مدیریت بحران در تصادف ها رانندگی (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه تعداد تصادف ها در شهرهای کشور ما رو به افزایش است و در
نتیجه خسارت های مالی ناشی از آنها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود، بسیار بالا بوده و
با توجه به اینکه خسارت های مالی، جانی، روانی و اجتماعی در مواردی غیرقابل جبران می باشد
ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت تصادف ه ا رانندگی راه کارهای موثری به اجر ا
گذارده شود.
روش پژوهش: بر اساس مولفه های مورد بررسی نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و روش
بررسی آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تعداد تصادف ها رخ داده طی سال های ١٣٨٥
و ١٣٨٦ می باشد.
یافته ها: تحلیل های انجام گرفته روی آمار تصادف ها شهر یزد نشان می دهد، سالانه حدود
١١٠٠٠ تصادف در نواحی مختلف آن رخ می دهد که حدود ٥ درصد از این تعداد مربوط به
عابرین پیاده است. به گونه ای که در هر کیلومتر از راههای شریانی درجه ١، شریانی درجه ٢ و
٤٠ و ٥ تصادف در سال رخ می دهد. ، خیابانهای جمع و پخش کننده این شهر به ترتیب ٦٠
نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش، تشکیل یک واحد مدیریت ایمنی و
برقراری سازماندهی، تشکیل پایگاههای اطلاعات و آمار تصادف، ارتقای آگاهی عمومی در
راستای ایمنی، بهبود ایمنی شبکه معابر و تقاطع ها، استفاده از وسایل نقلیه ایمن تر، بهره گیری
از فناوری های نوین سیستم حمل و نقل هوشمند جهت نظارت بر تخلفات، تکمیل و توسعه
طراحی و جانمایی علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راهها، ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران
در جهت بهبود وضعیت ایمنی و کاهش میزان تصادف ها شهر یزد بیشرین تاثیر را داشته باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis management in driving accidents (Case study: Yazd City)

چکیده [English]

Purpose:Todays the occurrence of accidents is increasing in the cities of our country so that the financial and economic damages on the families would be high, and considering the fact that the economic, health, mental and social damages are not somehow compensable, it is necessary to take some effective measures for prevention of such driving accidents.
Methodology:  Based on the components of case study the research is practical-developmental and the methodology for interpretation is descriptive. The population is the number of accidents occurred between 2006- 2007 in Yazd.
Finding: The analyses of accidents in Yazd show that 11000 accidents occur in different areas of this city annually, 5 percent of which is for the passengers. In a way that in every kilometers of the Main roads Degree, two main roads and Streets together, and player, 60, 40 and 50 accidents occur per year. It should be noted that the number of accidents per 10000 vehicles/ kilometers is about 400. The examination of the transportation network of Yazd shows that although the roads of Yazd are in a good condition considering the wide network for delivering services and traffic conditions, in some main roads and streets of the city such as Imam Khomeini (between Mojahedin and Amir Chakhmaq), ImamzadeJa'far (between Rajayi and Enghelab), DahomeFarvardin and Kashani (between Imam JafareSadegh and AbouzarSq) in the peak time at mornings or evening is saturated and they are considered as the critical axis of the city. In most accidents, the driving cars and motorcycles (12%) had been the agent of the accident. the number of accidents had been more between 12 to 14. So among those passing which had more accidents we can mention Ayat Allah Kashani, JomhouriIslami Boulevard, ShahidDashti Boulevard, Imam khomeni Street, ShahidMotahari Street, SeyedMohhamadPakzadeBlv, DaneshjoBlv, ShahidSadoghi, Azad shahr and Enghelab street and among the squares with the highest number of accident we can mention Shahid Ba Honar, Imam Hossein, ShohadayeMehrab, AbouzarmAbolfazl, Homafar and Atlasi Squares.
Conclusion: According the conclusion from this research, the constitution of a safety management unit and organizing center, information and accident statistic center, increasing the awareness of public for safety, the improvement of passways, the use of safe vehicles, the use of modern technologies for transportation for observing the violation of laws, the development of designing and locating signs and safety tools and equipment for roads, the improvement of the observation and execution of regulation, the improvement of public transportation systems, and the improvement of their service offering, organizing the passing of motorcycles are recommended for improving the security and safety in Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • the causes of accidents
  • Traffic
  • Yazd city