بررسی جامعه شناختی رابطه هویت و شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: رشد شتابان و ناموزون شهرها، مسائل و مشکلاتی چون ناهمگونی
ریخت شناسی و بی قواره گی شهری را دامن زده است. این امر موجب شده است تا بحث هویت
شهری و داشتن شهرهای با هویت مورد توجه جامعه شناسان، طراحان و برنام هریزان شهری
قرار گیرد. این مقاله با هدف تبیین هویت شهری، نسبت هویت و شهر و بحران هویت شهری از
منظر جامعه شناسی نگاشته شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش این مقاله از نوع مطالعات کیفی می باشد که مبتنی بر اسناد
کتابخانه ایی می باشد.
یافته ها: در خصوص نسبت هویت و شهر دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول که رویکردی
مسلط نیز می باشد نقش عوامل محیطی، اقلیمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و
فرهنگی را بر تعیین هویت شهر مهم می داند؛ رویکرد دوم بر تأثیر هویت ساکنان و سازندگان
بر هویت شهر تأکید دارد. رویکرد این مقاله بر این امر تأکید دارد که اشکال شهری در هر یک
از دورانهای شکوهمند فرهنگی، تجسم خلاقیت سازندگانشان می باشد. بنابراین شهر و فضای
شهری شاخصی از هویت سازندگان و ساکنان آن می باشد. لذا با شناخت هویت سازندگان و
ساکنان می توان هویت شهری را شناخت. با توجه به نظرات هایدگر، شولتز و داریوش شایگان
بحران هویت شهری ناشی از بحران فکر و اندیشه ای است که سازندگان و ساکنان آن دارند.
نتیجه گیری: شهر با هویت باز نمود انسان با هویت می باشد. چنانچه جامعه ای دارای هدف
مشخص باشد و ساکنان آن به عنوان سازنده سردرگم، پریشان، تقلیدی نباشند در آن صورت
می توان گفت که شهر دارای روح و هویت یکپارچه می باشد. مهم نیست که این روح نشانگر
انوار الهی یا نیروهای زمینی باشد. شهر با هویت دارای یک مرکز و مدار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological study about the relation of identity and city

چکیده [English]

Introduction: the Disproportionate and rapid growth of cities have accused the problems such as morphology and heterogeneity in urban life. This has led to talk of urban identity and the identity of a city considered by sociologists, urban planners and designers should be.
This article aims to explain the city's identity, the identity of the city and the urban crisis is written from the perspective of sociology.
Method: This type of study is a qualitative research method that is based document library.
Results: There are two approaches to the city's identity.
 The first approach views the environmental, climatic, technological, economic, political, security and cultural factors are important for the making of city's identity. The second approach focuses on the identity of the residents and builders of the city's identity.  This approach focuses on the urban forms in each of the glorious periods of cultural, creative visualization are the creators. The city and the urban area is an indication of the identity of its builders and inhabitants.  Therefore, city and its identity is based on the identity of its the builders and residents identity.  According to Heidegger, Schultz and Dariush Shayegan comments, The identity crisis of the urban is related the crisis of ideas of its builders and residents.
Conclusion: The identity of the city is the sign of man's identity.
If society has a specific purpose and its residents as its builders aren't confused, distracted, Mimicked. So we can say the city has a soul and identity is integrated.its no matter that this sprit represents the devotion, or land forces. The City that has identity, it has a Centre and oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • City
  • Urban Identity
  • urban identity crisis
  • the Iranian identity
  • Heidegger
  • Shayegan