ارزیابی اثربخشی اجرای نظام پیشنهادها بر روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نظام پیشنهادها فضای مناسبی برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان به بهتر کردن و گسترده کردن خدمات، با ایجاد فضایی آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه است. پیشنهادهایی که از سوی کارکنان برای بهتر کردن کیفیت خدمات سازمان یا موسسه محل خدمت ارائه می‌شود موجب برقراری روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان شده، فشارهای عصبی در کار را با فراهم آوردن فضا و جوی باز برای اندیشیدن، سخن گفتن و حل مساله از میان برداشته، جهت دگرگونی در سازمان ایجاد انگیزه نموده و خلاقیت و نوآوری و ایده پردازی را استمرار می‌بخشد.
روش پژوهش: طرح این پژوهش، توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می‌باشد. توصیفی است به این خاطر که تصویری از وضع موجود را ارائه می‌دهد و پیمایشی از این جهت که به گردآوری اطلاعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه می‌پردازد و با بهره‌گیری از روش‌های پیمایشی، انحراف از عملکرد را نیز اندازه‌گیری می‌کند. این پژوهش بر حسب هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی جای می‌گیرد.
یافته‌ها: نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که در حالت کلی نظام پیشنهادهای شهرداری تهران در روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران موثر می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش نیز مشخص گردید که نظام پیشنهادها با تأثیر بر بهبود روحیه مشارکت و همکاری، رضایت شغلی و تعلق سازمانی، بهبود کمی و کیفی عملکرد، پرورش و تقویت استعدادهای کارکنان، افزایش انعطاف پذیری آنان در مقابل تغییرات سازنده و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در سازمان موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Effectiveness of Executing Suggestion System on Facilitating Executive Process of Tehran Municipality

چکیده [English]

Introduction & Goal of Research: suggestion system has created suitable atmosphere for developing and using ideas and experience of organization, increasing range of attachment, improving service through creating free and healthy atmosphere for criticism of ideas and plans. Suggestions that are offered for improving quality of service or institute for fulfilling service results in improving respectful human communication among employees, decreasing work stress, creating open atmosphere to raised different thoughts, solving problems to evolve organization and continue creativity, innovation and offering idea.
Research Methodology: research design is descriptive (non-empirical) with survey method. Research is descriptive since it offered image of current status and it is survey since it deals with collecting information through questionnaire from statistical society and by benefiting survey methods, the diversion of performance is measured. The present research with respect to its goal falls within applied research 
Findings: General conclusion of research indicates that suggestion system of Tehran municipality is effective on facilitating executive process of Tehran municipality. Upon studying subsidiary hypothesis it is indicated that suggestion system is effective on following items: partnership and cooperation, job satisfaction, organizational commitment, improving quality and quantity of performance, educating talent of employees, increasing flexibility of them against change, improving creativity and innovation at organization
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of Suggestion System
  • Facilitation of Process
  • Executive Process
  • Tehran Municipality