تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی بخش عمومی (مطالعه در حوزه مدیریت شهری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. zabdoliabatari@gmail.com

2 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. aminrostami@phu.iaun.ac.ir (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به تحولات روزافزون فناوری، سیستم مدیریت شهری نیز با استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حال تغییر و بهبود است. بر همین اساس حسابرسان نیز باید توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ارزیابی سیستم‌های مدیریتی دیجیتالی را داشته باشند. برای مثال، فناوری‌هایی مانند تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به حسابرسان امکان می‌دهند تا بتوانند بررسی دقیقی از اطلاعات و عملکرد مالی بخش عمومی ارائه دهند. در این پژوهش به بررسی تغییرات شیوه­های حسابرسی بخش عمومی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده در ایران انجام شود پرداخته شده است.
روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ابزار گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی و اکتشافی که به صورت پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) انجام شده، می باشد.
 یافته­ها: نتایج تحلیل دلفی در دو مرحله حاکی از پذیرش 25 پیشران در حوزه تغییر مقررات، ساختار و رویه‌های حسابرسی بخش عمومی با توجه به پیشرفت سریع فناوری طی سال‎های آینده می‌باشد.
نتیجه­گیری: تفسیر نتایج نشان می‌دهد که حسابرسی بخش عمومی نیازمند تغییر و بروزرسانی در حوزه فناوری اطلاعات، قوانین و استانداردها، ساختار و رویه‌های حسابرسی می‌باشد. از آنجایی که رویه‌های خودکار جایگزین روش‌های دستی می‌شوند، رسیدگی‌ها مستمر و دقیق‌تر انجام می‌شود. همچنین به نیروی انسانی کمتری نیاز خواهد بود که باعث خواهد شد هزینه‌ها به شدت کاهش یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Digitalization on Public Sector Audit

نویسندگان [English]

  • Zahra Abdoli Abatari 1
  • ehsan kamali 2
  • amin rostami 3
  • Arezoo Aghaie chadegani 2
1 Faculty of Humanities, Azad University of Najaf Abad
2 Department of Accounting, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Accounting, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Given that the urban management system requires significant financial resources to provide urban services and improve citizens' quality of life, the relationship between auditing and urban management systems is vital. Auditors help public sector managers improve and reform management processes by independently evaluating the financial and operational performance. The auditing evaluation is a useful process for identifying weaknesses and improving public sector processes. in this research, the changes in public sector audit methods that are expected to be carried out in Iran in the coming years has been discussed.
Research method: This research is based on the objective of the applied type and based on the data collection tool of the descriptive-survey and exploratory type, which was conducted as a mixed (quantitative-qualitative) research.
Findings: The results of the Delphi analysis in two stages indicate the acceptance of 25 drivers in the field of changing the regulations, structure and audit procedures of the public sector due to the rapid development of technology in the coming years.
Conclusion: The interpretation of the results shows that the audit of the public sector needs to be changed and updated in the field of information technology, laws and standards, audit structure and procedures. As automated procedures replace manual procedures, less manpower will be required, which will drastically reduce costs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future of Auditing
  • Digitalization
  • Artificial Intelligence
  • public sector
  • Big Data
باباجانی جعفر؛ برزیده, فرخ و خنکا، عبدالخالق(1397). آینده‌پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات. حسابداری مدیریت, 11(38), 127-138.‎
باباجانی، جعفر؛ قربانی‌زاده، وجه ا... و خنکا، عبدالخالق (1399). آینده‌پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش. پژوهش های تجربی حسابداری, سال نهم(35), 77-96.‎
برزیده، فرخ؛ باباجانی، جعفر؛ رئیسی وانانی، ایمان و سلاطی، صبا (1400). شناسایی پیشران‌های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری‌های فناوری محور. حسابداری و منافع اجتماعی, 11(4)،1-20.‎
تابلی، حمید و پورجعفری، مریم(1390). نقش فناوری اطلاعات درتوسعه مدیریت ارتباط با مشتری، دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملایر.
تحریری، آرش و افسای، اکرم(1400). فراتحلیل عوامل موثر بر رفتار حسابرسان جهت پذیرش فناوری اطلاعات. دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری, 6(11), 0-1.‎
جمشیدی نوید، بابک و نادری، میثم(1395). بررسی حسابرسی در شهرداریها و لزوم اجرای آن،کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری،تهران دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
حیدریان، ناصح؛ فاطمی، عادل و گرد، عزیز. (2015). ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با عنوان اصل حساب های مستقل، با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی, 2(1), 93-102
سپاسی، سحر؛ انواری رستمی، علی اصغر و خواجوی، زینب(1395). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی. دانش حسابداری مالی. دوره سوم (4)، 189-215
شمس زاده، باقر؛ زلقی، حسن و امینیان، حامد (1396).آسیب شناسی الگوی کنونی تهیه صورت های مالی و ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت. فصلنامه حسابداری مالی.دوره نهم (36)، 127-160
قمیان، محمد مهدی؛ وقفی، سید حسام وخانمحمدی, مروارید(1396). الگوی تلفیقی SWOT-QSPM
و کاربرد آن در تعیین استراتژی‌های بهینه شهرداری‌ها (مطالعه موردی: اداره حسابرسی عملکرد شهرداری مشهد). فصلنامه مهندسی تصمیم، 2(6)، 123-146.‎
گزارش آنکتاد(1399)اقتصاد دیجیتال خلق و تصاحب ارزش مضامینی بر کشورهای در حال توسعه، ترجمه مهدی محمدی ،امیر شریفیان،یوسف کاکاوندی،بهنام محمدی، چاپ اول،دانش بنیان فناور
مهدوی، غلامحسین و کریمی، زهره (1393). بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از فناوری. دانش حسابداری. دوره شانزدهم (1)، 7-32.
محمد زاده، محمود و قاسمی، مهدی(1383). مروری بر حسابداری و حسابرسی شهرداری­ها. حسابدار رسمی،(1) .22-17
نوایی لواسانی، مرتضی (1391). آینده پژوهی در خدمات مالی با تاکید بر فناوری اطلاعات، اولین همایش ملی آینده پژوهی
وحدانی، محمد و رضایی مختاری، ناهید(1394).تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت حسابرسی ،دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی.اردبیل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل. 22-1.
یعقوبی، الهه؛ اسمعیلی، حلیمه و خرمی، قاسم (1399)، تاثیر فناوری اطلاعات بر قیمت­گذاری حسابرسی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره ششم(51)، 162-152