موانع ساختاری و سیاسی تغییر نقش شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی خدماتی _ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت شهری تهران از زمان شکل‌گیری شوراهای محلی تاکنون، به دلیل ارتباط با ساختارهای اجتماعی شهر و شهروندان و همچنین به دلیل درک نارسایی‌های رو به رشد و زیاد از حد اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و زیست شهری به تدریج رویکردی اجتماع محور در پیش گرفته است، می‌توان این تغییر نگرش را در پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) مدیریت شهری با محوریت شهرداری در تابعیت از شرایط جهانی و پیش رفتن به سوی حکمروایی خوب شهری تعبیر کرد، این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که: «چه عواملی باعث شده مدیریت شهری تهران در پی تغییر نقش شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی خدماتی- اجتماعی باشد و موانع ساختاری و سیاسی فرا روی این تغییر رویه کدامند؟ گام‌های اساسی برای عملیاتی کردن رویکرد شهرداری به منزله نهاد اجتماعی چیست؟ در این راستا ضمن ارزیابی زمینه‌های این تغییر رویه و نگرش در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت شهری تهران، به چالش‌های فرا روی آن در حوزه سیاسی و ساختاری پرداخته شده است.»
روش پژوهش: روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری شده‌اند.روش‌های تحلیل در این نوشتار، روش‌های تحلیل محتوی و روش‌های تأویلی-تفسیری است.محدوده مکانی مورد بررسی این پژوهش، محدوده شهری تهران است که حوزه مأموریت شهرداری تهران می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع این اقدام و الزام به دو حوزه درون سازمانی «شهرداری و شورا» و برون سازمانی «دولت و سایر ساختارهای حاکمیتی» بر می‌گردد.این موانع از یک سو مستلزم بازنگری در روابط درون سازمانی شهرداری تهران و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و از سوی دیگر مستلزم تحول در رابطه دولت و مدیریت شهری تهران است.عدم واگذاری مأموریت‌ها و تصدی‌های اجرایی به مدیران محلی سبب، تعارض ساختاری و تداخل مأموریت‌ها.
نتیجه گیری: مشاهدات و گزارش‌ها نشان می‌دهد عدم واگذاری مأموریت‌ها و تصدی‌های اجرایی به مدیران محلی سبب تعارض ساختاری و تداخل مأموریت‌ها شده است.بنابراین تغییر رویه‌های مدیریت ملی و محلی ناشی از آینده نگری نبوده، بلکه بیشتر در پی تحولات و انباشت نارسایی‌ها، ناچار به بازنگری در اداره امور بوده است.شهرداری‌ها و شوراهای مدیریت‌های محلی نیز نیازمند تحول ساختاری و نهادی هستند که شاخص‌های آن در راستای شهر انسان گرا و حکمروایی خوب شهری، ارتقاء بهره‌وری و شهروند محوری برنامه‌ها و بودجه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political and structural barriers to change the role of municipality from services provider to socio-services agent

چکیده [English]

One of the most important challenges facing municipalities as a key element in urban management is how to organize relationship with administrative and operational organization that located in a city.
Local integrated management implemented just in a case of creating and adjusting a relationship between municipality and other organization as well as local and national division of works. Although the history  of municipality-oriented urban management system exceeded more than 100 years, but because of deficiency in political and institutional structure’s and also reliance on oil revenues Couse to institutionalizing the concentrated system in managing of countries affairs.. this situation seriously in conflict with urban sustainability and good governance principles.
Urban management in Tehran from starting point of forming of councils till now has taken a community-based approach because of relationship with social structure’s and also perception of daily exceeding socio cultural, economic and environmental problems. Apart from greatly exaggerated out comes, we could see this change in attitude in accepting of corporate social responsibilities(CSR) in municipality oriented urban management that is in compliance with the global  situation and going ahead toward  good governance pattern.
This study in addition to assessment of the context of this attitude change in urban management try to analysis challenges facing to the political and structural arena in Tehran. Methodology in this article is analytical and the needed data gathered by documentary methods.
The results of study shows that the most important necessity to achieve the optimized and defined situation in urban management is to review in inter and intra organization relationship in municipality of Tehran in compliance with CSR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • CSR
  • Social responsibility
  • Decentralization
  • local requirement
  • local councils