تاثیر آنومیک سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران. taheriiroozbahani@gmail.com (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:تحقیق حاضر با هدف تاثیر آنومیک سازمانی بر بهره‌وری سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری شهرستان بروجرد، انجام شد.
روش پژوهش:روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهرستان بروجرد بود، که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 1100 نفر می باشند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 285 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد آنومی سازمانی لارا و روردریگوئز (2007)،  بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) و تعهد سازمانی مایر و آلن (1990)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود.
یافته‌ها:جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین امتیاز و در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 21 و PLS3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که آنومیک سازمانی بر بهره‌وری سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Anomics on Human Resource Productivity by Explaining the Mediating Role of Organizational Commitment (Case of Study: Boroujard City Municipality)

نویسندگان [English]

  • mahtab shamsipour 1
  • mohamad taherirozbahani 2
2 Instructor of Public Administration Department, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: The current research was carried out with the aim of the effect of organizational anomics on organizational productivity by explaining the mediating role of organizational commitment in the municipality of Borujerd city.
Method: The method used in this research was a descriptive-survey method and applied in terms of purpose and from the field branch. The statistical population studied was the municipal employees of Borujerd city, whose number is 1100 at the time of the research. Using Cochran's sample size formula, 285 people were selected as a sample by simple random sampling. In this research, the standard questionnaires of Lara and Rodriguez (2007), Hersey and Goldsmith (1980) and Mayer and Allen (1990) organizational commitment were used. In order to check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and combined reliability (CR) were calculated, which indicated the satisfactory reliability of the questionnaires.
Findings: In order to analyze the data, descriptive statistics including: mean, standard deviation, minimum and maximum score, and structural equations were used in the inferential statistics section using SPSS version 21 and PLS3 software. The results indicate that organizational anomics has an effect on organizational productivity by explaining the mediating role of organizational commitment in Borujerd city municipality.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational anomics
  • organizational productivity
  • organizational commitment
  • municipality
امراللهی، ناهید. نیکنام، منصور. (1398)، تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)، مدیریت منابع انسانی پایدار، دوره 1، شماره 1.
اله دادی، اسماعیل. (1391)، فرهنگ سازمانی، مجله مدیریت، شماره ی 68-67.
انتصار فومنی، غلامحسین. (1394)، رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. نشریه علمی مدیریت بهره وری. دوره 9. سال هشتم. شماره 32.
پریسایی، مهرداد. قشقایی، مریم. نوروزی، مریم. چراغی شیرازی، زهرا. (1394)، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است. جا معه آماری مورد بررسی کلیه شرکتهای فعال در سطح شهرستان شیراز. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار.
پیری بنه، علی النقی. (1398)، تأثیر استراتژی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجیگری تعهد سازمانی (مطالعه موردی :سازمان نظام مهندسی استان اردبیل). دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی. دانشگاه تهران.
جوادی، مرضیه. جعفری، مهرنوش. (1392)، رابطه تعهد سازمانی و بهره‌وری در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره ،10 شماره .7
حسینی، میرابراهیم. دهقان، سید امین. داروغه عارفی، ناهید. علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1397)، به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش.
حمیدی، یداله. طوسی، زهرا. تاپاک، لیلی. (1397)، رابطه قابلیت های فردی و بهبود کیفیت و بهره وری سازمانی، ارگونومی ،  صفحه 11 تا صفحه 18.
رمضانی، فریبرز. مودی، داود. کشتی دار، محمد. (1398)، رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه علوم ورزشی. دوره 11. شماره 3. صفحه 59-72.
سپهوند، رضا. عارف نژاد، محسن. زارع، فرجام. سپهوند، مهدیه. (1398)، اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان). مدیریت در دانشگاه اسلامی 18 / سال هشتم، شماره 2/ پاییز و زمستان 139
شریفی اصل، زهره. چابک، علی. حاتمی زاده، نیکتا. رضا سرلطانی، پوریا. (1391)، رابطه تعهد سازمانی با بهرره‌وری اعضای گروه توان بخشی: مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی"، مراقبتهای نوین، سال 9، شماره 2، صص 119-136.
شکرزاده، صادق. (1391)، تعهد در سازمان های آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هشتم، شماره 32 .
فعال، آرمین؛ علی دوست، ابراهیم. جلالی فراهانی، مجید. (1395)، رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با بهره‌وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی. 5(3). 37-45.
مهرابیان، فردین. نصیریپور، امیراشکان. فرمانبر، ربیع الله. کشاورز محمدیان، سکینه. (1395)، تعیین عوامل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در علوم پزشکی، 3(2). 58-63.
موسوی، سیدنجم الدین. شریعتنژاد، علی. عارف، محسن. (1396).  شناسایی و اولویتبندی عوامل ایجادکنندة آنومی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از فن دلفی فازی مدیریت سازمانهای دولتی، سال چهارم، ش 6
نصیری ولک نی، فخرالسادات. قلتاش، عباس. سرچهانی، زهرا. (1394). رابطه توانمندسازی کارکنان با عملکرد شغلی و بهره‌وری نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان فارس، مدیریت بر آموزش سازمانها، سال 4، شماره 2، صص 63-90