شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی در اجتماعات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ایران. akbari.noodeh@gmail.com

2 استادیار، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. dadashnejaddavood@yahoo.com (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. baarti.mor2000@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: حفاظت از محیط زیست شهری یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی در شهرهای کشور است.
روش انجام پژوهش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (63 نفر) انجام شده است. از مصاحبه ساختاریافته برای فهرست‌بندی عوامل و مولفه‌ها استفاده شد. همچنین از روش سلسله مراتبی (AHP) برای اولویت‌بندی عوامل بهره گرفته شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این تحقیق SPSS, 19 و Expert Choice بودند.
یافته‌های پژوهش: عوامل موثر عبارت بودند از «حقوقی / قانونی»، «آموزشی / فرهنگی» و «مدیریتی». همچنین تعداد 12 مولفه نیز به عنوان عوامل خرد شناسایی شدند. بالاترین وزن متعلق به مولفه «انتقال آموزه‌های محیط زیستی از سنین پایه» (918/0) و سپس، مولفه «متناسب‌سازی مجازات با جرایم محیط زیستی به لحاظ شدت و نوع» (886/0) بوده است. در نهایت، مولفه «تفکیک وظایف سازمانی و تقویت بدنه آموزشی در ارگان‌های مرتبط» با وزن (422/0) کم‌اهمیت‌ترین مولفه بوده است. وزن نهایی عوامل سه‌گانه نشان داد که عامل «آموزشی / فرهنگی» با وزن 411/0 دارای بیشترین میزان اهمیت و پس از آن، عامل «حقوقی / قانونی» با وزن 332/0 و سپس، عامل «مدیریتی» با وزن 303/0 قرار داشته‌اند. 
نتیجه‌گیری: اولویت اصلی در راهکارهای اتخاذی برای پیشگیری از بروز جرایم محیط زیستی، راهکارهای آموزشی و فرهنگی می‌باشد و پس از آن جنبه‌های حقوقی و قانونی قرار خواهند داشت.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors in preventing the Occurrence of Environmental Crimes in Urban Communities

نویسندگان [English]

  • Habib Akbari Noodeh 1
  • Davood Dadashnejad Delshad 2
  • Morteza Barati 3
1 Ph.D. Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Protection of the urban environment is one of the main concerns of city managers. The purpose of this research is to identify and prioritize the effective factors in preventing the occurrence of environmental crimes in the cities of the country.
Method: The current research is of applied type, which was conducted by survey method and using a panel of experts (63 people). A structured interview was used to list the factors and components. Also, the hierarchical method (AHP) was used to prioritize the factors. The software used in this research was SPSS, 19 and Expert Choice.
Findings: The effective factors were "legal/legal", "educational/cultural" and "management". Also, 12 components were identified as micro factors. The highest weight belongs to the component "transmitting environmental teachings from elementary ages" (0.918) and then to the component "proportioning punishment to environmental crimes in terms of severity and type" (0.886). Finally, the component "Segregation of organizational duties and strengthening of the educational body in related bodies" with a weight of (0.422) was the least important component. The final weight of the three factors showed that the "educational/cultural" factor with a weight of 0.411 has the most importance, followed by the "legal/legal" factor with a weight of 0.332 and then the "management" factor with a weight of 0.303 have been
Conclusion: The main priority in the solutions adopted to prevent the occurrence of environmental crimes is educational and cultural solutions, followed by legal and legal aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social crimes
  • crime prevention
  • indexology
  • metropolis
Abedi, Z., Riahi M., Salehi, S., 2015, Economic Analysis of Environmental Crimes in its Implementation and Problems, J.Env. Sci. Tech., Vol 16, No.4, autumn 2015. (Persian).
Akrami, F., Karimi, A., Abbasi, M., Shahrivari, A., 2018, Adapting the principles of biomedical ethics to Islamic principles and values in the context of public health policy. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2018; 17(49): 46-59. (Persian). 
Arabi, S.M., Nesbi, N. 2016. Applying a Strategic Audit Model to Develop Human Resource Strategies, Strategic Management Studies, Vol. 7, No. 25, 197-214 pp.
Beskese, A., Demir, H.H., Ozcan, H.K., Okten, H.E. 2015. Landfill site selection using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS: a case study for Istanbul. Environmental Earth Sciences, 73(7), 3513–3521.
Brisman, A., South, N., 2018, Green Criminology and Environmental Crimes and Harms, Sociology Compas, Volume13, Issue1.
Cochran, J.C., Lynch, M.J., Toman, E.L., 2016, Court Sentencing Patterns for Environmental Crimes: Is There a “Green” Gap in Punishment?, Journal of Quantitative Criminology volume 34, pages37–66.
Dabiri, F., Poorhashemi, S.A., Khalatbari, Y., Zarei, S., 2016, Formation and Development of "Future Generation Rights" Concept in International Environmental Law, J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.3, autumn 2016. (Persian).
Danesh Nari H, Moradfar A., 2016, Criminology of the Boom World: A New Approach to International Criminology Studies. International Policy Study Journal 2016; 21(1): 51-74. (Persian). 
Di Ronco, A., Allen‐Robertson, J., South, N., 2018, Representing environmental harm and resistance on Twitter: The case of the TAP pipeline in Italy. Crime Media Culture. First Published March 7, 2018
Emery, A., Watson, M., 2004, Organizations and environmental crime: Legal and economic perspectives. Managerial Auditing Journal. 19: 741-759.
Faure, G., Visser, M., 2003, Law and Economics of Environmental Crime: a Survey.
Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., Sarvai Sarmidani, O., 2018, Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: Necessities and challenges, Environmental Sciences Vol.16, No.2, 65-82. (Persian).
Heydarzadeh, E. Mozafari, S., 2014, Prevention of environmental offenses, Journal of Biological Ethics, Vol 3, No 7, 163-192 pp. Lynch, M.J., Stretesky, P.B., Long, M.A., 2015, Environmental justice: A criminological perspective. Environmental Research Letters, 10(8). [August]: 085008.
Mirkamali, A., Hajivand, A., 2017, Analyzing the Prevention of Environmental Crimes in the light of the United Nations Guidelines based on the Ethical Principle of Prevention of Harm,  Bioethics Journal, Winter 2017; 7(26): 61-75. (Persian).  
Pain, N., 2003, Criminal law and environmental protection- Overview of issues and themes. in: Environmental Crime: Proceeding of a Conference held 1-3 Sep. 2003 Hobart Neil Gunningham, Jennifer Norberry, and Sandra McKillop (eds.).
Rees, H., 2010, Can criminal law protect the environment? In: South, Nigel and Beirne, Piers (edns.), Green Criminology. London: Ashgate Publication: P. 409-427.
SEHN, 2008. Science and Environmental Health Network, The International Human Rights Clinic at Harvard Law School, modeles for Protecting the environment for future generations, October 2008, pP 12. 25.30.
UN, 2006. United Nations, International Law Commission. Draft principles on the allocation of loss in the case of trans boundary harm arising out of hazardous activities, Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two.
ZhangB., Cong, C., Junzhan, G., Ting, L. 2016. A New Environmental Protection Law, Many Old Problems? Challenges to Environmental Governance in China. Journal of Environmental Law, Volume 28, Issue 2, July 2016, Pages 325–335