مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: طی نیم قرن اخیر، یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور، رشد فزاینده تعداد شهرها و همچنین تبدیل مراکز روستایی به نقاط منفصل شهری است؛ این امر باعث بر هم خوردن تعادل توزیع فضایی جمعیت و برنامه ریزی می‌شود و آسیب‌های اجتماعی وسیعی از آن مترتب است. با توجه به عدم وجود هم‌خوانی در این نقاط جمعیتی در زمینه عوامل متعددی چون عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ، الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها منجر به ایجاد مشکلات عدیده برای مدیریت شهری خواهد شد. از سوی دیگر عدم وجود ضوابط و مقررات یکسان در نقاط شهری و روستایی باعث اختلافات اساسی در نحوه مدیریت این نقاط است که خود عاملی در جهت ایجاد تعارضات خواهد بود. وجود چنین مشکلاتی، مدیریت شهری را در انجام وظایف محوله خود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد. لذا با برنامه ریزی دقیق جهت تعدیل تعارضات پیش آمده می‌توان خدمات بهتری به شهروندان پیشین و جدید ارائه نمود. پدیده الحاق نقاط روستایی به محدوده شهری، اخیراً در روند تهیه و تصویب طرح حوزه‌های شهری استان تهران به صورت چشمگیری گریبان گیر شهرهای این استان گردیده است. لذا این پژوهش با مورد کاوی شهر اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرهای استان تهران در صدد بررسی نقش مدیریت شهری و ارائه راهکاری موثر جهت تعدیل این تعارضات می‌باشد.
روش پژوهش:  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع از جمله مشاهده و تکمیل پرسشنامه در جامعه آماری مسئولین و کارشناسان به آزمون فرضیه مورد نظر می‌پردازد. لذا با روش نمونه گیری گروهی 9 نفر از کلیدی‌ترین مسئولین ارشد استانی و شهرستانی شناسایی که پژوهشگر با اخذ پرسشنامه از آنان و همچنین 21 کارشناس خبره دستگاه‌های تخصصی استان ، تعداد 30 پرسشنامه را تکمیل نمود.
یافته‌ها و نتیجه گیری:  بر اساس نتایج پژوهش در می بابیم مدیریت شهری دارای نقشی اساسی در حل تعارضات حاصل از الحاق نقاط شهری به روستایی است و با رویکرد قانون مدار و مدیریت مبتنی بر قانون در تعدیل و یا حل تعارضات موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Management in Annexed Village into Urban Area (Case study: Islamshahr and Shatareh)

چکیده [English]

Research Introduction: In the past half a century the effect of rapid urbanization on the structure of space and population have been observed, the ever growing number of cities and the alteration of village centers into scattered urban areas. This alternative has turned over the balance of space distribution of the population which causes massive social harm.
accession rural areas to urban areas causes countless urban management problems, considering that when it comes to social, economic and culture element, there is no compatibility in these populated areas.
On the other hand lack of unified rules and regelation in urban and rural areas causes fundamental disagreement in managing this areas which in turn will be the cause of difficulties.
Existence of these type of difficulties causes problem which effects urban management to perform its duties. Better services could be provided the current and old citizens with accurate planning towards reducing these problems. recently the process of preparation and passing “ the design of urban district of tehran province plan” and the phenomena of accession of rural areas to the urban areas are effecting the cities of this province.  So this research by study of Islamshahr, one of the biggest cities of Tehran province try to investigate the role of urban management and offer an effective way to mitigate these conflicts.
Method: This study uses analytic and descriptive methods with the help of vast documented studies and field studies such as questionnaire regarding the fundamental research question.
The statistical community (officials and experts) in order to test the hypothesis with group sampling method, the researcher has identified official of province and the cities as well as 21 skilled experts, 30 questionnaires have been completed.
Results and Conclusion: The results of this study will show urban management has a key role in resolving conflicts  incorporation rural into urban areas and urban management with rule-based approach and  management based on the law is effective for adjustment or conflicting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • urban areas
  • Rural areas
  • Islamshahr
  • Shatareh