تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. اما مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تأثیر‌گذار، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به قابلیت‌های بالقوه شهرستان سروآباد در زمینه گردشگری که مهم‌ترین منطقه استان کردستان از لحاظ اهمیت و تعدد جاذبه‌های طبیعی و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و قابلیت فراوان برای جذب گردشگر می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری در این منطقه در راستای اهداف توسعه پایدار گام برداشت و توان‌های مثبت گردشگری را به حداکثر و توان‌های منفی را به حداقل رساند.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. برای مشخص کردن عوامل تأثیر‌گذار بر گردشگری پایدار از روش تحلیل فازی TOPSIS استفاده شده است. این تکنیک بر اساس این مفهوم ایجاد شده است که گزینه‌های مناسب گزینه‌هایی هستند که حداقل فاصله را نسبت به راه حل ایده‌آل مثبت و دورترین فاصله را نسبت به راه حل ایده‌آل منفی داشته باشند. در این پژوهش جامعه آماری شهرستان سروآباد می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش دهستان‌های این شهرستان است که معرف جامعه آماری است.
یافته‌ها: تأثیر‌گذارترین عامل در توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد توجه به زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. این منطقه دارای تعداد جاذبه‌های گردشگری زیادی است، ولی با توجه به شرایط زیر ساخت‌ها و ویژگی جغرافیایی و توپوگرافی منطقه بدون زیر ساخت مناسب بازدید از این جاذبه‌ها امکان پذیر نمی‌باشد.
نتیجه گیری: در تحلیل انجام شده دهستان اورامان تخت که دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی می‌باشد، به دلیل فقدان زیر ساخت مناسب در رتبه پایین قرار گرفته است و این نشان دهنده لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت زیر ساخت در این شهرستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis effective factors on development of sustainable tourism in Sarvabad town using TOPSIS model

چکیده [English]

Introduction and Objective: Recently tourism has become one of the requirement in human being life and the most important and professional industry service in the world. Therefore it provides us these opportunities to be hopeful in using advantageous of tourism.  But this major can be possible when we consider effective factors on planning and management strategy.
Because of different potentialities in tourism such as variety of natural attractive places and located Uraman-Takht in this region,   Sarvabad is the most interesting area in Kurdistan province. Therefore based on it's special geography position and different potentialities in attracting tourist, it is easy to have sustainable development and increase the positive abilities of tourism.  But for this we need to have a professional   management and planning for tourism.
Method: Our method in this research is descriptive and analysis and for determining the effective factors on development sustainable tourism we use phase analysis of TOPSIS.  Based on these method proper factors are those that have a minimum distance from ideal positive solution and have a maximum distance from ideal negative solution.  
Findings: From our analysis the most effective factor on sustainable development tourism in Sarvabad is improving state of infrastructure.  This area is full of interesting places but unfortunately due to not having suitable infrastructure and topography situation it is not easy to visit them.
Results: We found that some places such as Uraman-Tahkt has different interesting touristic places but owing to have a weak infrastructure it is in lower order and it shows that having a special attention on infrastructure is mandatory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable development
  • Sustainable Tourism
  • Sarvabad
  • TOPSIS