نقش قابلیت‌های مدیریتی پویا و آمادگی سازمانی در تحول شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران. std_navid.ahangari@alumni.khu.ac (نویسنده مسئول)

2 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. mohsen.mir16885@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: قابلیت‌های مدیریتی پویای و آمادگی سازمانی مدیریت شهری دو رکن اساسی تحول شهر هوشمند را تشکیل می‌دهند تا به مدیران کمک کنند با استفاده از فرصت‌ها و پیکربندی مجدد منابع سازمانی، شهر خود را در مسیر توسعه به سمت شهر هوشمند هدایت نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر باهدف نقش قابلیت‌های مدیریتی پویا و آمادگی سازمانی در تحول شهر هوشمند تدوین‌شده است.
روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده­ها کمی، از نظر نوع توصیفی - تحلیلی از شاخه مدل­سازی معادلات ساختاری می­باشد. ابزار گرداوری داده­ها پرسشنامه پیمایشی استاندارد می­باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان ستادی اداره کل­های انتخابی شهرداری تهران به تعداد 324 نفر می­باشد که حجم نمونه به تعداد 176 نفر مشخص گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون فریدمن و رویکرد حداقل مربعات جزئی­ (Smartpls) استفاده‌شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که وضعیت میانگین متغیرهای قابلیت­های مدیریتی پویا (03/3)، آمادگی سازمانی (36/3) و شهر هوشمند (31/3) در بین دامنه 51/2 تا 5/3 یعنی سطح نیمه مطلوب قرار دارند. نتایج در بخش رتبه­بندی مؤلفه­ها نشان داد که مؤلفه آمادگی استراتژیک (45/8) در رتبه اول اهمیت و مؤلفه قابلیت نوآوری (18/6) در رتبه آخر اهمیت قرار دارند. نتایج در بخش  تحلیل استنباطی نشان داد که تأثیر قابلیت­­های مدیریتی پویا بر شهر هوشمند در سطح ضریب معنا­داری (27/3) و بر آمادگی سازمانی در سطح ضریب معنا­داری (69/5) مستقیم و معنادار است. تأثیر قابلیت­های مدیریتی پویا بر شهر هوشمند با اثر میانجی آمادگی سازمانی در سطح ضریب معناداری (68/3) مستقیم و معنا­دار است. همچنین تأثیر آمادگی سازمانی بر شهر هوشمند در سطح ضریب معناداری (42/5) مستقیم و معنا­دار است.
نتیجه­گیری: بنابراین قابلیت‌های مدیریتی پویا و آمادگی سازمانی به طور گسترده­ای می­توانند به‌عنوان پایه­ای ضروری برای توجه به چالش­های تحول شهر هوشمند شناخته شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Dynamic Managerial Capabilities and Organizational Readiness in Smart City Transformation (Case study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • navid Ahangari 1
  • seyed mohsen mir 2
1 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD in Cultural Management and Planning, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran. mohsen.mir16885@gmail.com
چکیده [English]

Introduction and purpose: Dynamic management capabilities and organizational readiness are the two fundamental pillars of smart city transformation that enable managers to guide their city towards a development path for a smart city by utilizing opportunities and reconfiguring Organizational resources. In this regard, the current research was conducted with the aim of exploring the role of dynamic management capabilities and organizational readiness in the evolution of smart cities.
Methods: The research methodology employed a practical approach for the purpose of collecting quantitative data using a descriptive-analytical type, specifically through the use of structural equation modeling. The data collection tool is a standard survey questionnaire. The statistical population comprises 324 staff members of the Department of Elections of Tehran Municipality, with a sample size of 176 individuals. Data analysis was conducted using Friedman's test and the Partial Least Squares approach (Smartpls).
Results: The results indicate that the average status of variables, including dynamic management capabilities (3.03), organizational readiness (3.36), and smart city (3.31), ranges from 2.51 to 3.5, implying a semi-optimal level. In terms of the ranking of components, the strategic readiness component (8.45) holds the highest importance, whereas the innovation capability component (6.18) holds the least importance. Furthermore, the inferential analysis section indicates that dynamic management capabilities have a direct and significant impact on the smart city at the level of significance coefficient (3.27) and on organizational readiness at the level of significance coefficient (5.69). The effect of dynamic management capabilities on the smart city is also direct and significant with the mediating effect of organizational readiness at the level of significance coefficient (3.68). Moreover, the effect of organizational readiness on the smart city is direct and significant at the level of significance coefficient (5.42.(
Conclusion: Therefore, dynamic management capabilities and organizational readiness are essential foundations for addressing the challenges of smart city transformation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic management capabilities
  • organizational readiness
  • smart city transformation
  • Tehran Municipality
  • سیدنقوی، میرعلی، قربانی زاده، وجه الله، حسین پور، امین ندائی، داود(1400)، تدوین چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب، نشریه مدیریت توسعه فناوری، سال نهم شماره 1، صص 67 -94.
  • علیخانی، شیما، ناجی عظیمی، زهرا، لگزیان،  محمد(1396)،  ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 3، صص 87-108.
  • کشیشیان سیرکی، گارینه (1400)، تحول در حکمرانی محلی دولت ایران: مطالعه موردی هوشمندسازی شهر تهران، نشریه حکمرانی متعالی، پیاپی 7، صص 53 -88.
  • محمودی، سید محمد، قاسمی، شهین(1401)، امکان سنجی آمادگی الکترونیکی ایجاد شهرداری هوشمند -نمونه موردی نسیم شهر، نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری، سال سوم شماره 3، صص 100 -113.