تدوین مدل هوشمندسازی سازمانی با استفاده از تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. mirasgari@gmail.com

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. tootian_ir@yahoo.com (نویسنده مسیول)

3 دانشیار‌ گروه‌ مدیریت‌ دولتی،‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. hashemzadeh_gh@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: این مطالعه که جهت ارائه مدل هوشمندسازی سازمانی در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بانک ملت انجام شد، از منظر فلسفه پژوهش، تفسیری بوده و رویکرد آن، استقرایی می‌باشد و از منظر هدف، از نوع مطالعات کاربردی است که به روش آمیخته(کیفی وکمی) صورت می‌گیرد
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بوده وجامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و حوزه بانکداری هوشمند در بانک ملت بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 13 مصاحبه شونده انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از نظرات 335 نفر از کارکنان بانک ملت استان تهران بهره گرفته شد. جهت جمع آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی محتوایی آن توسط اساتید مدیریت دانشگاه و روایی پایایی آن باآزمون آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه و روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از آزمون‌های آماری و مدل اندازه گیری استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در آمار توصیفی و استنباطی SPSS و SmartPLS بودند
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند هوشمندسازی سازمانی شامل چهار مولفه اصلاحات استراتژیک، توانمندی علمی، خدمت رسانی هوشمند و تحولات دیجیتالی می‌باشد. همچنین در اولویت بندی مولفه ها، تحولات دیجیتال در رتبه اول قرار گرفت.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادندموفقیت بانک ملت با هوشمندسازی و همچنین تحولات دیجیتال ارتباط مستقیم دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Organizational Intelligence Model Using Foundation Data Analysis (Study Case: Bank Mellat Branches in Tehran)

نویسندگان [English]

  • seyed ali mirasgari 1
  • sedigheh tootian 2
  • Ghilamreza memarzadehtehran 3
  • Gholamreza Hashemzadeh khorasgani 4
1 Science and Research Branch Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of management, College of Humanities East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran(
3 Associate Professor of Government Management Department, Faculty of Management and Economics, Azad Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Azad University
چکیده [English]

Introduction and purpose: This study, which was conducted to present the organizational intelligence model in line with the general policies of the 6th Development Plan in Bank Mellat, from the perspective of the research philosophy, is interpretive and its approach is inductive, and from the perspective of the purpose, it is of the type of applied studies. which is done in a mixed method (qualitative and quantitative).
Method: the descriptive-survey research method is practical in terms of purpose, and the statistical community in the qualitative department were university experts and smart banking experts in Bank Mellat, who were selected using the purposeful sampling method and the principle of saturation. 13 interviewees were selected. In the quantitative part, the opinions of 335 employees of Mellat Bank of Tehran province were used. Semi-structured interviews and researcher-made questionnaires were used to collect data. Its content validity was confirmed by university management professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. For data analysis, interview technique and thematic analysis method were used in the qualitative part, and statistical tests and measurement model were used in the quantitative part. The software used in descriptive and inferential statistics were SPSS and SmartPLS
Findings: The findings showed that organizational intelligence includes four components of strategic reforms, scientific capability, intelligent service delivery and digital transformations. Also, in the prioritization of components, digital transformations were ranked first.
Conclusion: The results showed that Bank Mellat's success is directly related to smartness as well as digital developments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligentization
  • digital transformation
  • Mellat Bank
انصاری سامانی، حبیب؛ سهیلی، رضا؛ امامی میبدی، محمدرضا و فاریابی، صادق (1397). نقش تجارت الکترونیک در دست یابی به توسعه پایداردر ایران2005-2016، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش‌ها و راهکارها، بروجرد.
حقیقت شعار اصل، فرزام و هاشمی دیزج، عبدالرحیم (1399). بررسی رابطه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT با رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه یافته، چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران، ایلام.
سلطانی نژاد، مهدی؛ فتحی هفشجانی، کیامرث؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا و علیرضائی، ابوتراب (1400). ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 12(47).
شاه ویسی، فرهاد؛ طارمی، شهرام؛ خیراللهی، فرشید و طاهر ابادی، علی اصغر. (1399). ارائه مدل بهبود عملکرد مالی بانک‌ها بر مبنای فناوریهای نوین مالی، دانش حسابداری مالی، 7(4)، 57-96.
رضائی، امین؛ فاتحی راد، نوید ؛ شکوه، زهرا و مهدی زاده، سمانه (1399). بانکداری پایدار در چهارچوب گفتمان توسعه پایدار، دهمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران.
رضایی، صلاح؛ میرعابدینی، سیدجواد و ابطحی، عطااله (1397). عوامل مؤثر بر پیاده سازی هوشمندی کسب وکار در صنعت بانکداری ایران، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6(23)، 33-81.
مردانی, محمدرضا, & منصوری, الهه. (1395). شناسایی شاخص‌های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت (مطالعه موردی: وزارت کشور). توسعه اجتماعی, 10(4), 171-196. doi: 10.22055/qjsd.2016.12383
قربانی، محبوبه، باب الحوائجی، فهیمه، نوشین فرد، فاطمه (1396). شاخص‌های پایداری برای کتابخانه‌های سبز، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(1).
کریمی، مهری (1399). تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، تبریز.
کریمی، مهناز، فقیهی، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر (1398). هوش سازمانی: شناسایی مولفه‌ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(1).
تقوا، محمد، تقوی فرد مریم، زین الدینی، محمود (1396). مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فرا ترکیب. فصلنامه مدیریت کسب و کار هوشمند.دوره 6، شماره 21،
یعقوبی، م. و ولی زاده، ن، 1394 . رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحی: تحلیل بومشناختی انسانی در بخش جنوبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه. پایاننامه- کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس: 10