مدل فرایند جذب سرمایه در شهرداری؛ مبتنی بر مطالعه‌ای آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. hamidehmirshahi5@gmail.com (نویسنده مسئول)

2 دکتری، گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: جذب سرمایه­گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تاثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه‌گذاری در هر استان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. اگر در جامعه ای، سرمایه‌گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می‌شود. طی سال‌های اخیر بستر لازم جهت جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری در شهرداری­ها را فراهم شده است، از این­رو فرایند جذب سرمایه در شهرداری حائز اهمیت و ضروری می­باشد.
روش تحقیق: این پژوهش مبتنی بر یک مطالعه آمیخته اکتشافی بود که جامعه آماری در بخش کیفی افراد متخصص و صاحب نظر و کارشناس در حیطه الگوی مدیریتی در شهرداری و مدیران این حیطه و... بود که با روش نمونه گیری ملاکی شامل ملاک‌های تخصص، سابقه عملیاتی، تدریس و... که پس از مصاحبه با 11 نفر اشباع حاصل شد که با روش ملاکی و بر اساس اصل اشباع انتخاب گردیدند در بخش کمی این تحقیق 385 نفر از کارکنان شهرداری بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری هدفمند در تحقیق مشارکت یافتند.
یافته­ها: یافته­های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در زمینه متغیرهای اثر گذار بر مدل فرایند جذب سرمایه در شهرداری 97 کد باز شناسایی شد که با مقوله بندی و محور بندی حول مقوله مهمتر 33 نشانگر و 6 عامل اصلی شناسایی شد. بر این اساس و بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته در این زمینه، شناخت سرمایه‌گذار، ایجاد مشوق، تامین طرح، چارچوب سازی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، استراتژی‌های نو آورانه، ساختار سازی چند بعدی تجارت، رهبری دیجیتال، اعمال نظارت چد بعدی؛ فرایند پویا، شناخت ظرفیت‌ها، استفاده از منابع، تجربه و دانش مهمترین عوامل علی؛ ارزش و سودآوری ادراک شده مقوله محوری در جذب سرمایه؛ الگوی سیاست گذاری، طراحی ساختاری؛ حمایت‌های دولتی، الگوی حقوقی، کاهش ریسک حمکرانی و عوامل سیاسی مهمترین عوامل زمینه ای؛ بازاریابی، ساختار و بازسازی، فرهنگ سازی، استقلال ساختاری و زیر ساخت سازی مهمترین راهبردها و ایجاد اعتماد، افزایش ظرفیت‌ها، سودآوری سازمانی، بالا رفتن قدرت و اعتبار سازمان نتیجه بکار گرفته شده از راهبردها بر اساس ارزش و سودآوری ادراک شده در جذب سرمایه در شهرداری می‌باشد. 
نتیجه­گیری: مولفه‌های شناسایی شده اثری، شاخص و معنادار بر جذب سرمایه در شهرداری دارند. بنابراین از این مدل می­توان در فرایند جذب سرمایه در شهرداری استفاده نمود. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Capital Attraction Process in the Municipality; Based on a Mixed Study

نویسندگان [English]

  • Hamideh Mirshahi 1
  • Golnar Shojaei Baghini 2
1 Department of Management, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood , Iran
2 Phd, Department of Management, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood , Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Attracting investment in the urban area is an important and influential factor for the progress and prosperity of the urban economy. Investment in each province is influenced by a set of macro factors of the country and specific factors of that province. If in a society, investment is not made to the required extent, economic growth slows down or stops. In recent years, the necessary platform to attract and support investment has been provided, the ground for increasing the participation of the private sector in the matter of investment in municipalities has been provided, hence the process of attracting capital in the municipality is important and necessary.
Methods: This research was based on a mixed exploratory study in which the statistical population in the qualitative section was experts and experts in the field of management model in the municipality and managers in this field, etc., with the criterion sampling method included the criteria of expertise, operational history , teaching, etc., which was achieved after interviewing 11 people, who were selected by the criterion method and based on the principle of saturation. In the quantitative part of this research, 385 municipal employees participated in the research based on Cochran's formula and by purposeful sampling.
Results: The results of exploratory factor analysis in the field of influencing variables on the capital attraction process model in the municipality identified 97 open codes, which were identified by categorizing and centering around the most important category of 33 indicators and 6 main factors. On this basis and based on a semi-structured interview in this field, investor recognition, incentive creation, plan provision, framing, electronic human resource management, innovative strategies, multi-dimensional business structuring, digital leadership, multi-dimensional monitoring. Dynamic process, recognition of capacities, use of resources, experience and knowledge are the most important causal factors; Perceived value and profitability is a central category in attracting capital; Policy model, structural design, Government support, legal model, reducing the risk of cooperation and political factors are the most important contextual factors, Marketing, structure and reconstruction, culture building, structural independence and infrastructure building are the most important strategies and building trust, increasing capacities, organizational profitability, increasing the power and credibility of the organization as a result of the strategies applied based on the perceived value and profitability in Capital attraction is in the municipality.
Discussion: The identified components have an indicative and significant effect on attracting capital in the municipality. Therefore, this model can be used in the process of attracting capital in the municipality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital attraction
  • municipality
  • human resources
  • data-driven theory
اکبریان، رضا (1383)، سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 205، 161 -150.
بازرگان، عباس (1398). مقدمه ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات دیدار.
پیرایش، رضا ؛ رسولی، حسین (1396)بررسی روش‌های جذب سرمایه‌گذار در پروژه هاو طرح‌های عمران شهری،دومین کنفرانس بین المللی تکنیک‌های مدیریت و حسابداری،تهران.
رحمانی، تیمور (۱۳۸۰)، "اقتصاد کلان (جلد دوم)". تهران: انتشارات برادران، چاپ دوم.
شکوری، بهرام (۱۳۹۴)، روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی. روزنامه دنیای اقتصاد، 3550،14.