نقش شهرداری ها در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار شهری با تاکید بر درآمد حاصل از وجوه و اموال(مورد مطالعه: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2. دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ایران (m.gharabaghi1397@gmail.com).

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ایران (malekhoseini@yahoo.com).

3 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامی ،ملایر ،ایران

چکیده

آنچه تمامی شهرداری‌ها در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد ساختاری نظام‌یافته و منسجم است که منجر به کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری شود. از مسائل مهمی که در اکثر شهرهای جهان مورد بحث و تمرکز می‌باشد؛ کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. هدف پژوهش، بررسی نقش شهرداری‌ها در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار شهری با توجه به ظرفیت‌های محیطی و شهری شهر همدان بود. روش تحقیق به‌صورت توصیفی - تحلیلی بوده و داده‌ها به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از متخصصان در زمینه موضوع بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، منطقه(1) با بیشترین امتیاز (0.482) در اولویت اول و مناطق 3 و 2 و 4 به ترتیب با امتیاز (0.202)، (0.199) و (0.117)، در اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم قرار می‌گیرند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of municipalities in creating sustainable urban employment and income with an emphasis on income from funds and property (Study case: Hamadan city)

نویسندگان [English]

  • majid gharabaghi 1
  • abas malekhoseini 2
  • Majid Shams 3
1 طالقانی فرهنگ
3 Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University
چکیده [English]

What all municipalities are looking for in the field of income is to create a systematic and coherent structure that will lead to sustainable income for the municipality. One of the important issues that are discussed and focused on in most cities of the world is earning a stable income to cover the cost of urban services. The aim of the research was to investigate the role of municipalities in creating sustainable urban employment and income, considering the environmental and urban capacities of Hamadan city. The research method is descriptive-analytical, and the data was collected by documentary and field method (questionnaire). The statistical population of the research was 20 specialists. Data analysis was done using AHP hierarchical analysis process. The research results showed that in relation to the research topic, region (1) with the highest score (0.482) in the first priority and regions 3, 2 and 4 with scores (0.202), (0.199) and (0.117) respectively, in the priorities They are placed next.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban governance
  • Sustainable income
  • AHP
  • Hamedan