بررسی تاثیر بازار گرایی (محوری) برعملکرد کسب وکار و مدیریت واحد (یکپارچه) شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار (گرایش بازاریابی)، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ایران.

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول، taheriiroozbahani@gmail.com)

چکیده

مقدمه: در بازارهای بسیار رقابتی، همه واحدهای شرکت بایستی توجه خود را بر عملکرد مورد پسند مشتری متمرکز کنند. بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. بازار محوری موجب می‌شود که شرکت‌ها بر جمع آوری مداوم اطلاعات مرتبط با نیازهای مشتریان هدف و توانمندی‌های رقبا و کاربرد این اطلاعات در جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان تمرکز کنند.
روش پژوهش: تحقیق حاضر با هدف بازار گرایی (محوری) برعملکرد کسب وکار ومدیریت واحد (یکپارچه) شهری انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، مهمترین دستگاه‌های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیتهای مشابه ومتداخل درحیطه مدیریت شهری انجام می‌دهند، ازجمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب وفاضلاب،گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است؛ نمونه موردنظر از بین مدیران و معاونان این شرکت­ها و سازمان­ها که با مبحث روابط بین سازمانی و مدیریت یکپارچه شهری آشنایی داشته‌اند، انتخاب‌شده است. با توجه به حجم جامعه آماری(150نفر) حجم نمونه 108نفر108- با استفاده از جدول مورگان -حاصل گردید. روش نمونه گیری بصورت  تصادفی ساده یا سیستماتیک می‌باشد. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه شهری محقق ساخته بابایی و ابراهیمی (1395)، سنجش مدیریت فرآیند کسب و کار با پرسشنامه محمدزاده قلعه جویی و بیداریان(۱۳۹۶) و پرسشنامه استاندارد بازارگرایی توسط نارور و اسلاتر ۱۹۹۰استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه‌ها بود.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بازار گرایی (محوری) برعملکرد کسب وکار ومدیریت واحد (یکپارچه) شهری تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. (0.05>p) و پاسخ غالب به تمام گویه‌ها «زیاد» بوده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصله می‌تواند برای مدیرانی که قصد ارتقای عملکرد سازمان خود را با اتخاذ راهبردهای بازارمحور دارند، راهگشا باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Market Orientation (Centered) on Business Performance and Urban unit (Integrated) Management

نویسندگان [English]

  • ehsan almasi 1
  • fereshteh shojaee 1
  • mohamad taherirozbahani 2
1 Master's student, business management (marketing orientation), Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
2 Instructor of Public Administration Department, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran
چکیده [English]

Introduction: In highly competitive markets, all the company's units should focus their attention on the customer's desired performance. Market orientation and its effect on business performance is one of the important and central topics in market and customer management. A market-oriented approach causes companies to focus on continuous collection of information related to the needs of target customers and the capabilities of competitors and the use of this information in order to create superior value for customers.
Method: The current research was conducted with the aim of market orientation (orientation) on business performance and management of an urban unit. The method used in this research is descriptive-survey method and applied in terms of purpose and from the field branch. The statistical population of the research is the most important executive bodies in the field of urban management that perform similar and overlapping activities in the field of urban management, such as: municipality, governorate, telecommunications company, water and sewage, gas and regional electricity distribution company; The target sample was selected from among the managers and vice-presidents of these companies and organizations who were familiar with the topic of inter-organizational relations and integrated urban management. According to the size of the statistical population (150 people), the sample size was 108 people using Morgan's table. The sampling method is simple random or systematic. In this research, the standard integrated urban management questionnaires made by Mohaghegh Babaei and Ebrahimi (2015), measuring the business process management with the questionnaire of Mohammadzadeh Ghalejoy and Bidarian (2016) and the standard questionnaire of market orientation by Naror and Slater (1990) were used. In order to check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was calculated, which indicated the satisfactory reliability of the questionnaires.
 Findings: The results indicate that market orientation has a positive and direct effect on the business performance and management of an urban unit. (p>0.05) and the predominant response to all the items was "a lot". Conclusion: The results can be helpful for managers who intend to improve their organization's performance by adopting market-oriented strategies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • market orientation
  • business performance
  • urban unit management and Khorramabad city
اذریان، میلاد؛ حاجی پور شوشتری، عبدالحمید(1400). تاثیر بازارگرایی واکنش پذیر و بازارگرایی فعال بر نوآوری کسب و کار با نقش تعدیل گر انعطاف‌پذیری استراتژیک در شرکت‌های بیمه آسیا. پژوهش‌های علوم مدیریت زمستان 1400 - شماره 9
اسماعیلی نیری، رضا،1399،تاثیر بازارگرایی و کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری.
بابایی، مهناز. ابراهیمی، سعید (1395). مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان. اقتصاد شهری سال اول بهار 1395 شماره1.
جعفری پور، علی (1393) ،بررسی رابطه همسویی بین مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار ،پایان نامه کارشتاسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
حیاتی، مصطفی و عبدالمنافی، سعید و فرجام، سعید،1397،بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار،هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت،تهران.
خجسته پور، فرزاد (۱۳۹۲). مدیریت شفاف منابع انسانی بازار محور: یک مدل کیفی کاربردی. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نور طوبی.
رحیمی، اضغر (1393).  بررسی راهکارهایی برای ایجاد مدیریت واحد(یکپارچه) شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پردیس البرز.
رمضانی شیروانی، زهرا و رمضانی شیروانی، ام البنین،1395،تاثیر بازاریابی بر کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کارکشور،اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز.
سیدکلالی، نادر. طباطبایی‏پور، سید معین.طورانی، مصطفی (1395). بازارگرایی به‎مثابۀ یکی از انواع جهت‏گیری‏های استراتژیک شرکتی: مفهوم، پیشایندها و نتایج. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
شعرباف،محمد(1391)، تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده مبلمان و دکوراسیون منزل،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاداسلامی.
عظیمی، پرنیس (1392) ، تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی  (مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی رشت) ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
قرخلو، مهدی؛ حسینی، سید هادی. (1386). شاخص‌های توسعه پایدار شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 4(8)، 177- 157.
کامیار. غلامرضا (1385). حقوق شهری و شهرسازی. تهران: انتشارات مجد.
محمدی نژاد، زهرا. بخشنده، قاسم. (1401). نقش بازارگرایی و ابعاد آن در بهبود عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط : یک فراتحلیل. توسعه کارافرینی، دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56.
محمدیان، ایوب (1400). پیاده سازی مدل‌های کسب وکار تجارت الکترونیک. انتشارات : ادیبان روز.
میرزائی، رضا،1401،نقش و جایگاه بازاریابی شهری در حکمروایی شهری معاصر،پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران،مشهد.