بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: چند دهه است که کشورهای توسعه‌یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری، توسعه محله‌ای را در قالب فرآیندی مشارکتی و دموکراتیک و منطبق با نیازهای ساکنان شهر در محور برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بر همین اساس مدیریت شهری تهران با آگاهی از نقش مؤثر برنامه‌ریزی‌های محلی در توسعه پایدار شهری، اقدام به اجرای طرح ناحیه محوری نموده است. پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت اجرای طرح ناحیه محوری، به نقشی که این طرح در توسعه پایدار محله‌ای ایفا کرده، بپردازد.
روش پژوهش: این طرح به روش پیمایش در بین محلات منطقه 5 شهر تهران انجام شده و به کمک پرسش‌نامه، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بین کلیه اعضای شورایاری محلات 29 گانه این منطقه گردآوری شد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیش‌ترین موفقیت طرح در افزایش قابل ملاحظه ارتباط بین مردم و مدیران شهری، رضایت شهروندان از مدیریت، ارائه آسان‌تر خدمات به شهروندان، افزایش همکاری شهروندان با مسئولان محلی و افزایش مشارکت مردم در امور شهر و در مقابل کمترین میزان موفقیت طرح در واگذاری امور شهری از شهرداری مناطق به نواحی بوده است.
نتیجه‌گیری: طرح ناحیه محوری نقش بسزایی در توسعه پایدار شهری دارد. بدین ترتیب توجه به سرمایه اجتماعی موجود در محله موجب افزایش میزان مشارکت شهروندان در برنامه‌های شهری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To study of the execution role of region oriented plan of Tehran municipality over sustainable development of neighborhood

چکیده [English]

Introduction & Objective: Since some decades ago, developed countries have concentrated on place development issue in from of participation, democratic process in congruence with the needs of the inhabitants. Accordingly, Urban managing of Tehran, being aware of the effective role of local planning in sustainable urban development, have taken measures for execution of area oriented plan.  The present research tries, in addition to evaluation of social factors affecting success of the area oriented plan, to illuminate the role of this plane in sustainable place development.
Methods: This plan has been conducted through survey among urban 5 regions of Tehran and the required information was gathered with the help of a questionnaire from all members of consultative assistance of the 29 places of the said region.
Findings: The findings acquired from the research showed that the highest success rate of the plan in significantly increased communication between people and urban managers, satisfaction of people with the managers, easier access citizens to services, increased communication between people with local authorities and increased participation of people in urban affairs and in the contrary , they considered the lowest success rate of the plan in assignment of the urban affair of the municipalities of the regions to areas.
Conclusions: Place oriented plan has significant role in sustainable urban development. Thus, attention to the social capital present in the place would result in increased participation rate of people in urban programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable place development
  • Public Participation
  • Social Capital
  • Urban Management
  • Area oriented plan