanisms in small sport businesses. The Second National Conference of the Scientific Association of Sports Management.. 215-216. (Persian).
Khodadadi, M., Motefakeri, H., & Soleimani, B. (2020). The Effect of Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and entrepreneurial intention and self-fulfillment with the mediating role of entrepreneurial skills. Applied Research in Sport Management, 8(3), 37-47. (Persian).
Talebpoor, M., & Moodi, D. (2019). Application of Action and Strategic Position Assessment Matrix (Space Analysis) In Sport Business (Case Study: Swimming Pools). Applied Research of Sport Management, 7(4). 57-66. (Persian).
Green, M. R. (2016). The impact of social networks in the development of a personal sports brand. Sport, Business and Management: An International Journal.
Memar, S., Adlipoor, S., & Khaksar, F. (2013). Virtual social networks and identity crisis (with emphasis on identity crisis in Iran). Quarterly of social studies and research in Iran, 1(4), 155-176. (Persian).
Fallahi, A. (2016). Qualitative and quantitative analysis of virtual social networks in the family structure. Educational culture of women and family, 11 (35), 151-170. (Persian).
Jerman, D., & Zavrsnik, B. (2015). Exploring the role of business social networking for organizations. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 8(1), 28-45.
Rodrigues, R. V., Martellet, M. G., Tavernard, G. L. N., & Escobar Filho, S. V. (2019). Social Media and the Impact on Alcohol Consumption: A Study among Academics from a Public University in a Western Amazon City, Porto Velho, Brazil. Social Networking, 8(03), 113.
Carvalho, A. M., Ferreira, M. C., & Dias, T. G. (2021). Understanding mobility patterns and user activities from geo-tagged social networks data. Transportation research procedia, 52, 493-500.
Zokaie, M. S., & Hasani, M. H. (2017). Virtual Social Networks & Youth Lifestyle: Meta-Analysis of Previous Researches. Journal of Social Cultural Strategy, 22, 7-25. (Persian).
Komasi. M. (2018). Virtual social networks functions, consequences and its types. International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology.1-9. https://civilica.com/doc/785452/. (Persian).
Shirkhodai, M., Shahi, M., Nejat, S., & Mahmudi Nasab, S. (2017). The Effect of Social Media on Trust and Brand Loyalty Formation in the Brand Community (Case Study: The Social Network of Instagram). New Marketing Research Journal, 7(3), 107-124. (Persian).
Ghezelsefloo, H. R., & Chori, A. (2020). Sustained Model of Effective Competitive Advantage of Virtual Small and Medium-sized Sports Businesses based on UTAUT Model: Role of Management Innovation. Sport Management Studies, 12(62), 165-190. (Persian).
Jafari. T., & Loghman Estarki. S. (2015). The role of social networks in creation and development of small and medium-sized businesses. Second International Conference on Management and Development Culture. 1-11. https://civilica.com/doc/460002/. (Persian).
Jahantigh. S. (2019). Capabilities of social networks in the development of sports business. The Second National Conference on New Thoughts in Business Management. 1-7: https://civilica.com/doc/950810. (Persian).
Pasadast. A., & Hosseini. M. (2017). Social business, the use of social networks in business. 1-18: https://civilica.com/doc/728119/. (Persian).
Shekari. A., Mousavi. N., & Golami Chenarestan Olia. A. (2020). Explaining the model of attitude to advertising in sports goods through Instagram using the model Acceptance of technology. Business Management Quarterly. 45: 203-225. (Persian).
Siricharoen, W. V. (2012). Social media, how does it work for business? International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(4), 476.
Avola, J. (2018). Changing the Game: The Effects of Social Media on the Business of Sport.
Şahin, E., Demirsel, M. T., & Adam, A. A. (2020). The Effect of Social Media on Sports Marketing: Konyaspor Football Club Case. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 79-94.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of Qualitative Research. Techniques and procedures for developing grounded theory, 3.