اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت اعضای ستاد مدیریت بحران ارائه راهبردهای آموزشی مناسب در مدیریت بحران زمین لرزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای ضمن
خدمت اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه یک شهر تهران به منظور ارائه راهبردهای آموزشی
مناسب جهت ارتقای آمادگی مدیریت بحران زمین لرزه انجام پذیرفته است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش توصیفی‐تحلیلی استفاده شده است.
یافته ها: ١) میزان آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه یک شهر تهران که دوره های
آموزش تخصصی ضمن خدمت را گذرانید هاند با میزان آمادگی دیگر اعضای س تاد (دو گروه
هدف آموزش دیده و آموزش ندیده) در خصوص مدیریت بحران زمین لرزه اختلاف معنی داری
دارد؛ ٢) میزان اثر بخشی آموزشهای تخصصی ضمن خدمت اعضای ستاد مدیریت بحران
منطقه یک شهر تهران (در زمینه آمادگی مدیریت بحران زمین لرزه) در وضع موجود با وضع
مطلوب اختلاف معنی داری دارد.
نتیجه گیری: در نهایت استراتژیهای مناسب در رابطه با ارائه آموزش های تخصصی به اعضای
ستاد مدیریت بحران منطقه یک شهر تهران (با تاکید بر آمادگی در برابر زمین لرزه ) در سه
سرفصل زیر ارائه شد: ۱) بازبینی سرفصل های دوره آموزشی موجود با توجه به نقاط قوت و
ضعف فعالیتها و نیاز های استخراج شده از نتایج پژوهش ؛ ۲) تکمیل بانک اطلاعات مدیریت
بحران منطقه با توجه به نیازهای فعلی و آتی؛ ۳) تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش تخصصی
با تاکید بر آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه در برابر زمین لرزه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of “crisis staff OJT (on the job training)” Appropriate strategies on enhancing the earthquake preparedness

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of district one of Tehran metropolitan crisis staff OJT (on the job training) for formulating the improved training strategies on enhancing the earthquake preparedness.
Preface & Aims : The  aims of this survey are: 1.Measuring the results  of  OJT in the field of crisis management 2.The relation between needs and OJT And Finally ,present the appropriate strategies in relation to specialized training for the members of crisis management staff of district one of Tehran (focusing on earthquake preparedness)
Research method: descriptive-analytic method
Findings: The results of this research shows as follows: 1-There is a significant difference between the preparedness of the members of crisis management staff of district one of Tehran who have enjoyed OJT and the others (trained and not trained target members)             2-Effectiveness of OJT for the members of crisis management staff of district one of Tehran (about earthquake crisis management preparedness) in present situation has a significant difference with desired conditions.
Results: Finally , appropriate strategies in relation to specialized training for the members of crisis management staff of district one of Tehran (focusing on earthquake preparedness) suggested as follows:1-Reviewing existing curriculum regarding the weakness and the strength points of the activities and the needs resulted from the study 2-Completing crisis management related data bank of the district with respect to the present and future needs 3- Defining and conducting a expertized  curriculum concentrating on earthquake preparedness of crisis management staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis
  • Crisis management
  • preparedness
  • earthquake
  • OJT (on the job training)
  • Effectiveness
  • District one of Tehran crisis staff