نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در دوران ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ، نه‌تنها ﻫﻮﻳـﺖ ﺷـﻬﺮی و ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آن را دست‌خوش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی را ﻫـﻢ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ (رﻓﻴﻌﻴـﺎن و ﺗﺎﺟـﺪار، 1387). کشورهای مختلف امروزه دریافته‌اند که یکی از کارکردها و استراتژی‌های بسیار مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم در امور مختلف از جمله امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی، آموزشی و تربیتی و فرهنگی است (لطفی، عدالتخواه، میرزایی و وزیرپور 1388؛ زیاری زندوی، آقاجانی و مقدم 1388). هدف اصلی پژوهش کنونی نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی شهروندان می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی - همبستگی می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای می‌باشد و با استفاده از فرمول کوکران در کل 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.
یافته‌ها: یافته هانشان می‌دهد که بین متغیر مدیریت محله و بعد مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان‌دهنده رابطه دو متغیر و تأثیر مدیریت محله در مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معنی‌داری وجود داشته و این رابطه در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی‌دار می‌باشد این رابطه بین مؤلفه‌های عمرانی، برنامه‌های ایمنی، رفاه اجتماعی و نظارتی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی‌دار می‌باشد ولی بین مؤلفه زیست‌محیطی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از 05/0 رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of local management on social contribution of Tehran

چکیده [English]

Abstract  
Introduction and Objective: The purpose of this study is to identify the role of neighborhood management in the social participation of citizens. Our study’s population included all residents of Tehran district 3 and among them, 400 people were selected through random sampling method. In order to identify the role of neighborhood management in the social participation of citizens, we used questionnaire as a research tool.  A questionnaire of 47 questions is designed as a package, and each of the five-choice questions were scored by Likert scales. Before distributing the questionnaire and in order to assess the validity of questions, the questionnaire was experimentally distributed among 30 people of the population.
Methods: In this study, Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the test. Out of a total of 453 distributed questionnaires in the Community, 400 questionnaires were returned. The data extracted were analyzed using SPSS software. The results showed a significant positive relationship between the management of neighborhood and social participation of citizens.
Findings: The results also suggested that there is a relationship between all elements of citizens’ participation and neighborhood management. When this relationship lies between developmental, social welfare and surveillance categories and safety programs, it is meaningful at the alpha level of less than 0.01. But when it lies between environmental categories and neighborhood management, at the alpha level of less than 0.05 that relationship is meaningful. Regression results showed that neighborhood management has an impact on social participation of citizens and on all aspects of social participation of citizens, and also that neighborhood management is a predictor of citizens’ social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Neighborhood
  • neighborhood management
  • Citical management
  • participation
  • social participation of citizens