تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تمامی شهرهای کشور، با مشکلات و معضلات اجتماعی متفاوتی روبرو می‌باشند، که هر قدر اندازه شهر بزرگ‌تر و جمعیت آن ناهمگن‌تر باشد این معضلات نمود بیشتری خواهند داشت. شهر بروجرد به عنوان شهری متوسط و دومین شهر مهم استان لرستان، به واسطه داشتن جمعیت مهاجر و بافت فرسوده (قدیمی و حاشیه)، دارای معضلات اجتماعی مختلفی می‌باشد که در هر ناحیه شهری، مشکلات خاصی گریبان گیر ساکنین این نواحی می‌باشد، بنابراین ابتدا، باید مشکلات بارز هر ناحیه مشخص شده و سپس در رفع آن گام برداشت. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت سریع شهرها، برنامه ریزی برای آن‌ها بسیار مهم می‌باشد، که در این زمینه ایجاد چشم انداز با توجه به شرایط فعلی، برای سال‌های آینده شهر می‌تواند راهگشا باشد. چرا که چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی، ‌که مجموعه اهداف یک برنامه مشترک، به شنونده انتقال داده می‌شود، از این رو، دو ویژگی ایماژ برانگیزی و نام گذاری نمادین شهر/ محله، از خصایص مهم یک بیانیه چشم انداز محسوب می‌شوند.
هدف از مطالعه حاضر، شناخت نقطه نظرات، نیازها و مسائل و مشکلات شهر از دیدگاه مردم و مسئولان و بررسی اسناد طرح‌های توسعه شهری و تهیه و تدوین چشم انداز توسعه آتی شهر و ارائه راهبردهای حل مشکل می‌باشد.
روش پژوهش: نوع پژوهش با توجه به ماهیت آن، کاربردی می‌باشد و روش پژوهش آن، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده، که از طریق مطالعات میدانی، همچنین تکمیل پرسشنامه انجام شده است، حجم نمونه و تعداد آن از روش کوکران تعیین و پرسش شوندگان از روش تصادفی انتخاب شده‌اند. پرسشنامه میان جمعیت ساکن شهر توزیع گردید که جهت تحلیل فضایی و توصیفی کار، از نرم افزارهای Excel , GIS، نیز استفاده شده و در نهایت با توجه به محدودیت‌ها و توانمندی‌های شهر بروجرد، به بیانیه چشم انداز پرداخته شده است.
نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ناحیه هفت شهر بروجرد با 24 درصد، بیشترین مشکلات و معضلات را احساس می‌کنند و پس از آن، ساکنین ناحیه سه این شهر، ‌با 20 درصد، در ردیف بعدی قرار گرفته‌اند.
راهبردهای برتر جهت حل مشکلات، استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، مدیریت منسجم و یکپارچه شهری، بهره گیری از نیروی متخصص و مشارکت مردم در حل این معضلات و مشکلات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social areas analysis of Boroujerd city

چکیده [English]

Introduction and Aim: all of cities in our countries have been faced social problems. Whatever the size of city is large and the population is more heterogeneous,   these problems are more rather than other cities. Borujerd city is the second city of Lorestan province.  Boroujerd have the various social problems due to immigrant populations and old fabric (old and margins). Therefore, at first should be known obvious problem in any area. On the other hand, according to the rapid development of cities, planning for them is very important. Creating a prospect for future of city is helpful. The prospect is the image of the final destination. So, Two symbolic features "city & district" are the most important characterizes of this prospect. The purpose of this research is, recognition the views, needs and problems from the perspective of the people and city officials. Also, studying the urban development plans and presenting the city's future development prospects and strategies for solving of problem are other purposes in this research.
Method: this research is applied. Its research methods, is "descriptive – analytical". The method of data collected is field and questionnaire. In this research has been used from Cochran method to determine sample size. Also, has been used from Excel and
GIS software for analyzing of spatial. At finally, was created the prospect according to limits and capabilities of Boroujerd.
Results:  the finding of research show that the 7 district of Boroujerd have the most of problems (24 percentage), after that the 3 district is second rank with 20%. The main strategies are: using of public transportation, integrated urban management and using from experts and participation of people in solving the problems and difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematic areas
  • Urban Problems
  • urban perspective