ارائه مدل اثر بخشی آموزه های محیط زیستی و بهداشتی بر رفتار شهروندی ورزشکاران استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود . شاهرود . ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در کشور ما که نسل جوان  ورزشکار درصد بالایی از جمعیت را تشکیل می‌دهد آموزش محیط زیست می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر ارائه مدل اثر بخشی آموزه های محیط زیستی  و بهداشتی بر رفتار شهروندی  ورزشکاران استان سمنان است.  این تحقیق به لحاظ خروجی‌ها، از نوع کاربردی و به لحاظ روش بررسی داده‌ها از نوع توصیفی – تحلیل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ورزشکاران استان سمنان به عنوان پایلوت تحقیق هستند.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد قبول بوده است .ازمدل یابی  معادلات ساختاری برای طراحی مدل استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزه های آموزه های محیط زیستی  و بهداشتی بر رفتار شهروندی  ورزشکاران موثر است و مدل دارای  برازش کافی و مطلوب می باشد. بنابراین علیرغم‌ وجود آگاهی‌ و نگرش نســبتا مناســب‌ نسبت‌ به‌ محیط‌ زیست‌، اکثریت‌ افراد به‌ لحاظ رفتار زیســت‌ محیطی‌، عملکرد ضعیفی‌ داشته‌‌اند. بنابراین‌ برخورداری‌ از آگاهی‌ زیست‌ محیطی‌ نمی‌‌تواند تضمینی‌ برای‌ انجام رفتار زیست‌ محیطی‌ باشد، بلکه‌ در این‌ میان نیازمند شرایط‌ و ساختار اجتماعی‌ ترغیب‌ کننده و تسهیل‌ کننده انجام رفتارهای‌ زیست‌ محیطی‌ وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of the effectiveness of environmental and health teachings on the citizenship behavior of athletes in Semnan province

نویسندگان [English]

  • mohamad jalali 1
  • seyed mostafa tayebisani 2
  • lobat taghavi 3
1 PhD student in Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch. Shahrood Iran
2 Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood. Iran
3 Assistant Professor, Department of Environment, Islamic Azad University, Tehran Branch. Tehran . Iran
چکیده [English]

Abstract: In our country, where the young generation of athletes constitutes a high percentage of the population, environmental education can have a significant effect on strengthening environmental culture and achieving sustainable development goals. The purpose of the present study is to provide a model of the effectiveness of environmental and health teachings on the citizenship behavior of athletes in Semnan province. This research is of applied type in terms of outputs and descriptive-analytical in terms of data review method. The statistical research community of athletes in Semnan Province is the pilot of the research. The research tool was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability have been accepted. Structural equation modeling was used to design the model. The results showed that the teachings of environmental and health teachings on the citizenship behavior of athletes is effective and the model has sufficient and favorable fit. Therefore, despite the existence of awareness and a relatively appropriate attitude towards the environment, the majority of people have performed poorly in terms of environmental behavior. Therefore, having environmental awareness cannot be a guarantee for environmental behavior, but in the meantime, there is a need for conditions and social structure that encourage and facilitate environmental behavior.
                                                                             
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental teachings
  • health
  • athletes
  • citizenship behavio