عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف:در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، توزیع فضایی جمعیت نامتناسب است و تمرکز جمعیت در چند مرکز کلان شهر و بزرگ شدن یک یا چند شهر، در مقابل شمار چشمگیری از سکونتگاه‌های کوچک، دولت‌ها را با انگیزه‌های گوناگون به سیاست‌های پیشگیری از این پدیده فراخوانده است. در بیشتر این کشورها، توجه برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی - کالبدی جمعیت و فعالیت با هدف توازن بخشیدن به نظام سکونتگاهی، مهار رشد ناهنجار کلان شهرها، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و دوگانگی شهری - روستایی به اتخاذ راهبردهای متفاوتی در زمینه توزیع جمعیت و شهرنشینی منجر شده است. یکی از مهم‌ترین راهبردهای موجود در این خصوص، توجه به تقویت شهرهایی با اندازه متوسط و حمایت از ایجاد این گونه شهرها در شبکه شهری کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تقویت نقش بررسی توانایی‌های شهرهای میانی و کوچک در استان لرستان برای تقویت نقش آن‌ها و در نتیجه توسعه این شهرها و جلوگیری از پدیده ماکروسفالی شهر خرم آباد در سطح استان می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، کاربردی می‌باشد و روش پژوهش، در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد که داده‌های آن به صورت کتابخانه ای (کتب، مقالات و اینترنت) گردآوری شده است.
نتیجه گیری: به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت در شهر خرم آباد (مرکز استان لرستان) و به تبع آن، اجتناب از پدیده گسیختگی و گستردگی کالبدی شهر، تقویت شهرهای میانی و کوچک جهت جذب جمعیت و ایجاد تعادل جمعیتی در منطقه الزامی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial justice with Strengthen of mediate cities roles

چکیده [English]

Introduction and Aim: in developing countries isn’t appropriate spatial distribution.  The population has focused in macro cities and there is many small towns. So this is encourage government that to prevent this phenomenon. Attention of planner to physical – spatial decentralization and preventing form inappropriate growth of cities has been led to preparation different strategies about distribution of population and urbanization in developing countries. One of the important strategies about this problem is Strengthen of mediate cities in urban network. The purpose of this research is, studying of mediate cities roles in order to strengthen of them and preventing from Macrocephaly phenomenon in Khoram abad city in lorestan province.
Method: the method of research is "descriptive – analytical. Also has been done library (using of books, papers, internet and etc) and field (questionnaire, view).
Results: Strengthen of mediate cities and creating balance of population is necessary in order to preventing of increased population in Khoram abad city (the center of province).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediate cities
  • small cities
  • Lorestan province